Biblioteka Uniwersytecka

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

Opis i lokalizacja zbiorów

Biblioteka UWM udostępnia literaturę między innymi z zakresu: nauk humanistycznych, społecznych, teologicznych, prawnych, ekonomicznych, weterynaryjnych, biologicznych, medycznych, rolniczych, matematycznych i technicznych. Podstawowym źródłem nabywania zbiorów jest zakup, w tym krajowa i zagraniczna prenumerata wydawnictw ciągłych, oraz dary i wymiana z krajowymi i zagranicznymi instytucjami. Obecnie (stan na 31.12.2015) księgozbiór Biblioteki Uniwersyteckiej liczy 1 017 086 wol./jedn. w tym:

 • wydawnictwa zwarte – 771 867 wol.
 • czasopisma – 184 232 wol.
 • zbiory specjalne – 60 987 jedn.

Biblioteka gromadzi różne typy zbiorów:


 

 • książki (krajowe i zagraniczne)
   
 • czasopisma (krajowe i zagraniczne)
   
 • wydawnictwa informacyjne w formie tradycyjnej i elektronicznej
   
 • zbiory specjalne (rękopisy, stare druki, atlasy, mapy, albumy, normy, patenty, katalogi, mikrofilmy, płyty, taśmy magnetofonowe, kasety video, dyskietki, dokumenty życia społecznego, prace doktorskie).

 


Zbiory Biblioteki Uniwersyteckiej zostały podzielone w następujący sposób:


 

 


Kolekcja Dydaktyczna


 

Znajdują się tu skrypty, podręczniki oraz polska i obca literatura piękna. Książki ustawione są tematycznie. Wyróżniamy następujące działy tematyczne, oznaczone odpowiednio kolorami:

 • nauki społeczne - żółty (działy 0-3),
 • nauki przyrodniczo-techniczne - zielony (działy 5-6),
 • nauki humanistyczne i literatura piękna – niebieski (działy 7-9).

Książki z Kolekcji Dydaktycznej oznaczone są białymi etykietami z symbolem działu i dodatkowym kolorowym paskiem, który ułatwia identyfikację dziedziny. W obrębie poszczególnych działów, książki ustawione są alfabetycznie.

Wszystkie książki zarejestrowane są w katalogu komputerowym. Aby wypożyczyć książkę do domu, należy sprawdzić symbol działu i samodzielnie odszukać ją  na półce. Książek z Kolekcji Dydaktycznej nie zamawiamy komputerowo. Wyszukane książki można wypożyczyć u bibliotekarza lub samodzielnie przy użyciu self-checka. Skrypty i podręczniki wypożyczane są na 150 dni, a literatura piękna na 30 dni. Książki, z których korzystaliśmy na miejscu, odkładamy na wózki.

 


Magazyn Biblioteki


 

Książki i czasopisma zlokalizowane w Magazynie należy zamówić komputerowo. Książki wypożyczane są na 14 lub 30 dni, natomiast z czasopism korzystamy na terenie Biblioteki. Zamówione książki nalezy odebrać w Wypożyczalni Głównej, natomiast czasopisma w Oddziale Informacji Naukowej i Czytelni Czasopism.

 


Informacja Naukowa i Czytelnia Czasopism


 

Znajdują się tutaj polskie i zagraniczne czasopisma naukowe i popularno-naukowe z zakresu nauk przyrodniczo-technicznych, czasopisma wydawnictwa UWM, książki tematycznie związane z naszym Uniwersytetem oraz wydawnictwa informacyjne, słowniki i encyklopedie. Czasopisma ustawione są alfabetycznie, a książki - tematycznie według działów (analogicznie jak w kolekcjach dziedzinowych). Udostępniane są również zagraniczne i polskie bazy pełnotekstowe, bazy abstraktowe i bibliograficzne, bazy książek elektronicznych i czasopism. Tutaj również gromadzone są polskie i zagraniczne czasopisma naukowe, popularno-naukowe i społeczno-kulturalne z zakresu nauk społecznych i humanistycznych oraz dzienniki i tygodniki. Znajduje się tutaj katalog kartkowy starszych roczników czasopism. W czytelni odbiera się czasopisma zamówione z Magazynu.

 


 

Oddział Zbiorów Specjalnych


 

Oddział gromadzi i udostępnia: książki i czasopisma wydane przed 1945 rokiem, stare druki, mapy, atlasy, wydawnictwa albumowe, mikrofilmy, kasety VHS, płyty CD prace doktorskie, publikacje z zakresu bibliologii oraz bibliografie ogólne i dziedzinowe. W jego ramach udostępniane są także regionalia związane z Warmią i Mazurami.

 


Oddział Kolekcji Dziedzinowych


 

Zgromadzono tu najnowsze polskie i obce specjalistyczne wydawnictwa książkowe związane z tematyką danej kolekcji. W Kolekcjach Dziedzinowych obowiązuje zasada wolnego dostępu do zbiorów. Kolorowe etykiety z symbolami działów, ułatwiają znalezienie i identyfikację książek z poszczególnych dziedzin. Ze zbiorów zgromadzonych w Kolekcjach korzystamy tylko na terenie Biblioteki. Wypożyczenia rejestruje bibliotekarz (przy ladzie). Książki, z których korzystaliśmy na miejscu, odkładamy na wózki.

Wyróżniono trzy kolekcje:

 • Kolekcja Żółta - nauk społecznych (działy 0,1,2,3) - obejmuje wydawnictwa z zakresu m.in.: naukoznawstwa, bibliotekoznawstwa, informacji naukowej, normalizacji, kulturoznawstwa, prasoznawstwa, dziennikarstwa, filozofii, psychologii, logiki, etyki, teologii, religioznawstwa, nauk społecznych, statystyki, demografii, socjologii, nauk ekonomicznych, prawa i administracji, pedagogiki, etnografii, reklamy;

 

 • Kolekcja Zielona - nauk przyrodniczo-technicznych (działy 5,6) - obejmuje wydawnictwa z zakresu min.: matematyki, ekologii, astronomii, chemii, fizyki, geodezji, geologii, meteorologii i klimatologii, hydrologii, botaniki, biologii, zoologii, medycyny, medycyny weterynaryjnej, nauk technicznych, budownictwa, transportu, nauk rolniczych, technologii żywienia i żywności, organizacji i zarządzania, rachunkowości, przemysłów: chemicznego, spożywczego, budowlanego i ciężkiego, rzemiosła, automatyki i inżynierii sanitarnej, informatyki; architektury, planowania przestrzennego, urbanistyki, architektury krajobrazu, geografii;

 

 • Kolekcja Niebieska - nauk humanistycznych (działy 7,8,9) - obejmuje wydawnictwa z zakresu min.: estetyki, sztuki, rzeźbiarstwa, rysunku, malarstwa i grafiki, fotografii, muzyki, filmu i teatru, rozrywki, sportu i turystyki, językoznawstwa, nauki o literaturze, archeologii, prehistorii, historii, biografie, wojskowości.

 


Sekcja Centrum Dokumentacji Europejskiej (Kolekcja Żółta)


 

Funkcjonuje od 1998 r. jako jeden z ośrodków tego typu działających przy wyższych uczelniach w Polsce. Gromadzi i udostępnia dokumenty i wydawnictwa powstające w instytucjach Unii Europejskiej (w języku angielskim). Znajdują się tutaj krajowe wydawnictwa o tematyce unijnej.

 


Punkt Informacji Normalizacyjnej


 

PIN udziela informacji w oparciu o wydawnictwa normalizacyjne takie jak: Katalogi Polskich Norm, miesięcznik "Normalizacja”, wydanie polskie Międzynarodowej Klasyfikacji Norm ICS, raporty techniczne ISO i IEC, przewodniki ISO i IEC. Punkt Informacji Normalizacyjnej jest autoryzowany przez Polski Komitet Normalizacyjny (PKN). Dysponuje bazą danych Polskich Norm, dostępną na stronie PKN-u. Zgodnie z umową o współpracy ze szkołą wyższą zawartą przez Rektora UWM i Prezesa PKN w dniu 3 stycznia 2011 roku dla pracowników i studentów UWM istnieje możliwość wykonania w uzasadnionych przypadkach wydruku fragmentów norm elektronicznych (tabele, wykresy, schematy) na potrzeby dydaktyczne/naukowe.

 


Ośrodek Informacji Patentowej


 

Oferuje bazy patentowe serii ESPACE na płytach CD i dostęp online do Urzędu Patentowego. Gromadzi czasopiśmiennictwo patentowe: „Biuletyn Urzędu Patentowego” i „Wiadomości Urzędu Patentowego”. Umożliwia dostęp do Międzynarodowej Klasyfikacji Patentowej.