Biblioteka Uniwersytecka

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

Realizowane zadania

Realizowane zadania

Biblioteka Uniwersytecka UWM w Olsztynie otrzymała z Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego środki finansowe na działalność upowszechniającą naukę (zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 8 września 2016 r. w sprawie szczegółowych kryteriów i trybu przyznawania oraz rozliczania środków finansowych na działalność upowszechniającą naukę) w ramach umowy 649/P-DUN/2017 na realizację następujących zadań:

  • Digitalizacja dziedzictwa kulturowego II Rzeczpospolitej Polskiej w kolekcji Biblioteki Naukowej Narodowego Uniwersytetu Medycyny Weterynaryjnej i Biotechnologii we Lwowie im. Stefana Grzyckiego (digitalizacja czasopisma naukowego "Przegląd Weterynaryjny").
     
  • Rozbudowa katalogu komputerowego Biblioteki Uniwersyteckiej Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie poprzez retrospektywne opracowanie zbiorów.
     
  • Poszerzenie dostępu do informacji o proweniencji książek wydanych w latach 1801–1939.