Biblioteka Uniwersytecka

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

OPI


Ośrodek Przetwarzania Informacji


Bazy Ośrodka Przetwarzania Informacji (OPI) zawierają informacje m. in. o:

    Z tej bazy danych można pobrać program do wypełniania kart SYNABA.

Dostęp: online

Opis: Ośrodek Przetwarzania Informacji umożliwia dostęp do aktualnej i kompleksowej informacji na temat nauki polskiej. OPI prowadzi bazę Nauka Polska obejmującą dane o instytucjach naukowych i badawczo rozwojowych, ludziach nauki związanych z nauką polską (posiadających co najmniej stopień doktora), pracach naukowych (system SYNABA), konferencjach naukowych, targach i wystawach oraz projektach badawczych Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.
 


POL-on  System informacji o szkolnictwie wyższym


Opis: POL-on jest to zintegrowany system informacji o szkolnictwie wyższym, który wspiera pracę Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Głównego Urzędu Statystycznego oraz Centralnej Komisji do spraw Stopni i Tytułów. Jego głównym zadaniem jest stworzenie globalnej bazy danych o jednostkach naukowych, wyższych uczelniach i nauce polskiej. Gromadzone informacje mają wpływ na decyzje podejmowane przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego odnośnie polskich uczelni oraz jednostek naukowych (ukierunkowane wydatki na kształcenie i pomoc materialną dla uczelni wyższych). Pewien zakres informacji zebranych w systemie udostępniany jest publicznie.

Zestawienie osób ze stopniami i tytułami naukowymi

Jednostki z prawem do nadawania stopnia naukowego

POL-on zitegrowany jest z Polską Bibliografią Naukową.

Polska Bibliografia Naukowa (PBN) gromadzi informacje o dorobku polskich naukowców i polskich jednostek naukowych. Instytucje oraz użytkownicy indywidualni mogą prowadzić w PBN swoją bibliografię naukową.