Biblioteka Uniwersytecka

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

Ewaluacja jakości działalności naukowej 2017-2020

Kalkulator liczenia slotów i punktów


Podstawowe regulacje prawne

 


Wymogi ewaluacji
  • Zatrudnienie co najmniej 12 pracowników prowadzących działalność naukową w danej dyscyplinie, w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy, wedle stanu na koniec ostatniego roku danego okresu ewaluowanego
  • Pod uwagę brane są osiągnięcia wszystkich pracowników prowadzących działalność naukową w ramach dyscypliny
  • Deklarowanie maksymalnie 2 dyscyplin przez jednego pracownika
  • Udział czasu w dyscyplinie liczony w przedziałach: 0,25 N/ 0,5N/ 0,75N/ 1N
  • Obowiązkowy elektroniczny identyfikator naukowca zgodny z międzynarodowymi standardami: ORCID (Open Researcher and Contributor ID)
  • Nauczyciel akademicki zatrudniony w grupie pracowników badawczych lub badawczo-dydaktycznych
  • Pracownik zatrudniony na stanowisku innym niż powyższe jeżeli faktycznie prowadzi działalność naukową oraz złoży oświadczenia o reprezentowanych dyscyplinach i o zaliczeniu do liczby N

 


Kryteria ewaluacji
  • Kryterium I - poziom naukowy lub artystyczny prowadzonej działalności naukowej

- artykuły naukowe opublikowane w czasopismach naukowych i w recenzowanych materiałach z międzynarodowych konferencji;
- monografie naukowe, redakcje naukowe monografii i autorstwo rozdziałów w takich monografiach;
- patenty na wynalazki, prawa ochronne na wzory użytkowe.

  • Kryterium II - efekty finansowe badań naukowych i prac rozwojowych

- projekty obejmujące badania naukowe lub prace rozwojowe finansowane w trybie konkursowym przez instytucje zagraniczne lub organizacje międzynarodowe, a także przez NCN, NCBR oraz w ramach NPRH;
- komercjalizacja wyników badań naukowych, prac rozwojowych lub know-how;
- usługi badawcze na zlecenie podmiotów nienależących do systemu SzWiN;

  • Kryterium III - wpływ działalności naukowej na funkcjonowanie społeczeństwa i gospodarki

- na podstawie opisów udowadniających związek między badaniami a funkcjonowaniem administracji, ochroną zdrowia, kulturą, itp.

 


Slot publikacyjny
Slot publikacyjny (inaczej: udział jednostkowy) – to miara udziału autora w publikacji. Jest istotny zwłaszcza przy publikacjach wieloautorskich, a także przy ustalaniu limitów osiągnięć. Kiedy mówi się o „liczbie publikacji” ma się na myśli sumę udziałów jednostkowych, a więc sumę slotów
- Max. 4 sloty publikacyjne na 1 pracownika prowadzącego działalność naukową
- 3N publikacji i monografii w danej dyscyplinie
- Osiągnięcie naukowe autora może zostać wykazane raz i tylko w ramach jednej dyscypliny
- W ewaluacji są uwzględniane maksymalnie 2 sloty publikacyjne związane z autorstwem monografii, redakcją naukową monografii lub autorstwem rozdziału w monografii, stanowiące efekt pracy każdego z naukowców.

- Obliczanie slotu - 1 (wymiar czasu pracy w 2017 r.) * 1 (100% działalności w dyscyplinie w 2017 r.) + 1*1 (dla 2018 r.) +1*1 (dla 2019 r.) +1*1 (dla 2020 r.) / 4 = 1. Wobec tego sumaryczna liczba slotów publikacji naukowych takiego pracownika, które mogą być uwzględniane w ewaluacji, wynosi 4 gdyż: 4 * 1 (średnia wartość iloczynu wymiaru czasu pracy i udziału czasu pracy związanej z prowadzeniem przez daną osobę działalności naukowej w danej dyscyplinie) = 4.
Przykład: pracownik zatrudniony w pełnym wymiarze czasu pracy w latach 2017-2020 i deklarujący 100% udział czasu pracy w dyscyplinie może maksymalnie wykazać 4 x 1 x 1 = 4 sloty zapełnione publikacjami w tej dyscyplinie, jednak nie mniej niż 3 sloty. Natomiast pracownik zatrudniony w pełnym wymiarze czasu pracy deklarujący 75% udział czasu pracy w dyscyplinie A oraz 25% udział czasu pracy w dyscyplinie B może wykazać maksymalnie 4 x 1 x 0,75 = 3 sloty zapełnione publikacjami z dyscypliny A oraz 4 x 1 x 0,25 = 1 slot w dyscyplinie B, jednak nie mniej niż 2,25 slotów w dyscyplinie A i 0,75 slota w dyscyplinie B.

 


Podział osiągnięć 2017-2018/2019-2020
W ewaluacji za lata 2017-2020 suma udziałów jednostkowych za uwzględniane w ocenie ewaluowanego podmiotu w danej dyscyplinie naukowej:
- Artykuły naukowe opublikowane w latach 2019 i 2020
- Monografie naukowe, rozdziały w monografiach naukowych i redakcje naukowe monografii naukowych, opublikowane w latach 2017–2020 – nie może być większa niż 2 – krotność liczby N.

Pozostałą liczbę osiągnięć (1N) można wypełnić jedynie artykułami naukowymi za lata 2017-2018 – punktowanymi według wykazu czasopism z 2017 r.

 


Liczba N
Liczba N jest to liczba pracowników prowadzących działalność naukową w podmiocie w danej dyscyplinie, czyli pracowników, którzy złożyli:
- Oświadczenie o reprezentowanej dziedzinie nauki albo sztuki i dyscyplinie naukowej albo artystycznej oraz
- Oświadczenie o zgodzie do zaliczenia do pracowników prowadzących działalność naukową
Liczba N będzie ustalana jako średnia arytmetyczna liczby pracowników podmiotu prowadzących działalność naukową w ramach danej dyscypliny naukowej albo artystycznej w poszczególnych latach z okresu objętego ewaluacją, w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy, z uwzględnieniem udziału czasu pracy związanej z prowadzeniem działalności naukowej w ramach dyscypliny.
Liczba pracowników podmiotu uwzględnionych w liczbie N będzie ustalana według stanu na 31 grudnia każdego roku objętego ewaluacją. Liczba N dla każdego podmiotu będzie ustalana jako średnia wartości określonych w każdym roku objętym ewaluacją na podstawie informacji zawartych w systemie POL-on, według stanu na 31 grudnia każdego roku objętego ewaluacją.

 


Pracownik prowadzący działalność naukową
Pracownik prowadzący działalność naukową to osoba, która prowadzi badania naukowe, prace rozwojowe lub działalność artystyczną. Jest nią:
- Nauczyciel akademicki zatrudniony w grupie pracowników badawczych lub badawczo-dydaktycznych
- Pracownik zatrudniony na stanowisku pracownika naukowego w instytucie naukowym PAN lub w instytucie badawczym
- Pracownik zatrudniony na stanowisku innym niż powyższe, jeżeli faktycznie prowadzi działalność naukową i złoży oświadczenia o reprezentowanych dyscyplinach i o zaliczeniu do liczby N.

- Na potrzeby ewaluacji pracownik składa oświadczenia:
• Oświadczenie o dziedzinie nauki lub sztuki i dyscyplinie naukowej lub artystycznej
• Oświadczenie upoważniające do zaliczenia do liczby pracowników prowadzących działalność naukową
• Oświadczenie upoważniające podmiot do wykazania osiągnięć pracownika (w przypadku wskazania jednej dyscypliny oraz prowadzenia działalności naukowej/artystycznej wyłącznie w jednym podmiocie w okresie objętym ewaluacją)
• Oświadczenie upoważniające podmiot do wykazania osiągnięć pracownika (w przypadku wskazania dwóch dyscyplin oraz / lub prowadzenia działalności naukowej/artystycznej w więcej
niż jednym podmiocie w okresie objętym ewaluacją).

 


Punktacja

- 100 pkt – w przypadku przyznanego temu podmiotowi patentu europejskiego albo patentu przyznanego za granicą co najmniej w jednym z państw należących do Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju, pod warunkiem, że wynalazek został zgłoszony również w Urzędzie Patentowym Rzeczypospolitej Polskiej;
- 75 pkt – w przypadku patentu przyznanego temu podmiotowi przez Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej;
- 50 pkt – w przypadku patentu, o którym mowa w pkt 1 albo 2, przyznanego innemu podmiotowi niż ewaluowany, jeżeli autorem albo współautorem wynalazku, na który patent został przyznany, jest pracownik ewaluowanego podmiotu;
- 50 pkt – w przypadku wyłącznego prawa hodowcy do odmiany rośliny przyznanego temu podmiotowi przez Centralny Ośrodek Badania Odmian Roślin Uprawnych albo Wspólnotowy Urząd Ochrony Roślin (Community Plant Variety Office);
- 30 pkt – w przypadku prawa ochronnego na wzór użytkowy przyznanego temu podmiotowi przez Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej albo za granicą.

 


Przydatne linki