Biblioteka Uniwersytecka

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

O Bibliotece

 

Biblioteka Uniwersytecka w Olsztynie jest ogólnouczelnianą jednostką organizacyjną o zadaniach dydaktycznych, usługowych i naukowych. Pełni także funkcję ogólnodostępnej biblioteki naukowej, służącej mieszkańcom miasta, regionu i kraju. Biblioteka jest centrum edukacyjnym Uniwersytetu i aktywną instytucją kulturotwórczą, przyjazną dla użytkowników.

Biblioteka powstała 1 września 1999 r. z połączenia Biblioteki Akademii Rolniczo-Technicznej (zał. w 1951 r.) i Biblioteki Wyższej Szkoły Pedagogicznej (zał. w 1974 r.). Zbiory obu bibliotek w chwili połączenia liczyły razem 797.510 wol./jedn., tak więc Biblioteka Uniwersytecka stała się największą biblioteką naukową północno-wschodniego regionu Polski. Wszyscy pracownicy i studenci UWM mają także prawo do korzystania ze zbiorów Biblioteki Wyższego Seminarium Duchownego Metropolii Warmińskiej "Hosianum" przy ul. Kardynała Hozjusza 15, gdzie mieści się Wydział Teologii Uniwersytetu.

W październiku 2007 r. został oddany do użytku nowoczesny gmach Biblioteki, zbudowany na terenie kampusu uniwersyteckiego Kortowo II. Nowy budynek Biblioteki pozwolił na scalenie rozproszonych zbiorów i znacznie podniósł jakość oferowanych usług. Budynek o ogólnej powierzchni 19 423 m2 posiada zintegrowany system zarządzania instalacjami (BMS – tzw. budynek inteligentny). Biblioteka wyposażona jest w sprzęt do digitalizacji zbiorów, fumigacyjną komorę próżniową (do dezynfekcji zbiorów bibliotecznych i akt archiwalnych) oraz system elektronicznego zabezpieczenia zbiorów.

Ważnym elementem przestrzeni bibliotecznej są pomieszczenia przeznaczone na działalność dydaktyczną Biblioteki. Mają one służyć kształceniu studentów oraz innych użytkowników Biblioteki w zakresie przysposobienia bibliotecznego i umiejętności informacyjnych. Przewidziano do tych celów dwie sale dydaktyczne z pełnym wyposażeniem w sprzęt audiowizualny oraz pracownię komputerową na 20 stanowisk. Poza wymienionymi salami w budynku Biblioteki znajduje się również sala konferencyjna. Innym elementem, ważnym dla studentów Uniwersytetu są pokoje pracy indywidualnej. Łącznie Biblioteka Uniwersytecka UWM w nowym gmachu oferuje czytelnikom:

  • 720 miejsc czytelnianych,
  • 400 stanowisk komputerowych,
  • 8 kabin do pracy indywidualnej,
  • 4 sale dydaktyczne (łącznie 150 miejsc),
  • salę konferencyjną na 350 miejsc.