Biblioteka Uniwersytecka

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

Misja, strategia i analiza SWOT Biblioteki Uniwersyteckiej


Misja Biblioteki Uniwersyteckiej


Misją Biblioteki Uniwersyteckiej Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie jest aktywne wspieranie procesów naukowo-badawczych i edukacyjnych na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie.

Swoją misję Biblioteka realizuje poprzez:

 • organizowanie warsztatu naukowego i dydaktycznego w zakresie dyscyplin reprezentowanych na UWM,
 • zapewnienie dostępu do zasobów własnych i globalnych zasobów informacyjnych,
 • efektywne i aktywne zarządzanie zasobami w celu promocji ich wykorzystania,
 • permanentne podwyższanie kwalifikacji zawodowych pracowników,
 • szkolenie użytkowników w celu rozwijania w ich umiejętności w zakresie wyszukiwania i wykorzystania informacji,
 • nawiązywanie współpracy środowiskowej, ogólnokrajowej i międzynarodowej w celu powiększania, dostępnej dla użytkowników bazy wiedzy,
 • promocję i popularyzowanie Biblioteki - jej zasobów i usług.

Biblioteka, bazująca przez wiele lat na dokumentach drukowanych, staje się biblioteką hybrydową, łączącej elementy biblioteki tradycyjnej i biblioteki elektronicznej, w której obowiązują zasady typowe dla uczącej się organizacji. Staje się też centrum edukacji, informacji i kultury, w którym realizowany jest proces edukacji, przekazu wiedzy i informacji oraz korzystania "z dóbr kultury" nie tylko przez studentów, ale też ludzi chcących systematycznie podnosić swoje kwalifikacje.
 


Strategia Biblioteki Uniwersyteckiej


Strategia rozwoju Biblioteki Uniwersyteckiej Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

1. Gromadzenie, opracowanie, udostępnianie oraz przechowywanie zbiorów zgodnie z profilem Uczelni, potrzebami jej pracowników i studentów.

2. Zapewnienie użytkownikom łatwego dostępu do zasobów, poprzez tworzenie przyjaznego środowiska pracy oraz stałe dostosowywanie świadczonych usług do zmieniających się potrzeb użytkowników.

3. Kreowanie dobrego wizerunku Biblioteki Uniwersyteckiej (BU) w środowisku akademickim i lokalnym.

4. Dbałość o rozwój kadry i podnoszenie jej kwalifikacji zawodowych.

5. Pozyskiwanie nowych źródeł finansowania.

6. Modernizacja infrastruktury informatycznej i oprogramowania.

7. Współpraca z bibliotekami naukowymi w kraju i za granicą.

Ad. 1. Gromadzenie, opracowanie, udostępnianie oraz przechowywanie zbiorów zgodnie z profilem Uczelni, potrzebami jej pracowników i studentów:

 • zakup i uzupełnianie zbiorów zgodnie z potrzebami pracowników i studentów Uczelni;
 • zwiększenie budżetu Biblioteki na zakup książek, czasopism i baz danych;
 • dążenie do tworzenia konsorcjów bibliotek w celu zapewnienia tańszego i szerszego dostępu do czasopism elektronicznych i baz danych;
 • badanie stopnia wykorzystania zasobów w celu minimalizacji kosztów przy jednoczesnym poszerzaniu oferty;
 • retrokonwersja zbiorów bibliotecznych;
 • wprowadzenie systemu dokumentacji dorobku naukowego i popularnonaukowego pracowników Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie;
 • współpraca z prowadzącymi zajęcia dydaktyczne pod kątem doboru literatury podstawowej i uzupełniającej.

Ad. 2. Zapewnienie użytkownikom łatwego dostępu do zasobów, poprzez tworzenie przyjaznego środowiska pracy oraz stałe dostosowywanie świadczonych usług do zmieniających się potrzeb użytkowników:

 • sporządzanie rekordów bibliograficznych, w tym rekordów wydawnictw ciągłych
  w międzynarodowym formacie MARC;
 • wprowadzanie opisów bibliograficznych wydawnictw ciągłych do katalogu
  w systemie bibliotecznym ALEPH;
 • współpraca z Narodowym Uniwersalnym Katalogiem Centralnym NUKAT w zakresie współkatalogowania wydawnictw zwartych i ciągłych;
 • retrokonwersja zbiorów bibliotecznych;
 • rozwijanie strony domowej Biblioteki, jako źródła informacji i miejsca świadczenia zintegrowanych usług bibliotecznych;
 • monitorowanie potrzeb użytkowników poprzez ankietyzację;
 • prowadzenie zajęć dydaktycznych i szkoleń, mających na celu nabycie umiejętności informacyjnych przez studentów i pracowników;
 • rozwój e-learningu pod kątem potrzeb użytkowników.

Ad. 3. Kreowanie dobrego wizerunku Biblioteki w środowisku akademickim i lokalnym:

 • propagowanie usług Biblioteki w lokalnych mediach oraz poprzez stronę WWW BU;
 • informowanie pracowników naukowych Uczelni o nowych dostępach do źródeł elektronicznych za pomocą poczty elektronicznej;
 • publikowanie wiadomości – jako źródła informacji bieżącej Biblioteki oraz formy kontaktu z użytkownikiem;
 • organizowanie imprez w ramach corocznego Tygodnia Bibliotek;
 • organizowanie wystaw, wykładów;
 • udział Biblioteki w inicjatywach środowiskowych Uczelni;
 • budowanie strategii promocji Biblioteki;
 • prowadzenie działalności kulturalnej.

Ad. 4. Dbałość o rozwój kadry i podnoszenie jej kwalifikacji zawodowych:

 • zwiększenie aktywnego udziału bibliotekarzy w konferencjach naukowych oraz wspieranie publikowania prac naukowych;
 • zwiększenie udziału bibliotekarzy w kursach, szkoleniach i konferencjach podnoszących kwalifikacje zawodowe;
 • opracowanie i wdrożenie programu systematycznych szkoleń wewnętrznych pracowników Biblioteki;
 • motywowanie bibliotekarzy do podnoszenia swoich kwalifikacji oraz ustawicznej nauki, w tym nauki języków obcych;
 • tworzenie warunków do rozwoju kadry;
 • wprowadzenie systemu okresowych ocen bibliotekarzy, jako narzędzia wspomagającego politykę awansów zawodowych, nagród i wyróżnień;
 • podniesienie świadomości zawodowej pracowników;
 • transparentność działań na polu polityki kadrowej.

Ad. 5. Pozyskiwanie nowych źródeł finansowania:

 • pozyskiwanie od Władz Uniwersytetu zasobów finansowych niezbędnych do rozwoju Biblioteki:
 • pozyskiwanie środków finansowych z lokalnych, krajowych i unijnych źródeł, zwiększających budżet Biblioteki;
 • pozyskiwanie solidnych i silnych partnerów lobbujących na rzecz Biblioteki
  w środowisku akademickim.

Ad. 6. Modernizacja infrastruktury informatycznej i oprogramowania:

 • aktualizowanie systemu bibliotecznego ALEPH;
 • sukcesywna wymiana zamortyzowanego i przestarzałego technologicznie sprzętu komputerowego i oprogramowania we wszystkich oddziałach Biblioteki;
 • zakup i wdrożenie nowoczesnych rozwiązań informatycznych.

Ad. 7. Współpraca z bibliotekami naukowymi w kraju i za granicą:

 • wypożyczenia międzybiblioteczne;
 • współtworzenie katalogów centralnych np. NUKAT;
 • współtworzenie baz danych;
 • realizowanie programu praktyk, wymiana osobowa pracowników w ramach wyjazdów do innych ośrodków i placówek naukowych.
   

Analiza SWOT


W październiku 2013 r. została przeprowadzona analiza SWOT w Bibliotece Uniwersyteckiej. Jej wyniki zaprezentowano i omówiono na seminarium bibliotecznym 23 listopada 2013 r. - Analiza SWOT BU 2013


W październiku 2015 r. została przeprowadzona analiza SWOT w Bibliotece Uniwersyteckiej. Jej wyniki zaprezentowano i omówiono na seminarium bibliotecznym 3 grudnia 2015 r. - Analiza SWOT BU 2015


W październiku 2016 r. została przeprowadzona analiza SWOT w Bibliotece Uniwersyteckiej. Jej wyniki zaprezentowano i omówiono na seminarium bibliotecznym 16 lutego 2017 r. - Analiza SWOT BU 2016