Biblioteka Uniwersytecka

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

Monitor Polski B

Dostęp: 
w sieci UWM
dla uprawnionych użytkowników po zalogowaniu

Monitor Polski B to dziennik urzędowy RP. Zawiera on sprawozdania finansowe określone w przepisach o rachunkowości. Ogłaszaniu podlegają roczne sprawozdania m. in. banków, funduszy emerytalnych, zakładów ubezpieczeń oraz innych jednostek, spełniających co najmniej 2 z poniższych kryteriów: średnioroczne zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty wyniosło minimum 50 osób, suma aktywów bilansu na koniec roku obrotowego stanowiła równowartość w walucie polskiej co najmniej 2.500.000 euro, przychody netto ze sprzedaży towarów i produktów oraz operacji finansowych za rok obrotowy stanowiły równowartość w walucie polskiej co najmniej 5.000.000 euro. W związku ze zmianą przepisów Monitor Polski B nie ukazuje się od 1 stycznia 2013 roku.