Biblioteka Uniwersytecka

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

Bibliografia załącznikowa


Wskazówki dla autorów prac naukowych dotyczące bibliografii załącznikowej


Bibliografia załącznikowa - to wykaz źródeł wykorzystanych przy pisaniu pracy naukowej, uporządkowany najczęściej alfabetycznie, zwykle zamieszczany na końcu pracy.

Zasady redagowania bibliografii załącznikowej ustalają normy:

   •   dla dokumentów drukowanych i elektronicznych

PN-ISO 690:2012 Informacja i dokumentacja - Wytyczne opracowania przypisów bibliograficznych i powołań na zasoby informacji

    •   dla dokumentów w jęz. rosyjskim i innych słowiańskich

PN-ISO 9:2000 Transliteracja znaków cyrylickich na znaki łacińskie. Języki słowiańskie i niesłowiańskie

Normy te są dostępne w Punkcie Informacji Normalizacyjnej (II piętro, p. 204).

Polecamy również skorzystanie z publikacji (dostępnej w Oddziale Informacji Naukowej):

ANTCZAK M., NOWACKA A.: Przypisy – powołania – bibliografia załącznikowa : jak tworzyć i stosować : podręcznik. Warszawa : Wydaw. SBP, 2008.

Typy najczęściej cytowanych dokumentów wykorzystywanych przy pisaniu pracy:

    1. Wydawnictwo zwarte (książka).
    2. Artykuł w wydawnictwie zwartym (rozdział w książce, referat konferencyjny).
    3. Artykuł w wydawnictwie ciągłym (czasopiśmie).
    4. Dokumenty elektroniczne.

Ogólne zasady:

    •   elementy opisu należy podawać w języku i pisowni, w jakich występują w dokumencie na karcie tytułowej (a nie okładce);

    •    jeżeli w źródle występuje więcej niż jeden tytuł lub jeśli tytuł występuje w więcej niż jednym języku, należy podać tytuł wyróżniony. Jeżeli brak wyróżnień, należy podać tytuł wymieniony jako pierwszy;

   •   w przypadku, gdy istnieją kolejne wydania danej książki, cytować należy najnowsze wydanie;

   •   gdy występuje więcej niż trzech autorów danej publikacji, należy podawać tylko pierwszego autora, uzupełniając skrótem "i in." lub "et al." [w nawiasach kwadratowych]. Opis takiej pozycji powinien zaczynać się od tytułu pracy;

   •   zaleca się wyróżniać graficznie nazwę autora (zwłaszcza nazwisko) i/lub tytuł dokumentu oraz tytuł czasopisma (w przypadku artykułu); przy stosowaniu skrótów tytułów czasopism zaleca się korzystanie z bazy ISSN; można również posługiwać się normą: PN-N- 01178:1994 Zasady skracania tytułów wydawnictw ciągłych;

Uwaga: Najnowsze tendencje, a także względy praktyczne, wskazują na coraz częstsze zamieszczanie w bibliografii załącznikowej pełnego brzmienia tytułu czasopisma.

   •   znaki interpunkcyjne ; : . , - / ( ) należy stosować konsekwentnie! Każdy element opisu należy wyraźnie oddzielić od następnych przyjętym znakiem interpunkcyjnym.

Uwaga: Zgodnie z nową normą, elementem obowiązkowym opisu książki (wydawnictwa zwartego) staje się ISBN (International Standard Book Number) - Międzynarodowy Znormalizowany Numer Książki. Znajduje się on na widocznym miejscu okładki lub strony tytułowej. Nadawanie numerów ISBN obowiązuje wydawców polskich od 1974 roku. W książkach nie posiadających numeru ISBN ten element opisu pomijamy.

Typowe przykłady opisów bibliograficznych

1. Wydawnictwo zwarte

TUROWSKI J.: Podstawy mechatroniki. Łódź : Wydawnictwo Wyższej Szkoły Humanistyczno-Ekonomicznej, 2008. ISBN 978-83-7405-272-6

IGNATOWICZ J., NAZAR M.: Prawo rodzinne. Wyd. 3, stan prawny na 31 marca 2010 r. Warszawa : LexisNexis, 2010. ISBN 978-83-7620-392-8

JASIECKI K., MOLĘDA-ZDZIECH M., KURCZEWSKA U.: Lobbing : sztuka skutecznego wywierania wpływu. Wyd. 2. Kraków : Oficyna Ekonomiczna, 2006. ISBN 83-89355-91-4

Barwy codzienności : analiza socjologiczna. Red. nauk. M. Bogunia-Borowska. Warszawa : Scholar, 2009. ISBN 978-83-7383-356-2

Uwaga: Zgodnie z nową normą, elementem obowiązkowym opisu książki (wydawnictwa zwartego) staje się ISBN (International Standard Book Number) - Międzynarodowy Znormalizowany Numer Książki. ISBN nadawany jest każdej książce i znajduje się na widocznym miejscu okładki lub strony tytułowej.

2. Artykuł w wydawnictwie zwartym (rozdział, referat konferencyjny)

TWOREK B.: Książka w walce z nałogami. W: Z książką przez życie. Pod red. A. Krawczyka. Lublin : Wydaw. UMCS, 2008, s. 227-237

NAŁĘCZ C.: Wokół Jalu 1894. W: Od starożytności do współczesności. Pod red. J. Śliwińskiego. Olsztyn, 1997. - S. 193-201

KONIECZNA D.: Biblioteka akademicka jako instytucja promująca proces kształcenia. W: Biblioteki naukowe w kulturze i cywilizacji : działania i codzienność : materiały konferencyjne, Poznań, 17-19 czerwca 2005 r. T. 1. Poznań, 2005, s. 111-121

3. Artykuł w wydawnictwie ciągłym

BYRSKI J.: Outsourcing elektronicznych instrumentów płatniczych. - Prawo Bankowe 2008 nr 1 s. 111-120

MIKOŁAJCZYK A.: The survival of Salmonella spp. in relation to exposure to lactic acid and the storage time of turkey carcasses. - Pol. J. Natur. Sci. 2009, 24(4): 133-142

USTAWA z dn. 12 lutego 2010 r. o zmianie ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym. – Dz. U. 2010 nr 75 poz. 471

4. Dokumenty elektroniczne

   •   książka na CD-ROM

Nowy słownik ortograficzny PWN. [CD-ROM]. Red. nauk. E. Polański. Wyd. 4. Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2003. ISBN 83-0113-963-3

   •   artykuł w książce na płycie CD

Panteon bogów egipskich. W: Egipt [CD-ROM]. Red. M. Dąbrowski, M. Olkuśnik. Kraków: Fogra Multimedia, 1999

   •   artykuł w czasopiśmie elektronicznym

BARAN S.: Wolny dostęp - czytelnictwo - przestrzeń biblioteczna. - Bibl. Warm.-Mazur. [online] - 2009, nr 3/4 http://www.wbp.olsztyn.pl/bwm/3-4_09-ie/uwm.htm [dostęp: 17 czerwca 2010 r.]

   •   artykuł w wydawnictwie zwartym dostępny w Internecie

Warmia. W: Słownik geograficzny Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich. [online] http://dir.icm.edu.pl/pl/Slownik_geograficzny/Tom_XIII/5 [dostęp: 12 września 2010]

   •   publikacja samoistna w Internecie

KERNER A., REINHARDT E.: Wpływ polityki inwestycyjnej OFE na ład korporacyjny w Polsce. [online] http://www.egospodarka.pl/pliki/Raport-ErnstYoung-Wplyw-OFE-na-lad-korpo... [dostęp: 1 września 2010]