Biblioteka Uniwersytecka

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

Bibliografia publikacji bibliotekarzy


2017 


 • Adamiec Agnieszka, Urbanowska Ewa: Najlepsze praktyki w tworzeniu stron www bibliotek wyższych uczelni niepaństwowych, [w:] Zarządzanie jakością w bibliotece, pod red. M. Wojciechowskiej, Warszawa: Wyd. SBP, 2017, s. 177-197.
 • Baran Scholastyka: Informacja na temat Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej „Ewolucja nowych przestrzeni bibliotecznych. Od założeń do praktyki”, Olsztyn 14-15 września 2017 r., Bibliotekarz Warmińsko-Mazurski 2017, nr 3-4, s. 17-22.
 • Bikowska Katarzyna: Wariacje czy przystosowanie? Japońskie adaptacje klasycznych baśni, [w:] Wokół bajki i dzieciństwa, T. 12, red. Magdalena Zaorska, Adam Grabowski, Olsztyn: Wydział Humanistyczny UWM, 2017, s. 9-24.
 • Bikowska Katarzyna: Funkcjonalność komunikatów na Facebooku – analiza profili bibliotek uniwersyteckich w Polsce, [w:] Projektowanie informacji w przestrzeni biblioteki, pod red. B. Kamińskiej-Czubały i S. Skórki, Kraków: Wyd. Uniwersytetu Pedagogicznego, 2017, s. 275-292.
 • Bikowska Katarzyna: Bibliotekarz – atrakcyjny styl bycia, Bibliotekarz WarmińskoMazurski 2017, nr 1-2, s. 58-60.
 • Bikowska Katarzyna: Biblioteczne hygge dla młodych, Bibliotekarz WarmińskoMazurski 2017, nr 3-4, s. 57-59.
 • Bikowska Katarzyna, Gierulska Olga: Tydzień pełen wrażeń Wrocław IFLA, Bibliotekarz Warmińsko-Mazurski 2017, nr 3-4, s. 50-54.
 • Bikowska Katarzyna: Choinka z kart katalogowych, Wiadomości Uniwersyteckie 2017, nr 1, s. 26.
 • Bikowska Katarzyna: Śladami Stanisława Vincenza – dwugłos badawczy, Wiadomości Uniwersyteckie 2017, nr 1, s. 26.
 • Bikowska Katarzyna: ArtSnow – kreatywnie zimą!, Wiadomości Uniwersyteckie 2017, nr 2, s. 23.
 • Baran Scholastyka, Bikowska Katarzyna: Oczekiwania członków Warmińsko-Mazurskiej Izby Lekarskiej (WMIL) wobec Biblioteki Uniwersyteckiej Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego (UWM) w Olsztynie. Forum Bibliotek Medycznych, 2016, s. 250-263.
 • Bikowska Katarzyna, Rynarzewski Maciej: Noc w Bibliotece Uniwersyteckiej, Wiadomości Uniwersyteckie 2017, nr 8-9, s. 26.
 • Bikowska Katarzyna: Edukacyjna rola czasopism bibliotekarskich, Bibliotekarz 2017, nr 10, s. 4-11.
 • Bikowska Katarzyna: 10 lat Biblioteki Uniwersyteckiej – ewolucja przestrzeni, Wiadomości Uniwersyteckie 2017, nr 11, s. 18.
 • Bikowska Katarzyna: Marketing społecznościowy czy społeczności – promocja bibliograficznej bazy danych BazTech [w:] Bibliograficzne bazy danych: perspektywy i problemy rozwoju. III Konferencja Naukowa Konsorcjum BazTech, Kraków, 26-27 czerwca 2017, red. I. Sójkowska, L. Derfert-Wolf [online]. Stowarzyszenie EBIB, 2017. Materiały Konferencyjne EBIB, nr 25, s. 1-10.
 • Bikowska Katarzyna: Kto lub co niszczy książki?, Gadające dachówki [online]Dostęp: https://gadajacedachowki.blogspot.com/2017/08/kto-lub-co-niszczy-ksiazki.html
 • Bogdańska Bożena: Publikacje zagraniczne - wybór i opracowanie. Zarządzanie biblioteką 2016, nr 1(8), s. 176-180.
 • Bogdańska Bożena: Młodzież czyta?, Bibliotekarz Warmińsko-Mazurski 2017, nr 3-4, s. 35-37.
 • Bujko Anna, Scholastyka Baran: Zarys dziejów „Przeglądu Weterynaryjnego” (historia, tematyka, redaktorzy), Warmińsko-Mazurska Biblioteka Cyfrowa [online], 2017.
 • Bujko Anna: Opieka społeczna w województwie olsztyńskim i szczecińskim w latach 1945–1950 (w druku, wydawnictwo pokonferencyjne).
 • Bujko Anna: Repozytoria instytucjonalne wybranych szkół wyższych w Polsce (w druku, wydawnictwo pokonferencyjne).
 • Fafiński Łukasz: Okładka od deski do deski, Bibliotekarz Warmińsko-Mazurski 2017, nr 1–2, s. 34–37.
 • Garwoliński Tomasz: Wypożyczenie starego druku Agenda Parva do Estonii, Fides. Biuletyn Bibliotek Kościelnych 2017, nr 1, s. 9-22.
 • Garwoliński Tomasz: Protokół z posiedzenia Zarządu Federacji Bibliotek Kościelnych FIDES (Warszawa, 12-13 września 2016 roku), Fides. Biuletyn Bibliotek Kościelnych 2017, nr 1, s. 260-262.
 • Garwoliński Tomasz: Protokół z wyborów Zarządu i Komisji Rewizyjnej Federacji Bibliotek Kościelnych FIDES (Warszawa, 13 września 2016 roku), Fides. Biuletyn Bibliotek Kościelnych 2017, nr 1, s. 263-264.
 • Garwoliński Tomasz: Protokół z posiedzenia Zarządu Federacji Bibliotek Kościelnych FIDES (Warszawa, 13 września 2016 roku), Fides. Biuletyn Bibliotek Kościelnych 2017, nr 1, s. 265.
 • Garwoliński Tomasz: Protokół z XXII Walnego Zgromadzenia Federacji Bibliotek Kościelnych FIDES (Warszawa, 12-13 września 2016 roku), Fides. Biuletyn Bibliotek Kościelnych 2017, nr 1, s. 266-270.
 • Garwoliński Tomasz: Biogramy nowych członków honorowych Federacji Bibliotek Kościelnych FIDES, Fides. Biuletyn Bibliotek Kościelnych 2017, nr 1, s. 271.
 • Garwoliński Tomasz: Protokół z posiedzenia Zarządu Federacji Bibliotek Kościelnych FIDES (Warszawa, 20-21 lutego 2017 roku), Fides. Biuletyn Bibliotek Kościelnych 2017, nr 2, s. 203-205.
 • Garwoliński Tomasz: Ochrona zabytkowego księgozbioru Biblioteki Wyższego Seminarium Duchownego Metropolii Warmińskiej „Hosianum” w Olsztynie, [w:] Ochrona zabytków sakralnych, pod red. M. Różańskiego, Łódź 2017, s. 147-164.
 • Koper Bożena: Poplenerowe impresje malarskie z Fromborka, 5PlusX 2017, nr 3 (94).
 • Levytska Larysa: Atlasy rasy koni, Bibliotekarz Warmińsko-Mazurski 2017, nr 1–2, s. 50.
 • Ilya Dementev: „Wszystko ma swój czas”. Luteranizm w Obwodzie Kaliningradzkim (od roku 1945 po lata współczesne), z języka rosyjskiego przetłumaczyli Ołeś Herasym i Larysa Levytska, [w:] W 500-lecie Reformacji (1517–2017). Z dziejów Kościołów ewangelickich w dawnych Prusach Królewskich i Książęcych. Tereny dawnych Prus Książęcych, red. J. Kłaczkow, G. Jasiński, P. Birecki, Toruń: Wydaw. Adam Marszałek, 2017, s. 719– 768.
 • Lutsyk Ludmiła A., Baran Scholastyka, Levytska Larysa: Istoriâ periodičnogo vidannâ "Przegląd Weterynarski / Przegląd Weterynaryjny" (Veterinarnij oglâd) âk viddzerkalennâ rozvitku veterinaroj medicini, nauki ta osviti, Scientific Messenger of Lviv National University of Veterinary Medicine and Biotechnologies named after S.Z. Gzhytskyj 2017, t. 19, nr 76, s. 147-154.
 • Łukasik Ewelina: Mediateca de l’Escola Pia de Granollers. Wrażenia z odwiedzin biblioteki szkolnej w Katalonii, Bibliotekarz Warmińsko-Mazurski 2017, nr 3-4, s. 38-39.
 • Maćkiewicz Katarzyna: Wewnętrzny System Zapewnienia Jakości Kształcenia w Bibliotece Uniwersyteckiej Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, Forum Bibliotek Medycznych [w druku].
 • Ofanowska Urszula: Utopia o nieczytajacej młodzieży, czyli dystopie w natarciu, Bibliotekarz Warmińsko-Mazurski 2017, nr 3-4, s. 31-34.
 • Ofanowska Urszula, Stawska Elżbieta: Biblioteka? Oczywiście!, Wiadomości Uniwersyteckie 2017, nr 6-7, s. 34.
 • Orzeszkowska Franciszka: Piękno starego gmachu, Bibliotekarz Warmińsko-Mazurski [online] 2017, nr 1–2, s. 24–25.
 • Rudnicka Ewa: Czytelnictwo literatury pięknej przez studentów w Bibliotece Uniwersyteckiej UWM w Olsztynie, Bibliotekarz Warmińsko-Mazurski 2017, nr 3-4, s. 28-31.
 • Rudnicka Ewa, Rzempołuch-Pallasch Katarzyna: Opis stanowiska pracy jako wyraz dbałości o jakość kadr bibliotecznych. Przykład Biblioteki Uniwersyteckiej UWM w Olsztynie, [w:] Zarządzanie jakością w bibliotece, pod red. M. Wojciechowskiej, Warszawa: Wyd. SBP, 2017, s. 275-288.
 • Stawska Elżbieta, Odbicia marzeń telewidzów w wybranych współczesnych dramach południowokoreańskich. Archetypy baśniowe i ich odpowiedniki serialowe, [w:]  Wokół bajki i dzieciństwa T.12,red. Magdalena Zaorskia, Adam Grabowski, Olsztyn : Wydział Humanistyczny Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, 2017, s. 164-178.
 • Adam Królczyk: Katolik i ewangelik lub różnica Kościoła katolickiego od ewangelickiego podług symbolicznych ksiąg tychże Kościołów we świetle Pisma Świętego przez A. K. kaznodzieję ewangelickiego, do druku podała Małgorzata Szymańska-Jasińska, wstępem poprzedził Grzegorz Jasiński, Dąbrówno 2017, 57 s. (pierwodruk: Królewiec, drukiem i nakładem drukarni nadwornej Szulca, 1857).
 • Ferdinand Gregorovius, „Ludom nie przynosi korzyści to, co służy książętom…”. Publicystyka polityczna z czasów Wiosny Ludów na łamach „Neue Königsberger Zeitung”, przełożyli z języka niemieckiego i opracowali Grzegorz Jasiński i Małgorzata SzymańskaJasińska [praca złożona do druku w Wydawnictwie Uniwersyteckim UWM, 25 arkuszy autorskich].
 • Mazurzy wobec wiary i Kościoła w XIX wieku. Ewangelicyzm w relacjach duchownych i nauczycieli, przełożyli z języka niemieckiego i opracowali Grzegorz Jasiński i Małgorzata Szymańska-Jasińska [praca złożona do druku w Wydawnictwie „Retman”, 18 arkuszy autorskich].
 • Janusz Jasiński: Migawki z życia mojego, Dąbrówno 2017, 127 s. (redakcja i indeksy Małgorzata Szymańska-Jasińska).

2016


 • Ambrochowicz-Gajownik Anna: Polsko-francuskie stosunki gospodarcze w okresie międzywojennym: nowe postulaty badawcze. Przegląd Środkowo-Wschodni, 2016, T. 1, s. 182-211.
 • Baran Scholastyka, Bikowska Katarzyna: Biblioteka medyczna w sieci-wykorzystanie mediów społecznościowych.Forum Bibliotek Medycznych, 2015, nr 2, s. 90-106.
 • Baran Scholastyka, Bednarska Ewa, Zieliński Przemysław: Życie i dorobek Zenobiusza Michała Bednarskiego (1923-2014), olsztyńskiego ftyzjatry, historyka i bibliografa medycyny. Forum Bibliotek Medycznych, 2015, nr 2, s. 456-483.
 • Baran Scholastyka: Teresa Łagodzińska-Małyszko. Bibliotekarz, 2016, nr 1, s. 40-41.
 • Bartnikowska-Szwarc Anita: Śladami Tadeusza Borowskiego – relacja z wystawy w Bibliotece Uniwersyteckiej UWM. Bibliotekarz Warmińsko-Mazurski, 2016, nr 1-2, s. 48-51.
 • Bikowska Katarzyna: Bibliotekarz dziedzinowy – oczekiwania vs. rzeczywistość, [w:] Biblioteka w społeczeństwie wiedzy. Informacja, edukacja, profesjonalizm, pod red. T. Piestrzyńskiego, J. Jerzyk-Wojteckiej, Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2015, s. 291-305.
 • Bikowska Katarzyna: Magia sztuki kulinarnej w cooking anime, [w:] Bajka i mit w sztuce i edukacji, pod red. M. Zaorskiej, I. Borys, Olsztyn: Wydział Humanistyczny UWM, 2016, s. 28-39.
 • Bikowska Katarzyna: Pora na inspiracje? Forum Młodych Bibliotekarzy jako bodziec do działań (opinie po 8. FMB w Olsztynie), [w:] Biblioteka w czasie – czas w bibliotece. T. 1.: Przez dzieje ku współczesności, materiały konferencyjne, Lublin 25-26 września 2014, pod red.S. Wojnarowicz i B. Kasperka, Lublin: Wydawnictwo UMCS, 2015, s. 225-236.
 • Bikowska Katarzyna: Biblioteka inspiruje. Wiadomości Uniwersyteckie, 2016, nr 6/7, s. 42.
 • Bikowska Katarzyna: Biblioteka w portrecie. Wiadomości Uniwersyteckie, 2016, nr, s. 23.
 • Bikowska Katarzyna: Bombowe książki. Wiadomości Uniwersyteckie, 2016, nr 1, s. 16.
 • Bikowska Katarzyna: Dzielmy się wiedzą. Wiadomości Uniwersyteckie, 2016, nr 12, s. 25.
 • Bednarska Ewa, Bednarska-Żytko Iwona: Bibliografia prac dr. nauk med. Zenobiusza Michała Bednarskiego. Forum Bibliotek Medycznych, 2015, nr 2, s. 76-89.
 • Bogdańska Bożena, Łuszczyńska Urszula: Piękne miasto - Biesłan, czyli wstrząsająco dobry reportaż. Bibliotekarz Warmińsko-Mazurski, 2016, nr 1, s. 16-18.
 • Bogdańska Bożena: Tajemnicza przygoda – śledztwo-akcja-ukaranie przestępcy, czyli kryminał dla dzieci. Bibliotekarz Warmińsko-Mazurski, 2016, nr 3-4, s. 10-14.
 • Bogdańska Bożena: Nie zmuszajmy dzieci do czytania. Bibliotekarz Warmińsko-Mazurski, 2016, nr 3-4, s. 22-24.
 • Bujko Anna: Czytniki e-booków w wybranych bibliotekach publicznych i naukowych. Bibliotekarz Warmińsko-Mazurski, 2016, nr 3-4, s. 37-40.
 • Garwoliński Tomasz: Zabytkowe zbiory Biblioteki „Hosianum” prezentowane na wystawach współfinansowanych przez Samorząd Olsztyna, Olsztyn: Biblioteka Wyż-szego Seminarium Duchownego Metropolii Warmińskiej "Hosianum", 2016, ss. 107.
 • Garwoliński Tomasz (red.): Iubilaeum Warmiae et Bibliothecae. Wybrane zagadnienia dotyczące 550. rocznicy przyłączenia Warmii do Polski i 450. rocznicy istnienia Biblioteki „Hosianum”, pod red. T. Garwolińskiego, Olsztyn: Biblioteka Wyższego Seminarium Duchownego Metropolii Warmińskiej "Hosianum", 2016, ss. 271.
 • Garwoliński Tomasz (red.): Zapiski Mikołaja Kopernika w drukach Biblioteki Wyższego Seminarium Duchownego Metropolii Warmińskiej „Hosianum” w Olsztynie, pod red. T. Garwolińskiego, Olsztyn: Biblioteka Wyższego Seminarium Duchownego Metropolii Warmińskiej "Hosianum", 2016, ss. 383.
 • Garwoliński Tomasz: Protokół z posiedzenia Zarządu Federacji Bibliotek Kościelnych FIDES (Lublin, 31 sierpnia – 1 września 2015 roku). Fides. Biuletyn Bibliotek Kościelnych, 2016, nr 1, s. 346-348.
 • Garwoliński Tomasz: Protokół z XXI Walnego Zgromadzenia Federacji Bibliotek Kościelnych FIDES (Lublin, 31 sierpnia – 1 września 2015 roku). Fides. Biuletyn Bibliotek Kościelnych, 2016, nr 1, s. 349-353.
 • Garwoliński Tomasz: Biogramy nowych członków honorowych Federacji Bibliotek Kościelnych FIDES. Fides. Biuletyn Bibliotek Kościelnych, 2016, nr 1, s. 354-356.
 • Garwoliński Tomasz: Protokół z posiedzenia Zarządu Federacji Bibliotek Kościelnych FIDES (Warszawa, 24-25 lutego 2016 roku). Fides. Biuletyn Bibliotek Kościel-nych, 2016, nr 2, s. 305-308.
 • Garwoliński Tomasz: Protokół z posiedzenia Zarządu Federacji Bibliotek Kościelnych FIDES (Toruń, 18 kwietnia 2016 roku). Fides. Biuletyn Bibliotek Kościelnych, 2016, nr 2, s. 309-310.
 • Garwoliński Tomasz: Polonika z XVI wieku w Bibliotece „Hosianum”, [w:] Iubilaeum Warmiae et Bibliothecae. Wybrane zagadnienia dotyczące 550. rocznicy przyłączenia Warmii do Polski i 450. rocznicy istnienia Biblioteki „Hosianum”, pod red. T. Garwolińskiego, Olsztyn: Biblioteka Wyższego Seminarium Duchownego Metropolii Warmińskiej "Hosianum", 2016, s. 132-189.
 • Garwoliński Tomasz: Święta Katarzyna w drukach z XV i XVI wieku ze zbiorów Biblioteki „Hosianum”, [w:] Święta Katarzyna Aleksandryjska w wierze, pobożności, teologii i sztuce – dawniej i dziś. Perspektywa uniwersalna i regionalna, pod red. J. Jezierskiego, K. Parzych-Blakiewicz, P. Rabczyńskiego, Olsztyn: Warmińskie Wydawnictwo Diecezjalne, 2016, s. 231-244.
 • Garwoliński Tomasz: Analiza księgoznawcza druków z zapiskami Mikołaja Kopernika, [w:] Zapiski Mikołaja Kopernika w drukach Biblioteki Wyższego Seminarium Duchownego Metropolii Warmińskiej „Hosianum” w Olsztynie, pod red. Tomasza Garwolińskiego, Olsztyn: Biblioteka Wyższego Seminarium Duchownego Metropolii Warmińskiej "Hosianum", 2016, s. 27-40.
 • Krogulska-Krysiak Monika, Szymańska-Jasińska Małgorzata: Bibliografia prac naukowych opublikowanych po 1989 roku dotyczących historii Warmii i Mazur w latach 1945-1990, [w:] Warmińsko-Mazurskie studia z historii najnowszej. T. 1, pod red. D. Krysiaka, Olsztyn: Wydawnictwo Littera, 2016, s. 243-317.
 • Łuszczyńska Urszula, Bikowska Katarzyna: Sobotnie rozGRYwki w bibliotece. Wiadomości Uniwersyteckie, 2016, nr 5, s. 26.
 • Maćkiewicz Katarzyna: Wewnętrzny System Zapewniania Jakości Kształcenia w Bibliotece Uniwersyteckiej Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. Forum Bibliotek Medycznych, 2016 [w druku].
 • Maćkiewicz Katarzyna: Ocena dorobku naukowego w świetle nowej ustawy parametryzacyjnej. Forum Bibliotek Medycznych, 2016 [w druku].
 • Myszko Iwona: Bibliotekarz – pasja i zaangażowanie w pracy z osobami niepełnosprawnymi. Bibliotekarz Warmińsko-Mazurski, 2016, nr 1-2, s. 33-34.
 • Rudnicka Ewa: Szczury w bibliotece i inne atrakcje. Bibliotekarz Warmińsko-Mazurski, 2016, nr 3-4, s. 30-31.
 • Rudnicka Ewa: Innowacyjne zarządzanie biblioteką akademicką w kontekście działań Biblioteki Uniwersyteckiej w Olsztynie, [w:] Zarządzanie zasobami niematerialnymi bibliotek w społeczeństwie wiedzy, pod red. M. Wojciechowskiej, Warszawa: SBP, 2016, s. 303-318.

 


2015


 • Baran Scholastyka, Bikowska Katarzyna: Umiędzynarodowienie biblioteki – badania satysfakcji studentów medycyny English Division Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, Forum Bibliotek Medycznych, 2014, nr 2, s. 165-177 [druk 2015].
 • Baran Scholastyka,  Bikowska Katarzyna : Biblioteka medyczna w sieci- wykorzystanie mediów społecznościowych, Forum Bibliotek medycznych [w druku]
 • Baran Scholastyka, Rudnicka Ewa: Biblioteka naukowa a udostępnianie beletrystyki. Na podstawie Biblioteki Uniwersyteckiej w Olsztynie, [w:] Czytelnictwo w dobie informacji cyfrowej. Rozwój, bariery, technologie (pod red. Mai Wojciechowskiej), Warszawa: Wydawnictwo SBP, 2015, s. 209-224.
 • Bednarska Ewa Bednarski Zenobiusz: Półsanatorium Akademickie w Kortowie, [w:] Olsztyn uniwersytecki: nauka, praktyka, absolwenci (pod red. Andrzeja Farugi i Bolesława Pilarka), Olsztyn: Stowarzyszenie Absolwentów UWM, Fundacja im. M. Oczapowskiego, 2015, s. 767771.
 • Bikowska Katarzyna Manga – tradycyjne elementy kulturowej tożsamości, TH!NK [online], 2015, nr 1, s. 6-13. Dostęp:  http://think.wsiz.rzeszow.pl/2015/08/27/manga-tradycyjne-elementykulturowej-tozsamosci/  
 • Bikowska Katarzyna: Żyć jak w japońskiej bajce – o subkulturze fanów mangi i anime w Polsce, w: Naukowe fascynacje bajką (pod red. Adama Grabowskiego i Magdaleny Zaorskiej, Olsztyn: Katedra UNESCO UWM, Centrum Badań Społecznych UWM, 2014, s. 33-43.
 • Bikowska Katarzyna: Dyrektor na medal, Wiadomości Uniwersyteckie, 2015, nr 1, s. 34.
 • Bikowska Katarzyna: Anatomia według Vesaliusa, Wiadomości Uniwersyteckie, 2015, nr 2, s. 21.
 • Bikowska Katarzyna: Profesjonalni w bibliotece, Wiadomości Uniwersyteckie, 2015, nr 10, s. 21.
 • Bikowska Katarzyna: Dzielmy się wiedzą, Wiadomości Uniwersyteckie, 2015, nr 12, s. 27.
 • Bibliotekarz całym sercem - rozmowa z dr Danutą Konieczną, Bibliotekarz, 2015, nr 5, s. 17-20.
 • Bikowska Katarzyna, Stawska Elżbieta: Malowane sercem, „Wiadomości Uniwersyteckie” 2015, nr 4, s. 25.
 • Bogdańska Bożena: Tradycja kontra współczesność. Z Edwardem Cyfusem, warmińskim działaczem regionalnym, gawędziarzem warmińskim, autorem książek o kuchni polskiej rozmawia Bożena Bogdańska, Bibliotekarz Warmińsko-Mazurski [online], 2015, nr 1-2, s. 5-9. Dostęp: http://www.wbp.olsztyn.pl/bwm/bwm_2015_1-2.pdf
 • Garwoliński Tomasz: Biblioteka Biskupów Warmińskich w Lidzbarku. Zarys dziejów, Fides. Biuletyn Bibliotek Kościelnych, 2015, nr 1, s. 53-66.
 • Garwoliński Tomasz: Święta Maria Magdalena w drukach z XV i XVI wieku Biblioteki „Hosianum” w Olsztynie, [w:] Św. Maria Magdalena w wierze, pobożności, teologii i sztuce - dawniej i dziś. Perspektywa uniwersalna i regionalna (pod red. Jacka Jezierskiego, Katarzyny Parzych-Blakiewicz, Pawła Rabczyńskiego), Olsztyn: Warmińskie Wyd. Diecezjalne, 2015, s. 5172.
 • Garwoliński Tomasz: Powojenne dzieje Biblioteki Warmińskiego Seminarium Duchownego „Hosianum” w Olsztynie, [w:] Cor Dioecesis. 450 lat Warmińskiego Seminarium Duchownego „Hosianum” (1565-2015) (pod red. Andrzeja Kopiczki i Pawła Rabczyńskiego), Olsztyn: Wyższe Seminarium Duchowne „Hosianum”, Instytut Historii i Stosunków Międzynarodowych UWM, 2015, s. 471-502.
 • Garwoliński Tomasz: Oprawa klocka inkunabułów z księgozbioru biskupa Łukasza Watzenrodego w zbiorach Biblioteki „Hosianum” w Olsztynie. Z badań nad dorobkiem introligatora toruńskiego Macieja Hadebera, [w:] Tegumentologia polska dzisiaj (pod red. Arkadiusza Wagnera), Toruń: Wyd. Nauk. UMK, 2015, s. 107-131.
 • Garwoliński Tomasz: Protokół z posiedzenia Zarządu Federacji Bibliotek Kościelnych FIDES (Warszawa, 3-4 lutego 2015 roku), Fides. Biuletyn Bibliotek Kościelnych, 2015, nr 2, s. 259-261. Konieczna Danuta: Nowe budynki biblioteczne a strategia rozwoju bibliotek akademickich XXI wieku, [w:] Strategia biblioteki. Czas kryzysu – czasem wyzwań dla bibliotek (pod red. Anny Sobiech i Moniki Kozłowskiej), Ostrołęka: Mazowiecki Centrum Poligrafii, 2015, s. 11-23. Zabytkowe zbiory biblioteczne w województwie warmińsko-mazurskim. Stan zachowania (red. nauk. Zoja Jaroszewicz-Pieresławcew, Danuta Konieczna), Olsztyn: WBP, 2015, 168 s.
 • Maćkiewicz Katarzyna: Strona www Biblioteki Uniwersyteckiej w Olsztynie narzędziem komunikacji z użytkownikiem, Forum Bibliotek Medycznych, 2014, nr 2, s. 156-165 [druk 2015].
 • Maćkiewicz Katarzyna: Wewnętrzny System Zapewniania Jakości Kształcenia w Bibliotece Uniwersyteckiej Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, Forum Bibliotek Medycznych [w druku].
 • Maćkiewicz Katarzyna: Zasady i kryteria oceny pracownika i jego awansu na przykładzie Biblioteki Uniwersyteckiej w Olsztynie, Biuletyn EBIB [online], 2015, nr 157a. Dostęp: http://open.ebib.pl/ojs/index.php/ebib/article/view/349/516  
 • Obrębska Agnieszka: Książki pod specjalnym nadzorem, Bibliotekarz Warmińsko-Mazurski [online], 2015, nr 3-4 (w druku).
 • Orzeszkowska Franciszka: Stare druki w zbiorach Biblioteki Uniwersyteckiej UWM, w: Zabytkowe zbiory biblioteczne w województwie warmińsko-mazurskim. Stan zachowania (red. nauk. Zoja Jaroszewicz-Pieresławcew, Danuta Konieczna), Olsztyn: WBP 2015, s. 95-110.
 • Rogińska-Usowicz Justyna: Czytelnictwo studentów związane z procesem studiowania. Zależności między zmiennymi w badaniach empirycznych na przykładzie Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, [w:] Czytelnictwo w dobie informacji cyfrowej. Rozwój, bariery, technologie (pod red. Mai Wojciechowskiej), Warszawa: Wydawnictwo SBP, 2015, s. 190-208.
 • Rudnicka Ewa: Proces przeprowadzania zmian w układzie zbiorów magazynowych Biblioteki Uniwersyteckiej w Olsztynie, Bibliotheca Nostra, 2015, nr 2, s. 52-67.
 • Rudnicka Ewa: Słodycze dla ciała i ducha, Bibliotekarz Warmińsko-Mazurski [online], 2015, nr 1-2, s. 24-27. Dostęp: http://www.wbp.olsztyn.pl/bwm/bwm_2015_1-2.pdf
 • Rudnicka Ewa, Błoch Marzena:  IX Konferencja Zarządzanie i Organizacja Bibliotek. Zarzadzanie zasobami niematerialnymi bibliotek w społeczeństwie wiedzy. Gdańsk 14-15 maja 2015 r. Sprawozdanie z obrad, Biblioteka i Edukacja [online], 2015, nr 7. Dostęp: http://www.bg.up.krakow.pl/newbie/index.php/bie/article/view/117/109
 • Stawska Elżbieta: Wypasione biblioteki, Bibliotekarz Warmińsko-Mazurski [online], 2015, nr 12, s. 12-18. Dostęp: http://www.wbp.olsztyn.pl/bwm/bwm_2015_1-2.pdf
 • Stawska Elżbieta: Wybieram bibliotekę, Wiadomości Uniwersyteckie, 2015, nr 6-7, s. 32.
 • Szymańska-Jasińska Małgorzata: Fritz Gause, Dzieje okręgu i miasta Działdowa. Przełożyła Małgorzata Szymańska-Jasińska ; wstęp i oprac. Grzegorz Jasiński. Działdowo: Działdowska Agencja Rozwoju, 2015, 599 s. (również sporządzenie indeksów).

 

 


2014


 

 • Baran Scholastyka, Bikowska Katarzyna: Mobilność w bibliotece – potrzeba czy już umiejętność? – na próbie Biblioteki Uniwersyteckiej Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, Forum Bibliotek Medycznych, 2014 R.7 nr 1(13), s. 314-328.
 • Bikowska Katarzyna [KB]: Biblioteka Uniwersytecka UWM najpopularniejsza w Polsce!, e-Gazeta Uniwersytecka [online], 2014.
 • Bikowska Katarzyna: Bibliotekarskie blogi, mikroblogi i fotoblogi jako forma komunikacji zawodowej, w: „Biblioteka w przestrzeni edukacyjnej : technologia informacyjna w służbie użytkownikowi”, red. nauk. Stanisław Skórka, współpr. Ewa Piotrowska. Kraków: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego, 2014, s. 189-207.
 • Bikowska Katarzyna: Bibliotekarz to człowiek renesansu – rozmowa z Katarzyną Bikowską, Kurier Olsztyński [online], 2014, wydanie z 4.05.2014 r.
 • Bikowska Katarzyna: Czy Forum uczy? – opinie po 8. Forum Młodych Bibliotekarzy w Olsztynie, Bibliotekarz Warmińsko-Mazurski [online] 2014, nr spec., s. 69-75.
 • Bikowska Katarzyna: Każdy czytelnik to zagadka, Gaz. Olszt., 2014, nr 108, s. 8.
 • Bikowska Katarzyna: Najlepsza Biblioteka jest w Kortowie,Gaz. Olszt., 2014, dod. Gaz. Uniw. nr 12/105, s. 2u.
 • Bikowska Katarzyna: Przegląd badań z zakresu Biblioteki 2.0 w Polsce i na świecie, Biblioteka i Edukacja, [online] 2014, nr 6.
 • Bikowska Katarzyna: Rozmowa z Katarzyną Bikowską, laureatką ogólnopolskiego konkursu "Bibliotekarz Roku 2013" / rozm. przepr. Marzena Przybysz, w: Bibliotekarz, 2014, nr 9, s. 29-30.
 • Bogdańska Bożena: Etyka zawodowa i przestrzeganie zasad "Kodeksu etyki bibliotekarza i pracownika informacji" w opinii polskich bibliotekarzy - wyniki badań, w: Bibliotekarz Lubelski, Rocznik LVI (2013), s. 67-78.
 • Bogdańska Bożena: Rozwój koncentracji dziecka w wieku do 3 roku życia, w: Media a czytelnicy. Studia o popularyzacji czytelnictwa i uczestnictwie kulturowym młodego pokolenia, red. M. Antczak, A. Brzóska-Kępa, A. Walczak-Niewiadomska, Łódź 2013, s. 285-302.
 • Bogdańska Bożena, Łuszczyńska Urszula: E-learning ujarzmiony. Bibliotekarki vs Moodle, [dok. elektr.], Biuletyn EBIB [on-line] Nr 154(2014).
 • Garwoliński Tomasz: Dawny widok na Europę. Cosmographia Klaudiusza Ptolemeusza w zbiorach Biblioteki WSDMW Hosianum w Olsztynie, Bibliotekarz Warmińsko-Mazurski, 2014, nr 1-2, s. 24-26.
 • Garwoliński Tomasz: Piękno druków z XVI wieku na przykładzie zabytkowego księgozbioru Biblioteki Wyższego Seminarium Duchownego Metropolii Warmińskiej Hosianum w Olsztynie w świetle wystąpień na sesji naukowej, Fides. Biuletyn Bibliotek Kościelnych, 2014, nr 1 (38), s. 15-24.
 • Garwoliński Tomasz: Wspólne dziedzictwo. Ekslibrisy i inne znaki własnościowe ze zbiorów Biblioteki Wyższego Seminarium Duchownego Metropolii Warmińskiej Hosianum w Olsztynie, Fides. Biuletyn Bibliotek Kościelnych, 2014, nr 1 (38), s. 31-44.
 • Garwoliński Tomasz: Księgi liturgiczne z XV-XVIII wieku w zbiorach Biblioteki Wyższego Seminarium Duchownego Metropolii Warmińskiej „Hosianum” w Olsztynie. Przyczynek do badań nad tradycją liturgiczną na Warmii, Fides. Biuletyn Bibliotek Kościelnych, 2014, nr 2 (39), s. 27-42.
 • Garwoliński Tomasz: Charakterystyka zbioru druków z XVI wieku Biblioteki Wyższego Seminarium Duchownego Metropolii Warmińskiej „Hosianum” w Olsztynie, Archiwa, Biblioteki, Muzea Kościelne, 2014, t. 102, 2, s. 45-65.
 • Garwoliński Tomasz: Św. Mikołaj w drukach z XV i XVI wieku Biblioteki "Hosianum" w Olsztynie, W: „Św. Mikołaj Biskup Myry w wierze, pobożności, teologii i sztuce - dawniej i dziś. Perspektywa uniwersalna i regionalna”, pod red. K. Parzych-Blakiewicz, Olsztyn 2014, s. 137-148.
 • Konieczna Danuta: Kształtowanie kariery zawodowej w bibliotekarstwie. Czy to możliwe w polskich realiach? W: „Bibliotekarz uwolniony – deregulacja czy degradacja”, IV Ogólnopolska Konferencja Naukowa, Białystok 12-14 czerwca 2013 r., pod red. Haliny Brzezińskiej-Stec i Jolanty Żochowskiej, Białystok 2013, s. 163-177.
 • Konieczna Danuta: Nowe rozwiązania architektoniczne i modernizacja polskich bibliotek akademickich, Bibliotekarz, 2014, nr 10, s. 4-10.
 • Konieczna Danuta: Olsztyńskie biblioteki, których już nie ma, Bibliotekarz Warmińsko-Mazurski, 2014, nr 1-2, s. 34-42.
 • Krogulska-Krysiak Monika: Wileńszczyzna, Nowogródczyzna i Mińszczyzna na łamach czasopisma krajoznawczego "Ziemia" w latach 1910-1939, Informacja Bibliograficzna, Mrągowskie Studia Humanistyczne, 2014, T.1 (10).

 • Rogińska-Usowicz Justyna: Jak nas widzą… Bibliotekarze i biblioteka uniwersytecka oczami studentów, W: Sfera kultury. Sfera nauki. Współczesny obraz biblioteki, red. Maja Wojciechowska, Gdańsk 2014, s. 167-175.

 • Rogińska-Usowicz Justyna: Sposoby wykorzystania różnych źródeł informacji w pracy własnej studentów Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiegi w Olsztynie na podstawie badań empirycznych przeprowadzonych w roku akademickim 2011/2012, Bibliotheca Nostra, 2014, nr 1(34), s. [21]-33.

 • Rudnicka Ewa, Dubiński Marek: E-eksplozja: narzędzia-metody-użytkownicy – sprawozdanie z konferencji naukowej w Bibliotece Jagiellońskiej z okazji 650-lecia Uniwersytetu Jagiellońskiego, Forum Bibliotek Medycznych, 2014, nr 1, s. 481-493.
 • Rudnicka Ewa, Dubiński Marek: Każda rocznica skłania do przemyśleń – 650-lecie Uniwersytetu Jagiellońskiego, Bibliotekarz, 2014, nr 7-8, s. 43-46.
 • Rudnicka Ewa: Biblioteki węgierskie w oczach polskiego bibliotekarza, Bibliotekarz Warmińsko-Mazurski, 2014, nr 1-2, s. 28-33 [dokument elektroniczny].
 • Rudnicka Ewa, Więckowska Joanna: Czytelnictwo w dobie informacji cyfrowej. Rozwój, bariery, technologie – VIII Bałtycka Konferencja Zarządzanie i Organizacja Bibliotek. Gdańsk 15-16 maja 2014 r. Sprawozdanie z obrad, Biuletyn EBIB, 2014, nr 151 [dokument elektroniczny].
 • Stawska Elżbieta: Europejski Olsztyn, Wiadomości Uniwersyteckie, 2014, nr 11.

 


Rok 2013


 

 • Bikowska Katarzyna: XXI wiek w bibliotece, Wiadomości Uniwersyteckie UWM, 2013, nr 10, s. 15.

 • Bikowska Katarzyna: Manga w bibliotece [dokument elektroniczny], Biuletyn EBIB [online], 2013, nr 5(141).

 • Bikowska Katarzyna: Podróż po kulturze – pięć lat Biblioteki Kulturalnej, [dokument elektroniczny], Bibliotekarz Warmińsko-Mazurski [online], 2013, nr 3/4.

 • Bikowska Katarzyna: Wielokulturowość mangi i anime – studium przypadków, w: Bajkowe inspiracje literaturoznawców i kulturoznawców. T.2, pod red. M. Zaorskiej i A. Grabowskiego, Olsztyn, 2013, s. 67-86.

 • Bogdańska Bożena: Komunikacja bez słów. [dokument elektroniczny], Biuletyn EBIB [online], 2013, nr 141.

 • Bogdańska Bożena: Książka w kulturze dziecka najmłodszego (od 0 do 3 roku życia), w: Książka i prasa w kulturze, pod red. K. Domańskiej i B. Iwańskiej-Cieślik, Bydgoszcz 2013, s. 331-341.

 • Konieczna Danuta: Informowanie społeczeństwa powinnością bibliotekarza i pracownika informacji. Na marginesie poglądów Abrahama Flexnera, Forum Bibliotek Medycznych, 2013, R.6, nr 1(11), s. 75-79.

 • Maćkiewicz Katarzyna: Przestrzeń wirtualna Biblioteki Uniwersyteckiej w Olsztynie w ocenie studentów, w: IV Wrocławskie Spotkania Bibliotekarzy, red. Danuta Dudziak. (Z Problemów Bibliotek Naukowych Wrocławia), Wrocław 2013, s. 411-421.

 • Rudnicka Ewa: Zarządzanie organizacją tradycyjnych zbiorów w bibliotece akademickiej. Na przykładzie Biblioteki Uniwersyteckiej UWM w Olsztynie, w: Fizyczna przestrzeń biblioteki, pod red. Mai Wojciechowskiej, Gdańsk 2013, s. 230-246.

 • Rudnicka Ewa: Zmiany kultury organizacyjnej biblioteki na przykładzie Biblioteki Uniwersyteckiej Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, Forum Bibliotek Medycznych, 2013, nr 1, s. 266-277.

 


Rok 2012


 

 • Ambrochowicz-Gajownik Anna: Powstanie Konsulatów Honorowych II RP w Afryce Północnej – wybrane problemy, Dzieje Najnowsze, 2012, nr 3, s. 3–19.

 • Baran Scholastyka, Bikowska Katarzyna: Biblioteka społecznościowa - nowoczesne przestrzenie a kultura w wersji akademickiej w Bibliotece Uniwersyteckiej UWM w Olsztynie, [dokument elektroniczny], Bibliotekarz Warmińsko-Mazurski [online], 2012, nr 3/4.

 • Baran Scholastyka, Bikowska Katarzyna: Transformacja zbiorów Biblioteki Uniwersyteckiej UWM w Olsztynie z zakresu nauk medycznych, Forum Bibliotek Medycznych, 2011, nr 2(8), s. 184–200.

 • Bikowska Katarzyna: Film i muzyka pośród książek, czyli kolejna odsłona Biblioteki Kultu-ralnej, Gazeta Olsztyńska, wyd. online z 24.10.2012.

 • Bikowska Katarzyna: Manga w bibliotece, Zeszyty Komiksowe, 2012, nr 13.

 • Bikowska Katarzyna: Od magazyniera do infobrokera. O ewolucji funkcji bibliotekarza i bibliotek w dobie czytnika i kebaba, Bibliotekarz Warmińsko-Mazurski, 2012, nr 1/2.

 • Garwoliński Tomasz: Sprawozdanie z XVII Walnego Zgromadzenia Federacji Bibliotek Kościelnych FIDES (Kraków, 12–14 września 2011 r.), Fides. Biuletyn Bibliotek Kościelnych, 1(32), 2012, s. 218–222.

 • Konieczna Danuta: Bibliotekarz musi wiedzieć więcej! Bibliotekarz, 2012, nr 7/8, s. 4–9.

 • Konieczna Danuta: Edukacja bibliotekarzy i pracowników informacji naukowej – przeszłość, teraźniejszość i przyszłość, Bibliotekarz Warmińsko-Mazurski [online] 2011, nr 3/4.

 • Konieczna Danuta: Nowy gmach Biblioteki Uniwersyteckiej w Olsztynie, Forum Bibliotek Medycznych, 2011 [druk 2012], R. 4, nr 2(8), s. 156–172.

 • Maćkiewicz Katarzyna: Organizacja przestrzeni architektonicznej Biblioteki Uniwersyteckiej UWM w Olsztynie, Bibliotheca Nostra, 2011, nr 2 (24), s. 40–49; toż w: III Wrocławskie Spotkania Bibliotekarzy, red. H. Szarski, D. Dudziak. (Z problemów Bibliotek Naukowych Wrocławia ; 10). Wrocław 2012, s. 209–213.

 • Patejuk Piotr Łukasz: „Die Sagen von Sensburgen Stadtwappen” G. J. Fr. von Hassela jako źródło poznania symboliki herbu miasta Mrągowa, Meritum, t. 3, 2012.

 • Patejuk Piotr Łukasz: Pomnik w Zawadach Małych k. Ostródy jako leśne miejsce upamiętnienia zbrodni hitlerowskiej, w: Las w kulturze polskiej, pod red. W. Łysiaka, Poznań 2012, s. 125–131.

 • Rogińska-Usowicz Justyna: Czytelnictwo studentów w świetle badań empirycznych, „Biblioteka” 2012, nr 16, s. 215-255.

 • Rogińska-Usowicz Justyna: Modele lektury studentów, „Folia Bibliologica. Biuletyn Biblioteki Głównej UMCS” 2011/2012, vol. LIII/LIV, s. 39-54. 

 • Rogińska-Usowicz Justyna: Rola Biblioteki Uniwersyteckiej Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie w systemie miasteczka uniwersyteckiego, W: Bibliotekarze bez bibliotek, czyli bibliotekarstwo uczestniczące. III Ogólnopolska Konferencja Naukowa Białystok, 18-20 maja 2011, red. J. Kudrawiec, Białystok 2012, s. 181-193.

 • Stawska Elżbieta: Nie samą książką…, Wiadomości Uniwersyteckie UWM, 2012, nr 11, s. 11.

 


 

 • Lata 2010 - 2011

 • Lata 2009 - 2010

 • Lata 1952 - 2010 *

  * Bibliografia publikacji pracowników bibliotek: WSR/ART, WSN/WSP i UWM,   opublikowana w książce Bibliotekarze akademiccy w sześćdziesięcioleciu szkolnictwa wyższego w Olsztynie 1950-2010, pod redakcją Danuty Koniecznej, Wydawnictwo UWM, Olsztyn 2010.