Biblioteka Uniwersytecka

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

Procedury


Oznaczanie procedur


Oznaczenie procedur WSZJK-O-1


Procedury biblioteczne


2013 – Rejestr procedur

WSZJK-SI-BU-1 – Uzupełnianie katalogu komputerowego Biblioteki o opisy bibliograficzne książek pochodzących z retrokonwersji zbiorów
 


2014 – Rejestr procedur

WSZJK-USOS-BU-1 –  Zasady zaliczania przedmiotu PRZYSPOSOBIENIE BIBLIOTECZNE

Sylabus przedmiotu PRZYSPOSOBIENIE BIBLIOTECZNE na pierwszym stopniu kształcenia - Załącznik nr 1 do procedury WSZJK-USOS-BU-1
Sylabus przedmiotu PRZYSPOSOBIENIE BIBLIOTECZNE na drugim stopniu kształcenia - Załącznik nr 2 do procedury WSZJK-USOS-BU-1

WSZJK-SI-BU-1 –  Zasady publikowania informacji na stronie internetowej Biblioteki Uniwersyteckiej Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

WSZJK-A-BU-1 –  Przeprowadzanie ankietowych badań ewaluacyjnych

„Ankieta ewaluacyjna” - Załącznik nr 2 do procedury WSZJK-A-BU-1

WSZJK-SI-BU-2 –  Zasady tworzenia materiałów promocyjnych oraz identyfikacji wizualnej w Bibliotece Uniwersyteckiej

„Pakiet logotypów Biblioteki Uniwersyteckiej Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie w różnych formatach wraz z instrukcją ich wykorzystania” - Załącznik nr 1 do procedury WSZJK-SI-BU-2

„Księga znaku Biblioteki Uniwersyteckiej Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie” - Załącznik nr 2 do procedury WSZJK-SI-BU-2
 


2015 – Rejestr procedur

WSZJK-Z-BU-1 Kompletowanie literatury podstawowej i uzupełniającej w Bibliotece Uniwersyteckiej na podstawie sylabusów przedmiotów realizowanych na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie - zastąpiona we wrześniu 2017 r. Polityką zarządzania zasobami w systemie biblioteczno-informacyjnym UWM

WSZJK-A-BU-1 –  Przeprowadzanie ankietowych badań ewaluacyjnych; wydanie 2/2015

„Ankieta ewaluacyjna” - Załącznik nr 1 do procedury WSZJK-A-BU-1 wydanie 2/2015
 


2017 – Rejestr procedur

WSZJK-A-BU-1 –  Przeprowadzanie ankietowych badań ewaluacyjnych; wydanie 3/2017

„Ankieta ewaluacyjna” - Załącznik nr 1 do procedury WSZJK-A-BU-1 wydanie 3/2017

WSZJK-SI-BU-1 –  Zasady publikowania informacji na stronie internetowej Biblioteki Uniwersyteckiej Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie; wydanie 2/2017

WSZJK-USOS-BU-1 –  Zasady zaliczania przedmiotu PRZYSPOSOBIENIE BIBLIOTECZNE; wydanie 2/2017
 


2018 – Rejestr procedur

WSZJK-A-BU-1 –  Przeprowadzanie ankietowych badań ewaluacyjnych; wydanie 4/2018

„Ankieta ewaluacyjna” - Załącznik nr 1 do procedury WSZJK-A-BU-1 wydanie 4/2018

WSZJK-SI-BU-2 –  Zasady tworzenia materiałów promocyjnych oraz identyfikacji wizualnej w Bibliotece Uniwersyteckiej; wydanie 2/2018

„Pakiet logotypów Biblioteki Uniwersyteckiej Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie w różnych formatach wraz z instrukcją ich wykorzystania” - Załącznik nr 1 do procedury WSZJK-SI-BU-2 wydanie 2/2018
 


Harmonogram audytów wewnętrznych


Tabelaryczne zestawienie harmonogramu wewnętrznych audytów


Badania ankietowe


Badania ankietowe stanowią integralną część WSZJK i obejmują swoim zakresem społeczność akademicką (nauczycieli akademickich, studentów, doktorantów, słuchaczy studiów podyplomowych i kursów dokształcających),  absolwentów Uniwersytetu oraz przedstawicieli otoczenia społeczno-gospodarczego. Wszystkie działania związane z funkcjonowaniem systemu badań ankietowych prowadzone są z poszanowaniem zasad etyki badań społecznych, w szczególności dobrowolności, anonimowości, poufności oraz jawności wyników.

2013

Wyniki ankiety przeprowadzonej w Bibliotece Uniwersyteckiej UWM w Olsztynie w dniach 17–27 kwietnia 2013 roku na temat satysfakcji użytkowników z usług Biblioteki. Raport i prezentacja.

2014

Wyniki ankiety przeprowadzonej w Bibliotece Uniwersyteckiej UWM w Olsztynie w dniach 07–16 kwietnia 2014 roku na temat satysfakcji użytkowników z usług Biblioteki. Raport

2015

Wyniki ankiety przeprowadzonej w Bibliotece Uniwersyteckiej UWM w Olsztynie w dniach 13–17 kwietnia 2015 roku na temat satysfakcji użytkowników z usług Biblioteki. Wyniki

2016

Wyniki ankiety przeprowadzonej w Bibliotece Uniwersyteckiej UWM w Olsztynie w dniach od 1 kwietnia do 30 września 2016 roku na temat satysfakcji użytkowników z usług Biblioteki. Prezentacja wyników

2017

Wyniki ankiety przeprowadzonej w Bibliotece Uniwersyteckiej UWM w Olsztynie w dniach od 20 lutego do 30 czerwca 2017 roku na temat satysfakcji użytkowników z usług Biblioteki. Prezentacja wyników

Raport z ogólnopolskich badań satysfakcji użytkowników bibliotek szkół wyższych w 2017 r., w których Biblioteka Uniwersytecka UWM w Olsztynie brała udział
 


Polityka zarządzania zasobami w systemie biblioteczno-informacyjnym UWM
Arkusz Oceny Okresowej Nauczyciela Akademickiego
Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie


Elektroniczny Arkusz Oceny Okresowej Nauczyciela Akademickiego Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie (AOONA), w tym nauczyciela akademickiego mającego uprawnienia dyplomowanego bibliotekarza, ma za zadanie wspieranie nauczycieli akademickich w realizacji oceny okresowej. Aplikacja wykorzystuje Centralny System Uwierzytelniania. Do potwierdzania swej tożsamości w systemie, należy stosować ten sam login i hasło, które wprowadza się do USOS. Arkusz Oceny dostępny jest pod adresem: http://arkusz.uwm.edu.pl/

Zasady, kryteria i tryb oceny nauczyciela akademickiego został określony w następujących wewnętrznych aktach prawnych:

Uchwała Nr 613 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 28 listopada 2014 roku w sprawie zmian w Uchwale Nr 249 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 21 czerwca 2013 roku w sprawie zasad, kryteriów i trybu oceny pracy nauczyciela akademickiego

Uchwała Nr 539 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 27 czerwca 2014 roku w sprawie zmian w Uchwale Nr 249 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 21 czerwca 2013 roku w sprawie zasad, kryteriów i trybu oceny pracy nauczyciela akademickiego

Uchwała Nr 249 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 21 czerwca 2013 roku w sprawie zasad, kryteriów i trybu oceny pracy nauczyciela akademickiego

Regulamin oceny nauczycieli akademickich:

Zarządzenie Nr 50 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 27 czerwca 2014 roku w sprawie Regulaminu oceny nauczycieli akademickich Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

Zasady indywidualnej oceny pracy nauczyciela akademickiego mającego uprawnienia dyplomowanego bibliotekarza Biblioteki Uniwersyteckiej UWM w Olsztynie zostały określone w Załączniku nr 2 Uchwały Nr 867 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 22 marca 2016 roku w sprawie zatwierdzenia minimalnej liczby punktów poniżej której ocena działalności pracownika w danym obszarze jest negatywna