Biblioteka Uniwersytecka

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

Podstawy prawne oceny dorobku naukowego

 

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego


2018


Dz. U. 2018 poz. 1818 (z dnia 25 września 2018r.) Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 20 września 2018 r. w sprawie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych oraz dyscyplin artystycznych


2017


Zarządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 4 stycznia 2017 r. w sprawie powołania Zespołu specjalistycznego do oceny czasopism naukowych dla potrzeb przeprowadzenia kompleksowej oceny działalności naukowej lub badawczo-rozwojowej jednostek naukowych (Dz. Urzędowy MNiWS z dnia 11 stycznia 2017 r. poz. 1)

Wykaz czasopism naukowych zawierający historię czasopisma z publikowanych wykazów za lata 2013-2016 opublikowany dnia 26 stycznia 2017 r. przez MNiSW

Dz. U. 2017 Nr 0 poz. 804 (z dnia 19 kwietnia 2017 r.) Obwieszczenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17 marca 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie Systemu Informacji o Nauce

Informacja dotycząca nieprzeprowadzenia oceny czasopism naukowych w 2017 z dnia 11 września 2017 r.
 


2016


Informacja dotycząca oceny czasopism naukowych w 2016 r. z dnia 16 lutego 2016 r.

Dz. U. 2016 Nr 0 poz. 309 (z dnia 11 marca 2016 r.) Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 26 lutego 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie Systemu Informacji o Nauce [obowiązuje od 26 marca 2016 r.]

Komunikat MNiSW z dnia 9 grudnia 2016 r. - wykaz czasopism naukowych na 2016 r.

Część A wykazu czasopism naukowych - załącznik do komunikatu MNiSW z dnia 9 grudnia 2016 r.

Część B wykazu czasopism naukowych - załącznik do komunikatu MNiSW z dnia 9 grudnia 2016 r.

Część C wykazu czasopism naukowych - załącznik do komunikatu MNiSW z dnia 9 grudnia 2016 r.
 

Dz. U. 2016 Nr 0 poz. 2154 (z dnia 27 grudnia 2016 r.) Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 12 grudnia 2016 r. w sprawie przyznawania kategorii naukowej jednostkom naukowym i uczelniom, w których zgodnie z ich statutami nie wyodrębniono podstawowych jednostek organizacyjnych [data wejścia w życie: 1 stycznia 2017 r.]


2015


Dz. U. Nr 0 poz. 249 (z dnia 15 stycznia 2015 r.) Ustawa z 15 stycznia 2015 r. o zmianie ustawy o zasadach finansowania nauki oraz niektórych innych ustaw

Komunikat MNSW z dnia 2 czerwca 2015 r. w sprawie kryteriów i trybu oceny czasopism naukowych

Dz. U. 2015 Nr 0 poz. 944 (z dnia 2 lipca 2015 r.) Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 29 czerwca 2015 r. w sprawie Systemu Informacji o Nauce [zmiany - Dz. U. 2016 Nr 0 poz. 309]

Dz. U. 2015 Nr 0 poz. 2015 (z dnia 2 grudnia 2015 r.) Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 27 października 2015 r. w sprawie kryteriów i trybu przyznawania kategorii naukowej jednostkom naukowym [zastąpione przez: Dz. U. 2016 Nr 0 poz. 2154]

Komunikat MNiSW z dnia 18 grudnia 2015 r. w sprawie wykazu czasopism naukowych wraz z liczbą punktów przyznawanych za publikacje w tych czasopismach

Część A wykazu czasopism naukowych - załącznik do komunikatu MNiSW z dnia 18 grudnia 2015 r.

Część B wykazu czasopism naukowych - załącznik do komunikatu MNiSW z dnia 18 grudnia 2015 r.

Część C wykazu czasopism naukowych - załącznik do komunikatu MNiSW z dnia 18 grudnia 2015 r.

Komunikat MNiSW z dnia 1 lipca 2016 r.o sprostowaniu komunikatu w sprawie wykazu czasopism naukowych wraz z liczbą punktów przyznawanych za publikacje w tych czasopismach
 


2014


Zarządzenie MNiSW z dnia 4 marca 2014 r. w sprawie powołania Zespołu specjalistycznego do oceny czasopism naukowych dla potrzeb przyszłej oceny parametrycznej i sporządzenia wykazu wybranych czasopism naukowych

Informacja dotycząca oceny czasopism naukowych w 2014 r. z dnia 2 czerwca 2014 r.

Informacja dotycząca możliwości aplikowania do listy referencyjnej ERIH PLUS z dnia 25 lipca 2014 r.

Dz. U. Nr 0 poz. 1620 (z dnia 10 października 2014 r.) Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 10 października 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o zasadach finansowania nauki

Komunikat MNiSW z dnia 31 grudnia 2014 r. w sprawie wykazu czasopism naukowych wraz z liczbą punktów przyznawanych za publikacje w tych czasopismach

Część A wykazu czasopism naukowych - załącznik do komunikatu MNiSW z dnia 31 grudnia 2014 r.

Część B wykazu czasopism naukowych - załącznik do komunikatu MNiSW z dnia 31 grudnia 2014 r.

Część C wykazu czasopism naukowych - załącznik do komunikatu MNiSW z dnia 31 grudnia 2014 r.

Obwieszczenie MNiSW z dnia 25 marca 2015 r. o sprostowaniu błędów w wykazie czasopism naukowych stanowiącym załącznik do komunikatu MNiSW z dnia 31 grudnia 2014 r. w sprawie wykazu czasopism naukowych wraz z liczbą punktów przyznawanych za publikacje w tych czasopismach.
 


2013


Dz. U. 2013 Nr 0 poz. 191 (z dnia 11 lutego 2013 r.) Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 7 lutego 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie kryteriów i trybu przyznawania kategorii naukowej jednostkom naukowym

Komunikat MNiSW z dnia 29 maja 2013 r. w sprawie kryteriów i trybu oceny czasopism naukowych

Komunikat MNiSW z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie wykazu czasopism naukowych wraz z liczbą punktów przyznawanych za publikacje w tych czasopismach

Część A wykazu czasopism naukowych - załącznik do komunikatu MNiSW z dnia 17 grudnia 2013 r.

Część B wykazu czasopism naukowych - załącznik do komunikatu MNiSW z dnia 17 grudnia 2013 r.

Część C wykazu czasopism naukowych - załącznik do komunikatu MNiSW z dnia 17 grudnia 2013 r.
 


2012


Zarządzenie MNiSW z dnia 4 marca 2012 r. w sprawie powołania Zespołu specjalistycznego do oceny czasopism naukowych dla potrzeb przyszłej oceny parametrycznej i sporządzenia wykazu wybranych czasopism naukowych

Dz. U. 2012 Nr 0 poz. 877 (z dnia 1 sierpnia 2012 r.) Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 13 lipca 2012 r. w sprawie kryteriów i trybu przyznawania kategorii naukowej jednostkom naukowym

Komunikat MNiSW z dnia 4 września 2012 r. w sprawie kryteriów i trybu oceny czasopism naukowych

Komunikat MNiSW z dnia 14 września 2012 r. w sprawie kryteriów i trybu oceny czasopism naukowych

Komunikat MNiSW z dnia 17 września 2012 r. w sprawie wykazu czasopism naukowych wraz z liczbą punktów przyznawanych za publikacje w tych czasopismach

Część A wykazu czasopism naukowych - załącznik do komunikatu MNiSW z dnia 17 września 2012 r.

Część B wykazu czasopism naukowych - załącznik do komunikatu MNiSW z dnia 17 września 2012 r.

Część C wykazu czasopism naukowych - załącznik do komunikatu MNiSW z dnia 17 września 2012 r.

Informacja MNiSW dotycząca listy czasopism naukowych nieujętych w wykazie czasopism naukowych z dnia 17 września 2012 r.

Czasopisma naukowe nieujęte w wykazie czasopism naukowych ogłoszonym przez MNiSW w komunikacie z dnia 17 września 2012 r. w sprawie wykazu czasopism naukowych wraz z liczbą punktów przyznawanych za publikacje w tych czasopismach

Komunikat MNiSW z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie wykazu czasopism naukowych wraz z liczbą punktów przyznawanych za publikacje w tych czasopismach

Część A wykazu czasopism naukowych - załącznik do komunikatu MNiSW z dnia 20 grudnia 2012 r.

Część B wykazu czasopism naukowych - załącznik do komunikatu MNiSW z dnia 20 grudnia 2012 r.

Część C wykazu czasopism naukowych - załącznik do komunikatu MNiSW z dnia 20 grudnia 2012 r.

Obwieszczenie MNiSW z dnia 22 kwietnia 2013 r. o sprostowaniu niektórych pozycji w części B wykazu czasopism, stanowiącego załącznik do komunikatu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie wykazu czasopism naukowych wraz z liczbą punktów przyznawanych za publikacje w tych czasopismach

"Często zadawane pytania" - odpowiedzi na pytania związane z kompleksową oceną działalności naukowej i badawczo-rozwojowej jednostek naukowych (MNiSW)
 


2011


Dz. U. Nr 179 poz. 1065 (z dnia 8 sierpnia 2011 r.) Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 8 sierpnia 2011 r. w sprawie obszarów wiedzy, dziedzin nauki i sztuki oraz dyscyplin naukowych i artystycznych

Informacja MNiSW o nowym systemie kryteriów i zasad oceny czasopism naukowych z dnia 25 listopada 2011 r.

Ujednolicone zasady oceny czasopism z dnia 25 listopada 2011 r.

Kryteria oceny czasopism naukowych - załącznik nr 1 z dnia 25 listopada 2011 r.
 


2010


Dz. U. 2010 Nr 96 poz. 615 (z dnia 30 kwietnia 2010 r.) Ustawa z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki

Dz. U. 2010 Nr 93 poz. 599 (z dnia 25 maja 2010 r.) Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 maja 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie kryteriów i trybu przyznawania oraz rozliczania środków finansowych na działalność statutową

Komunikat nr 16 MNiSW z dnia 21 czerwca 2010 r. w sprawie zmiany liczby punktów dla czasopism naukowych

Informacja MNiSW dotycząca ujednoliconego wykazu czasopism naukowych z dnia 25 czerwca 2010 r.

Wykaz wybranych czasopism wraz z liczbą punktów za umieszczoną w nich publikację naukową z dnia 25 czerwca 2010 r.

Informacja MNiSW dotycząca wykazu polskich czasopism naukowych będących w bazie JCR 2009 stanowiący załącznik z dnia 10 grudnia 2010 r.

Wykaz wybranych czasopism wraz z liczbą punktów za umieszczoną w nich publikację naukową - załącznik do informacji MNiSW z dnia 10 grudnia 2010 r.

Informacja MNiSW dotycząca m. in. wykazu czasopism z przypisaną im liczbą punktów za umieszczone w nich publikacje naukowe stanowiący załącznik z dnia 29 grudnia 2010 r.

Wykaz wybranych czasopism wraz z liczbą punktów za umieszczoną w nich publikację naukową - załącznik do informacji MNiSW z dnia 29 grudnia 2010 r.
 


2009


Dz. U. 2009 Nr 126 poz. 1044 (z dnia 10 sierpnia 2009 r.) Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 24 lipca 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie kryteriów i trybu przyznawania oraz rozliczania środków finansowych na działalność statutową

Informacja MNiSW dotycząca ujednoliconego wykazu czasopism naukowych z dnia 18 czerwca 2009 r.

Wykaz wybranych czasopism wraz z liczbą punktów za umieszczoną w nich publikację naukową z dnia 18 czerwca 2009 r.

Komunikat nr 16 MNiSW z dnia 16 lipca 2009 r. w sprawie uzupełnienia wykazu wybranych czasopism wraz z liczbą punktów za umieszczoną w nich publikację naukową

Komunikat nr 9 MNiSW z dnia 10 marca 2010 r. w sprawie uzupełnienia wykazu wybranych czasopism wraz z liczbą punktów za umieszczoną w nich publikację naukową

Komunikat nr 13 MNiSW z dnia 13 maja 2010 r. w sprawie uzupełnienia wykazu wybranych czasopism wraz z liczbą punktów za umieszczoną w nich publikację naukową

Załącznik do komunikatu nr 13 MNiSW z dnia 13 maja 2010 r. - wykaz wybranych czasopism wraz z liczbą punktów za umieszczoną w nich publikację naukową

Obwieszczenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 2 czerwca 2010 r. o sprostowaniu błędu - w komunikacie nr 13 MNiSW z dnia 13 maja 2010 r.

Komunikat nr 15 MNiSW z dnia 20 maja 2010 r. w sprawie uzupełnienia wykazu wybranych czasopism wraz z liczbą punktów za umieszczoną w nich publikację naukową

Załącznik do komunikatu nr 15 MNiSW z dnia 20 maja 2010 r. - uzupełnienie wykazu wybranych czasopism wraz z liczbą punktów za umieszczoną w nich publikację naukową
 


2008


Informacja dotycząca ujednoliconego wykazu czasopism naukowych z dnia 26 sierpnia 2008 r.

Wykaz wybranych czasopism wraz z liczbą punktów za umieszczoną w nich publikację naukową z dnia 26 sierpnia 2008 r.

Komunikat nr 23 MNiSW z dnia 28 listopada 2008 r. w sprawie uzupełnienia wykazu wybranych czasopism wraz z liczbą punktów za umieszczoną w nich publikację naukową

Komunikat nr 8 MNiSW z dnia 31 marca 2009 r. w sprawie uzupełnienia wykazu wybranych czasopism wraz z liczbą punktów za umieszczoną w nich publikację naukową

Załącznik do komunikatu nr 8 MNiSW z dnia 31 marca 2009 r. - wykaz wybranych czasopism wraz z liczbą punktów za umieszczoną w nich publikację naukową

List Podsekretarza Stanu MNiSW z dnia 31 marca 2009 r. do kierowników jednostek naukowych, redaktorów naczelnych, wydawców
 


2007


Dz. U. 2007 Nr 205 poz. 1489 (z dnia 6 listopada 2007 r.) Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17 października 2007 r. w sprawie kryteriów i trybu przyznawania oraz rozliczania środków finansowych na działalność statutową

Komunikat nr 24 MNiSW z dnia 28 listopada 2007 r. w sprawie wykazu wybranych czasopism wraz z liczbą punktów za umieszczoną w nich publikację naukową

Załącznik do komunikatu nr 24 MNiSW z dnia 28 listopada 2007 r. - wykaz wybranych czasopism wraz z liczbą punktów za umieszczoną w nich publikację naukową

Komunikat nr 9 MNiSW z dnia 29 lutego 2008 r. w sprawie uzupełnienia wykazu wybranych czasopism wraz z liczbą punktów za umieszczoną w nich publikację naukową

Oświadczenie MNiSW w sprawie naruszania zasad dobrej praktyki naukowej przy stosowaniu bibliometrycznego wskaźnika Impact Factor do oceny dorobku jednostek naukowych z dnia 11 lipca 2008 r.
 


Ministerstwo Nauki i Informatyzacji

2005-2006


Dz. U. 2005 Nr 161 poz. 1359 (z dnia 25 sierpnia 2005 r.) Rozporządzenie Ministra Nauki i Informatyzacji z dnia 4 sierpnia 2005 r. w sprawie kryteriów i trybu przyznawania i rozliczania środków finansowych na naukę

Komunikat nr 2 MNiI z dnia 7 października 2005 r. w sprawie wykazu wybranych czasopism wraz z liczbą punktów za umieszczoną w nich publikację naukową (Dz. Urz. 2005 Nr 12 poz. 51 z dnia 14 października 2005 r.)

Załącznik do komunikatu nr 2 MNiI z dnia 7 października 2005 r. - wykaz wybranych czasopism wraz z liczbą punktów za umieszczoną w nich publikację naukową

List Ministra Nauki i Informatyzacji z dnia 7 października 2005 r. do kierowników jednostek naukowych

Komunikat nr 5 MNiI z dnia 21 października 2005 r. w sprawie uzupełnienia wykazu wybranych czasopism wraz z liczbą punktów za umieszczoną w nich publikację naukową (Dz. Urz. 2005 Nr 13 poz. 57 z dnia 28 października 2005 r.)

Wykaz wybranych czasopism wraz z liczbą punktów za umieszczoną w nich publikację naukową uwzględniający korekty wprowadzone przez Ministra Nauki i Informatyzacji komunikatem nr 5 - wykaz ze strony MNiSW
 


Komitet Badań Naukowych

1997-2004 w przygotowaniu


Dz. U. 2001 Nr 146 poz.1642 (z dnia 30 listopada 2001r.) Rozporządzenie Przewodniczącego Komitetu Badań Naukowych z dnia 30 listopada 2001 r. w sprawie kryteriów i trybu przyznawania i rozliczania środków finansowych ustalanych w budżecie państwa na naukę.

System oceny parametrycznej jednostek

List Ministra Nauki do kierowników jednostek naukowych w sprawie oceny parametrycznej jednostek naukowych z dnia 31 maja 2001 r.

Informacja dotycząca zasad ogólnych i ramowych oceny parametrycznej jednostek naukowych z dnia 28 marca 2001 r.

Zasady ogólne oceny parametrycznej jednostek naukowych

Zasady ramowe oceny parametrycznej jednostek naukowych

Zasady szczegółowe oceny parametrycznej jednostek naukowych:

Zespół Nauk Humanistycznych - H01

Lista czasopism punktowanych - H01

Zespół Nauk Społecznych, Ekonomicznych i Prawnych - H02

Lista czasopism punktowanych - H02

Zespół Nauk Matematycznych, Fizycznych i Astronomicznych - P03

Lista czasopism punktowanych - P03

Zespół Nauk Biologicznych, Nauk o Ziemi i Ochrony Środowiska - P04

Lista czasopism punktowanych - P04

Zespół Nauk Medycznych - P05

Lista czasopism punktowanych - P05

Zespół Nauk Rolniczych i Leśnych - P06

Lista czasopism punktowanych - P06

Zespół Mechaniki, Budownictwa i Architektury - T07

Lista czasopism punktowanych - T07

Zespół Inżynierii Materiałowej i Technologii Materiałowej - T08

Lista czasopism punktowanych - T08

Zespół Chemii, Technologii Chemicznej oraz Inżynierii Procesowej i Ochrony Środowiska - T09

Lista czasopism punktowanych - T09

Zespół Elektrotechniki, Energetyki i Metrologii - T10

Lista czasopism punktowanych - T10

Zespół Elektroniki, Automatyki i Robotyki, Informatyki i Telekomunikacji - T11

Lista czasopism punktowanych - T11

Zespół Górnictwa, Geodezji i Transportu - T12

Lista czasopism punktowanych - T12

Zespół Badań na Rzecz Obronności i Bezpieczeństwa - O13

Lista czasopism punktowanych - O13

Zbiorcza lista czasopism punktowanych