Biblioteka Uniwersytecka

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

BIBLIOGRAFIA ZAWARTOŚCI CZASOPISMA NAUKOWEGO "PRZEGLĄD WETERYNARYJNY"

Bibliografia zawartości czasopisma naukowego "Przegląd Weterynaryjny"

W wyniku realizacji projektów Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego w ramach programu Działalność Upowszechniająca Naukę w obieg ogólnoświatowy zostało włączone pierwsze polskie czasopismo weterynaryjne „Przegląd Weterynaryjny”, wydawane we Lwowie w latach 1886–1939. Zbiór stanowi własność Biblioteki Naukowej Lwowskiego Narodowego Uniwersytetu Medycyny Weterynaryjnej i Biotechnologii im. Stefana Grzyckiego we Lwowie. Pierwszy projekt obejmował digitalizację i udostępnienie zasobu czasopisma w Warmińsko-Mazurskiej Bibliotece Cyfrowej, drugi – stworzenie elektronicznej bazy bibliograficznej.

Konsolidacja polskiego środowiska weterynaryjnego na ziemiach polskich nastąpiła dość późno. Dopiero w 1886 roku udało się powołać szósty w Europie i pierwszy na ziemiach polskich pod zaborami periodyk o tematyce weterynaryjnej (pierwszy wydawany w języku polskim). Początkowo miesięcznik, którego tytuł brzmiał „Przegląd Weterynarski”, był organem Galicyjskiego Towarzystwa Weterynarskiego. Jego założycielami byli Antoni Barański, Henryk Kadyi, Józef Kubicki, Aleksander Littich, Piotr Seifmann oraz Józef Szpilman. Od 1920 roku przyjęto nazwę Małopolskie Towarzystwo Lekarzy Weterynaryjnych, zmieniając także tytuł periodyku na „Przegląd Weterynaryjny. Miesięcznik poświęcony medycynie weterynaryjnej i hodowli”. Od 1924 roku miesięcznik był organem Małopolskiego Towarzystwa Lekarzy Weterynarii i Towarzystwa Lekarzy Weterynaryjnych Województwa Krakowskiego i Śląskiego (periodyk stał się również organem Krakowsko-Śląskiego Towarzystwa Lekarzy Weterynaryjnych). W 1930 roku doszło do zjednoczenia lokalnych organizacji – od tego momentu wydawcą „Przeglądu Weterynaryjnego” było Zrzeszenie Lekarzy Weterynaryjnych Rzeczpospolitej Polskiej. W 1937 roku ponownie zmieniono tytuł na „Przegląd Weterynaryjny. Miesięcznik poświęcony naukom weterynaryjnym”.

„Przegląd Weterynaryjny” stanowi dziedzictwo polskiej myśli weterynaryjnej XIX i XX wieku. Posiada ogromną wartość zarówno historyczną, jak również archiwalną. Przedstawia drogę kształtowania tożsamości zawodowej weterynarzy–Polaków pozbawionych własnej państwowości. Jest nieocenioną skarbnicą wiedzy z szeroko rozumianej medycyny weterynaryjnej. Autorami artykułów w „Przeglądzie” byli przeważnie wybitni przedstawiciele polskiej weterynarii (z czasem popularność periodyku przyciągnęła także autorów zagranicznych). Zawiera cenne informacje również z zakresu medycyny, prezentując nowoczesne metody leczenia człowieka. „Przegląd Weterynaryjny” to także doskonałe źródło do historii społecznej i gospodarczej. Zawiera bowiem informacje na temat ówczesnych zagrożeń dla człowieka, liczne dane statystyczne, informacje na temat bieżących wydarzeń (także kulturalnych), sytuacji gospodarczej i społecznej na ziemiach polskich pod zaborami oraz w innych krajach.

Przy tworzeniu bibliografii „Przeglądu Weterynaryjnego” zastosowano nowoczesne metody elektronicznego opisu bibliograficznego zgodne z obowiązującymi normami dla badań prasoznawczych. Baza zawartości czasopisma została wzbogacona o indeks, pozwalający na wyszukiwanie pozycji według zróżnicowanych kryteriów (według autora, tytułu, słów w tytule). Struktura periodyku pozwoliła na wyodrębnienie różnych kategorii publikowanych treści (prace oryginalne, streszczenia i oceny, wiadomości bieżące, od redakcji, nekrologi, reklamy itd.). Ulegały one zmianom na przestrzeni lat, co zarejestrowano, celowo przyjmując oryginalne nazwy działów. W oryginalnym brzmieniu podano także tytuły zapisywane zgodnie z obowiązującymi zasadami ortografii. Elektroniczna bibliografia „Przeglądu Weterynaryjnego” jest zatem kompletną bazą odzwierciedlającą faktyczną zawartość czasopisma z uwzględnieniem stosowanych wówczas  – często niekonsekwentnych – zapisów tytułów publikowanych materiałów, ich autorów, kategorii treści, itp.

Digitalizację, udostępnienie oraz stworzenie bazy zawartości „Przeglądu Weterynaryjnego” umożliwiła realizacja następujących zadań:

  1. Digitalizacja dziedzictwa kulturowego II Rzeczpospolitej Polskiej w kolekcji Biblioteki Naukowej Narodowego Uniwersytetu Medycyny Weterynaryjnej i Biotechnologii we Lwowie im. Stefana Grzyckiego (digitalizacja czasopisma naukowego "Przegląd Weterynaryjny") - zadanie finansowane w ramach umowy 649/P-DUN/2017 ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego na działalność upowszechniającą naukę.
  2. Bibliografia czasopisma naukowego „Przegląd Weterynaryjny” wydawanego w latach 1886–1939 we Lwowie – zadanie finansowane w ramach umowy 538/P–DUN/2018 ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego na działalność upowszechniającą naukę.