Biblioteka Uniwersytecka

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

Punkty za publikacje


2017


[Dz.U.2016.0.2154]

Publikacja naukowa w czasopiśmie naukowym (§15 ust.1):

 • posiadającym współczynnik wpływu, ujętych w wiodących, indeksowanych, międzynarodowych bazach czasopism naukowych o największym zasięgu, wymienionym w części A wy­kazu MNiSW
 • krajowym, którego wydawca działa zgodnie z ustawą z dnia 26 stycznia 1984 r. - Prawo prasowe (Dz. U. Nr 5, poz. 24, z późn. zm.), niezamienionych w części A lub C, wymienionym w części B wykazu MNiSW
 • niezamiszczonego w części A wykazu, ujętego w wiodących, indeksowanych, międzynarodowych bazach czasopism naukowych o największym zasięgu, innych niż w części A, właściwych dla nauk humanistycznych i społecznych, wymienionym w części C wykazu MNiSW

oraz (§10 ust.1 pkt 4)

 • recenzowana publikacja w języku innym niż polski o objętości co najmniej 0,5 arkusza wydawniczego zamieszczonej w zagranicznym czasopiśmie naukowym niezamieszczonym w wykazie czasopism naukowych – 5 pkt

a także (§10 ust.1 pkt 5)

 • publikacja naukowa w recenzowanych materiałach z konferencji międzynarodowej, uwzględnionej w uznanej bazie publikacji o zasięgu międzynarodowym (§33 - baza Web of Science Core Collection). Liczba punktów odpowiada najniżej punktowanej publikacji w czasopiśmie naukowym wymienionej w części A wykazu ministra – 15 pkt

Pełnienie funkcji redaktora naczelnego czasopisma wymienionego w części A wykazu czasopism MNiSW (§16 ust.1 pkt 4.b) – 4 pkt (Załącznik 5,6,7,8)

Definicja publikacji naukowej (§1 pkt 10):

Przez publikację naukową należy rozumeić recenzowany artykuł naukowy zamieszczony w czasopiśmie naukowym, w tym recenzowane opracowanie o charakterze monograficznym, polemicznym lub przeglądowym, glosę lub komentarz prawniczy:

a) opublikowany w czasopiśmie naukowym albo w suplemencie lub zeszycie specjalnym czasopisma naukowego pod warunkiem, że suplement lub zeszyt stanowią kolejne numery czasopisma zamieszczonego w wykazie czasopism naukowych, o którym mowa w § 15 ust. 1,

b) prezentujący wyniki badań naukowych lub prac rozwojowych o charakterze empirycznym, teoretycznym, technicznym lub analitycznym,

c) przedstawiający metodykę badań naukowych lub prac rozwojowych, przebieg procesu badawczego i jego wyniki oraz wnioski – z podaniem cytowanej literatury (bibliografię);

Afiliacja (§1 pkt 13 ; §14 ust.3):

Autor lub współautor publikacji lub monografii naukowej wskazuje jednostkę naukową lub jednostki naukowe jako miejsce realizacji badań naukowych lub prac rozwojowych, których wyniki stanowią podstawę do opracowania tej publikacji lub monografii naukowej, zwane dalej „afiliacją”. W przypadku wskazania przez autora wielu afiliacji w jednej publikacji naukowej lub monografii naukowej, punkty może otrzymać tylko jedna jednostka, wskazana przez autora. W przypadku publikacji lub monografii naukowej z więcej niż jedną afiliacją autora i wykazania jej przez różne jednostki naukowe, w tym niewskazania przez autora właściwej jednostki naukowej, publikację lub monografię zalicza się do osiągnięć tej jednostki, w której autor jest uwzględniony w liczbie N.
 

[dalsza część w opracowaniu]


2013-2016


Punktacja zgodna z zasadami przypisanymi do lat 2011-2012. Zmiana dotyczy jedynie publikacji w czasopismach naukowych w części C (grupy nauk ścisłych i inżynierskich oraz nauk o życiu) oraz dorobku artystycznego (dotyczącego dyscyplin naukowych architektura i urbanistyka oraz sztuki projektowe, a także grupy nauk o sztuce i twórczości artystycznej). [Dz.U.2013.0.191]

Publikacja w czasopiśmie naukowym:

 • posiadającym współczynnik wpływu Impact Factor (IF), znajdującym się w bazie Journal Citation Reports (JCR), wymienionym w części A wy­kazu MNiSW
 • nieposiadającym współczynnika wpływu Impact Factor (IF), wymienionym w części B wykazu MNiSW
 • znajdującym się w bazie European Reference Index for the Hu­manities (ERIH), wymienionym w części C wykazu MNiSW

oraz

 • publikacja w innym zagranicznym czasopiśmie naukowym, o objętości co najmniej 0,5 arkusza wydawniczego, w języku podstawowym w danej dyscyplinie naukowej lub językach: angielskim, niemieckim, francuskim, hiszpańskim, rosyj­skim lub włoskim (dotyczy nauk humanistycznych, teologicznych, społecznych, ekonomicznych i prawnych oraz grupy nauk o sztuce i twórczości artystycznej) – 4 pkt

a także

 • publikacja w recenzowanych materiałach z konferencji międzynarodowej, uwzględnionej w Web of Science. Liczba punktów odpowiada najwyżej punktowanej publikacji w czasopiśmie naukowym krajowym nieposiadającym współczynnika wpływu Impact Factor (IF), wymienionym w wykazie MNiSW (dotyczy nauk chemicznych, fizycznych, matematycznych i technicznych oraz biologicznych, farmaceutycznych, leśnych, medycznych, o kulturze fizycznej, o Ziemi, o zdrowiu, rolniczych i weterynaryjnych) – 10 pkt (lata 2013-2014) ; 15 pkt (lata 2015-2016)

Publikacja musi być uwzględniona w bazie Web of Science, tzn. można ją tam odnaleźć i w polu "Document type" musi mieć zapis "Proceedings paper". "Document type" jest ważny, gdyż zdarza się, że publikowane są streszczenia i wtedy w tym polu znajduje się zapis "Meeting abstract" - taka publikacja, mimo że jest w Web of Science, punktów otrzymać nie może. ["Często zadawane pytania" MNiSW aktualizacja do 4.03.2013]

Publikacjami nie są artykuły zamieszczone w:

 • suplementach
 • zeszytach specjalnych
 • materiałach konferencyjnych z konferencji nieuwzględnionych  w Web of Science
 • artykuły popularnonaukowe
 • artykuły o nienaukowym charakterze

oraz

Wersje elektroniczne publikacji w czasopismach naukowych są punktowane, jeżeli zostały udostępnione pod wskazanym adresem internetowym, stanowiącym część czasopisma online, w ramach jego struktury formalnej (rocznik, tom, wolumin, numer itp.) lub posiadają DOI (Digital Object Identifier) oraz odpowiedni rok wydania. ["Często zadawane pytania" MNiSW aktualizacja do 4.03.2013]

Pełnienie funkcji redaktora naczelnego czasopisma umieszczonego na listach European Reference Index for the Humanities (ERIH) lub Journal Citation Reports (JCR) lub czasopisma naukowego nieposiadającego współczynnika wpływu IF, za publikację w którym przyznaje się co najmniej 8 pkt, zgodnie z wykazem czasopism MNiSW (część B) – 2 pkt

Członkostwo w komitetach redakcyjnych czasopism naukowych umieszczonych na listach European Reference Index for the Humanities (ERIH) lub Journal Citation Reports (JCR) – 1 pkt
 


Dorobek artystyczny dotyczący dyscyplin naukowych architektura i urbanistyka oraz sztuki projektowe 2013

Autorska realizacja dzieła plastycznego (monumentalne realizacje w przestrzeni publicznej, realizacje multimedialne, cykle prac malarskich, rzeźbiarskich, dzieła konserwatorskie wraz z dokumentacją oraz projekty konserwatorskie) upublicznionego i rozpowszechnianego za granicą25 pkt

Autorska realizacja dzieła plastycznego (monumentalne realizacje w przestrzeni publicznej, realizacje multimedialne, cykle prac malarskich, rzeźbiarskich, dzieła konserwatorskie wraz z dokumentacją oraz projekty konserwatorskie) upublicznionego i rozpowszechnianego w Polsce12 pkt

Autorstwo mniejszych dzieł plastycznych rozpowszechnianych za granicą12 pkt

Autorstwo mniejszych dzieł plastycznych rozpowszechnianych w Polsce6 pkt

Indywidualna, premierowa wystawa plastyczna za granicą20 pkt

Indywidualna, premierowa wystawa plastyczna w Polsce – 10 pkt

Udział w zbiorowej wystawie plastycznej, udział w realizacji dzieła konserwatorskiego za gra­nicą – 4 pkt

Udział w zbiorowej wystawie plastycznej, udział w realizacji dzieła konserwatorskiego w Pol­sce – 2 pkt

Liczba uwzględnianych przy ocenie osiągnięć nie może przekraczać 20% liczby osiągnięć w zakresie aktywności naukowej i twórczej.

 

Dorobek artystyczny dotyczący grupy nauk o sztuce i twórczości artystycznej  2013

Autorstwo utworu muzycznego na dużą obsadę wykonawczą (orkiestra symfoniczna, chór), autorska realizacja i upublicznienie dzieła plastycznego (monumentalne realizacje w prze­strzeni publicznej, realizacje multimedialne, cykle prac malarskich), dzieło kon­serwatorskie wraz z dokumentacją, projekt konserwatorski, reżyseria lub zdjęcia do filmu peł­nometrażowego, reżyseria premierowego spektaklu teatralnego, autorstwo scenariusza, autorstwo scenografii w przypadku:

 • zrealizowania lub rozpowszechniania w Polsce12 pkt
 • zrealizowania lub rozpowszechniania za granicą25 pkt

Autorstwo utworu muzycznego na mniejszą obsadę wykonawczą (kameralny, solowy, realizo­wany środkami elektronicznymi), autorstwo mniejszych dzieł plastycznych i prac konserwa­torskich, konserwacja i rekonstrukcja zabytkowego instrumentu muzycznego, reżyseria lub zdjęcia do filmu krótkometrażowego lub dokumentalnego w przypadku:

 • zrealizowania lub rozpowszechniania w Polsce – 6 pkt
 • zrealizowania lub rozpowszechniania za granicą – 12 pkt

Prawykonanie utworu muzycznego (dyrygent lub solista koncertu symfonicznego, spektaklu operowego lub baletowego – bez uwzględnienia partii solowych wykonywanych przez człon­ków orkiestry), pierwszoplanowa rola w filmie lub premierowym spektaklu, indywidualna, premierowa wystawa plastyczna w przypadku:

 • zrealizowania lub rozpowszechniania w Polsce – 10 pkt
 • zrealizowania lub rozpowszechniania za granicą – 20 pkt

Prawykonanie utworu muzycznego (dyrygent lub solista koncertu kameralnego, kameralista), drugoplanowa rola w filmie lub premierowym przedstawieniu teatralnym w przypadku:

 • zrealizowania lub rozpowszechniania w Polsce – 5 pkt
 • zrealizowania lub rozpowszechniania za granicą – 10 pkt

Recital muzyczny, dyrygowanie koncertem symfonicznym, spektaklem operowym lub baletowym w przypadku:

 • zrealizowania lub rozpowszechniania w Polsce – 5 pkt
 • zrealizowania lub rozpowszechniania za granicą – 10 pkt

Udział w koncercie kameralnym (dyrygent, kameralista), udział w zbiorowej wystawie plastycznej, udział w realizacji dzieła konserwatorskiego, realizacja nagrania, rekonstrukcja filmu lub nagrania dźwiękowego, realizacja imprezy artystycznej (reżyseria, muzyka, oprawa plastyczna, reżyseria światła i dźwięku) w przypadku:

 • zrealizowania lub rozpowszechniania w Polsce – 2 pkt
 • zrealizowania lub rozpowszechniania za granicą – 4 pkt

 

Każde osiągnięcie można przedstawić do oceny tylko raz.

Przez rozpowszechnianie dzieła sztuki za granicą rozumie się jedną z następujących form (bez możliwości ich sumowania):

 • wykonanie/prezentację w ramach festiwalu/konkursu/wystawy, z udziałem komisji kwalifikacyjnej lub jury, których członkowie re­prezentują co najmniej 5 zagranicznych ośrodków artystycznych,
 • wykonanie/prezentację w zagranicznej instytucji artystycznej o światowym prestiżu,
 • rozpowszechnienie w formie publikacji, nagrania lub publicznej emisji (radio, telewizja) za granicą.

Przez rozpowszechnianie dzieła sztuki w Polsce rozumie się jedną z następujących form (bez możliwości ich sumowania):

 • wykonanie w ramach festiwalu/konkursu/wystawy, z udziałem komisji kwalifikacyjnej lub jury, których członkowie reprezentują co najmniej 5 instytucji krajowych,
 • wykonanie/prezentację w krajowej instytucji artystycznej lub placówce o uznanym prestiżu artystycznym, z wyłączeniem jednostki naukowej składającej ankietę,
 • rozpowszechnienie w formie publikacji, nagrania lub publicznej emisji (radio, telewizja) dokonanych w Polsce.
   

2011-2012


[Dz.U.2012.0.877]

Publikacja w czasopiśmie naukowym:

 • posiadającym współczynnik wpływu Impact Factor (IF), znajdującym się w bazie Journal Citation Reports (JCR), wymienionym w części A wy­kazu MNiSW
 • nieposiadającym współczynnika wpływu Impact Factor (IF), wymienionym w części B wykazu MNiSW
 • znajdującym się w bazie European Reference Index for the Hu­manities (ERIH), wymienionym w części C wykazu MNiSW (dotyczy nauk humanistycznych, teologicznych, społecznych, ekonomicznych i prawnych oraz grupy nauk o sztuce i twórczości artystycznej)

oraz

 • publikacja w innym zagranicznym czasopiśmie naukowym, o objętości co najmniej 0,5 arkusza wydawniczego, w języku podstawowym w danej dyscyplinie naukowej lub językach: angielskim, niemieckim, francuskim, hiszpańskim, rosyj­skim lub włoskim (dotyczy nauk humanistycznych, teologicznych, społecznych, ekonomicznych i prawnych oraz grupy nauk o sztuce i twórczości artystycznej) – 4 pkt

a także

 • publikacja w recenzowanych materiałach z konferencji międzynarodowej, uwzględnionej w Web of Science. Liczba punktów odpowiada najwyżej punktowanej publikacji w czasopiśmie naukowym krajowym nieposiadającym współczynnika wpływu Impact Factor (IF), wymienionym w wykazie MNiSW (dotyczy nauk chemicznych, fizycznych, matematycznych i technicznych oraz biologicznych, farmaceutycznych, leśnych, medycznych, o kulturze fizycznej, o Ziemi, o zdrowiu, rolniczych i weterynaryjnych) – 10 pkt

Publikacja musi być uwzględniona w bazie Web of Science, tzn. można ją tam odnaleźć i w polu "Document type" musi mieć zapis "Proceedings paper". "Document type" jest ważny, gdyż zdarza się, że publikowane są streszczenia i wtedy w tym polu znajduje się zapis "Meeting abstract" - taka publikacja, mimo że jest w Web of Science, punktów otrzymać nie może. ["Często zadawane pytania" MNiSW aktualizacja do 4.03.2013]

Publikacjami nie są artykuły zamieszczone w:

 • suplementach
 • zeszytach specjalnych
 • materiałach konferencyjnych z konferencji nieuwzględnionych  w Web of Science
 • artykuły popularnonaukowe
 • artykuły o nienaukowym charakterze

oraz

Wersje elektroniczne publikacji w czasopismach naukowych są punktowane, jeżeli zostały udostępnione pod wskazanym adresem internetowym, stanowiącym część czasopisma online, w ramach jego struktury formalnej (rocznik, tom, wolumin, numer itp.) lub posiadają DOI (Digital Object Identifier) oraz odpowiedni rok wydania. ["Często zadawane pytania" MNiSW aktualizacja do 4.03.2013]

Pełnienie funkcji redaktora naczelnego czasopisma umieszczonego na listach European Reference Index for the Humanities (ERIH) lub Journal Citation Reports (JCR) lub czasopisma naukowego nieposiadającego współczynnika wpływu IF, za publikację w którym przyznaje się co najmniej 8 pkt, zgodnie z wykazem czasopism MNiSW (część B) – 2 pkt

Członkostwo w komitetach redakcyjnych czasopism naukowych umieszczonych na listach European Reference Index for the Humanities (ERIH) lub Journal Citation Reports (JCR) – 1 pkt
 


Monografie naukowe  2011-2012
 

Grupa nauk o życiu oraz nauk ścisłych i inżynierskich
 

Autorstwo monografii naukowej w językach: angielskim, niemieckim, francuskim, hiszpańskim, rosyjskim lub włoskim – 25 pkt

Autorstwo monografii naukowej w języku polskim20 pkt

Autorstwo rozdziału w monografii naukowej w językach: angielskim, niemieckim, francuskim, hiszpańskim, rosyjskim lub włoskim – 5 pkt

Autorstwo rozdziału w monografii naukowej w języku polskim4 pkt

Redakcja naukowa monografii naukowej wieloautorskiej w językach: angielskim, niemieckim, francuskim, hiszpańskim, rosyjskim lub włoskim – 5 pkt

Redakcja naukowa monografii naukowej wieloautorskiej w języku polskim4 pkt

 


Grupa nauk humanistycznych i społecznych
 

Autorstwo monografii naukowej w języku podstawowym w danej dyscyplinie naukowej lub w językach: angielskim, niemieckim, francuskim, hiszpańskim, rosyjskim lub włoskim 25 pkt

Autorstwo monografii naukowej w języku polskim (jeżeli język polski nie jest językiem podstawowym w danej dyscyplinie naukowej) lub w języku innym niż języki: angielski, niemie­cki, francuski, hiszpański, rosyjski lub włoski – 20 pkt

Autorstwo rozdziału w monografii naukowej w języku polskim (jeżeli język polski nie jest językiem podstawowym w danej dyscyplinie naukowej) lub w języku innym niż języki: angiel­ski, niemiecki, francuski, hiszpański, rosyjski lub włoski – 4 pkt

Autorstwo rozdziału w monografii naukowej w języku podstawowym w danej dyscyplinie naukowej lub w językach: angielskim, niemieckim, francuskim, hiszpańskim, rosyjskim lub włoskim – 5 pkt

Redakcja naukowa monografii wieloautorskiej w języku podstawowym w danej dyscyplinie naukowej lub w językach: angielskim, niemieckim, francuskim, hiszpańskim, rosyjskim lub włoskim – 5 pkt

Redakcja naukowa monografii naukowej wieloautorskiej w języku polskim (jeżeli język polski nie jest językiem podstawowym w danej dyscyplinie naukowej) lub w języku innym niż: an­gielski, niemiecki, francuski, hiszpański, rosyjski lub włoski – 4 pkt

 


Grupa nauk o sztuce i twórczości artystycznej
 

Autorstwo monografii naukowej w językach: angielskim, niemieckim, francuskim, hiszpańskim, rosyjskim lub włoskim – 25 pkt

Autorstwo monografii naukowej w języku polskim lub w języku innym niż: angielski, niemie­cki, francuski, hiszpański, rosyjski lub włoski – 20 pkt

Autorstwo rozdziału w monografii naukowej w językach: angielskim, niemieckim, francuskim, hiszpańskim, rosyjskim lub włoskim – 5 pkt

Autorstwo rozdziału w monografii naukowej w języku polskim lub w języku innym niż: angiel­ski, niemiecki, francuski, hiszpański, rosyjski lub włoski – 4 pkt

Redakcja naukowa monografii naukowej wieloautorskiej w językach: angielskim, niemieckim, francuskim, hiszpańskim, rosyjskim lub włoskim – 5 pkt

Redakcja naukowa monografii naukowej wieloautorskiej w języku polskim lub w języku innym niż: an­gielski, niemiecki, francuski, hiszpański, rosyjski lub włoski – 4 pkt

 

Monografia naukowa to opracowanie naukowe, obejmujące minimum 6 arkuszy wydawniczych, opublikowane jako książka lub odrębny tom omawiające pewne zagadnienie w sposób wyczerpujący, oryginalny i twórczy.

Rozdział w monografii naukowej stanowi opracowanie naukowe o objętości co najmniej pół arkusza wydawniczego lub odrębne mapy.

Liczba punktów uzyskanych łącznie za rozdziały zamieszczone w monografii wieloautorskiej nie może przewyższać łącznej liczby punktów przyznawanych za monografię naukową.

Jeżeli ta sama osoba jest jednocześnie autorem rozdziału / rozdziałów w monografii naukowej wieloautorskiej lub współautorem monografii wieloautorskiej, w której nie określono autorów poszczególnych rozdziałów, i jednocześnie jej redaktorem naukowym, punkty przyznaje się również za redakcję naukową.

Do monografii naukowych zalicza się również:

 • edycje tekstów źródłowych,
 • leksykografie,
 • atlasy i mapy wieloaspektowe,
 • tłumaczenia publikacji zagranicznych wraz z opracowaniem redakcyjnym,
 • tematyczne encyklopedie i leksykony,
 • komenta­rze do ustaw,
 • opracowania krytyczne tekstów literackich,
 • słowniki biograficzne i bibliograficzne,
 • bibliografie,
 • katalogi za­bytków,

oraz

w zakresie grupy nauk humanistycznych i społecznych oraz grupy nauk o sztuce i twórczości artystycznej także opracowania naukowe zawierające spójne tematycznie referaty wygłoszone na konferencji lub konferencjach naukowych, zalicza się do osiągnięć naukowych i twórczych jednostki naukowej, jeżeli spełniają łącznie następujące warunki:

 • stanowią spójne tematycznie, recenzowane opracowania naukowe;
 • zawierają bibliografię naukową;
 • posiadają objętość co najmniej 6 arkuszy wydawniczych;
 • są opublikowane jako książki lub odrębne tomy;
 • przedstawiają określone zagadnienie w sposób oryginalny i twórczy.

Wersje elektroniczne monografii naukowych opublikowanych w Internecie lub na płycie CD są punktowane, jeżeli posiadają ISBN oraz odpowiedni rok wydania. ["Często zadawane pytania" MNiSW aktualizacja do 4.03.2013]

Atlasy i mapy w rozumieniu § 8 ust. 2 rozporządzenia należy kwalifikować następujący sposób:

Do osiągnięć naukowych i twórczych jednostki naukowej nie zalicza się:

 • monograficznych artykułów opublikowa­nych w czasopismach (artykuły opublikowane w czasopismach nierecenzowanych, tj. m. in. w periodykach opiniotwórczych, czasopismach uczelnianych - artykuły o charakterze publicystycznym, eseistycznym itp. ["Często zadawane pytania" MNiSW aktualizacja do 4.03.2013])
 • skryptów i podręczników akademickich
 • powieści
 • zbiorów poezji
 • zbiorów opowiadań i reportaży
 • pamiętników i dzienników
 • wznowień monografii naukowych.

Wyjątek stanowi kolejne wydanie monografii, jeśli jest to "wydanie poprawione i rozszerzone". ["Często zadawane pytania" MNiSW aktualizacja do 4.03.2013]

Język podstawowy w danej dyscyplinie naukowej - język, który w procesie kompleksowej oceny jednostek naukowych jest traktowany w danej dyscyplinie naukowej – z uwagi na jej specyfikę – w zakresie stosowanej punktacji analogicznie jak języki angielski, niemiecki, francuski, hiszpański rosyjski lub włoski w innych dyscyplinach naukowych. O uznaniu języka za podstawowy w danej dyscyplinie naukowej decyduje właściwa komisja Komitetu Ewaluacji Jednostek Naukowych na wniosek zespołu ewaluacji, w skład którego wchodzą eksperci właściwi dla dziedzin nauki i rodzajów ocenianych jednostek naukowych.
 


Patenty  2011-2012
 

Patent na wynalazek udzielony przez Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej lub udzielo­ny za granicą na rzecz ocenianej jednostki naukowej, której pracownikiem jest twórca wyna­lazku – 25 pkt oraz w przypadku wdrożenia wynalazku dodatkowe 25 pkt; punktowane jest tylko jedno wdrożenie wynalazku

Patent na wynalazek udzielony za granicą lub udzielony przez Urząd Patentowy Rzeczypospo­litej Polskiej na rzecz podmiotu innego niż oceniana jednostka naukowa, której pracownikiem jest twórca wynalazku – 15 pkt

Wyłączne prawa do odmiany roślin udzielone jednostce naukowej przez Centralny Ośrodek Badania Odmian Roślin Uprawnych lub udzielone za granicą (dotyczy grupy nauk o życiu) – 15 pkt

Prawa ochronne na wzór użytkowy lub znak towarowy, prawa z rejestracji wzoru przemysło­wego lub topografii układu scalonego, udzielone przez Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej lub udzielone za granicą na rzecz ocenianej jednostki naukowej – 10 pkt; w przypadku zastosowania wzoru dodatkowe 10 pkt; punktowane jest tylko jedno zastosowanie wzoru

Wykorzystane autorskie prawa majątkowe do utworu z zakresu architektury i urbanistyki lub sztuk projektowych (dotyczy grupy nauk ścisłych i inżynierskich oraz grupy nauk o sztuce i twórczości artystycznej); punktowane jest tylko jedno zastosowanie utworu – 10 pkt

Zgłoszenie wynalazku w Urzędzie Patentowym Rzeczypospolitej Polskiej lub za granicą przez jednostkę naukową, której pracownikiem jest twórca wynalazku – 2 pkt

W przypadku grupy nauk humanistycznych i społecznych punktacja za "patenty" dotyczy dyscypliny naukowej towaroznawstwo w dziedzinie nauk ekonomicznych.
 


Dorobek artystyczny  2011-2012
 

Dotyczy dyscyplin naukowych architektura i urbanistyka oraz sztuki projektowe

Autorska realizacja dzieła plastycznego (monumentalne realizacje w przestrzeni publicznej, realizacje multimedialne, cykle prac malarskich, rzeźbiarskich, dzieła konserwatorskie wraz z dokumentacją oraz projekty konserwatorskie) upublicznionego i rozpowszechnianego za granicą25 pkt

Autorska realizacja dzieła plastycznego (monumentalne realizacje w przestrzeni publicznej, realizacje multimedialne, cykle prac malarskich, rzeźbiarskich, dzieła konserwatorskie wraz z dokumentacją oraz projekty konserwatorskie) upublicznionego i rozpowszechnianego w Polsce12 pkt

Autorstwo mniejszych dzieł plastycznych rozpowszechnianych za granicą12 pkt

Autorstwo mniejszych dzieł plastycznych rozpowszechnianych w Polsce12 pkt

Indywidualna, premierowa wystawa plastyczna za granicą20 pkt

Indywidualna, premierowa wystawa plastyczna w Polsce – 10 pkt

Udział w zbiorowej wystawie plastycznej, udział w realizacji dzieła konserwatorskiego za gra­nicą – 4 pkt

Udział w zbiorowej wystawie plastycznej, udział w realizacji dzieła konserwatorskiego w Pol­sce – 2 pkt

Liczba uwzględnianych przy ocenie osiągnięć nie może przekraczać 20% liczby osiągnięć w zakresie aktywności naukowej i twórczej.
 

Dotyczy grupy nauk o sztuce i twórczości artystycznej
 

Autorstwo utworu muzycznego na dużą obsadę wykonawczą (orkiestra symfoniczna, chór), autorska realizacja i upublicznienie dzieła plastycznego (monumentalne realizacje w prze­strzeni publicznej, realizacje multimedialne, cykle prac malarskich, rzeźbiarskich), dzieło kon­serwatorskie wraz z dokumentacją, projekt konserwatorski, reżyseria lub zdjęcia do filmu peł­nometrażowego, reżyseria premierowego spektaklu teatralnego, autorstwo scenariusza, autorstwo scenografii w przypadku:

 • zrealizowania lub rozpowszechniania w Polsce12 pkt
 • zrealizowania lub rozpowszechniania za granicą25 pkt

Autorstwo utworu muzycznego na mniejszą obsadę wykonawczą (kameralny, solowy, realizo­wany środkami elektronicznymi), autorstwo mniejszych dzieł plastycznych i prac konserwa­torskich, konserwacja i rekonstrukcja zabytkowego instrumentu muzycznego, reżyseria lub zdjęcia do filmu krótkometrażowego lub dokumentalnego w przypadku:

 • zrealizowania lub rozpowszechniania w Polsce – 6 pkt
 • zrealizowania lub rozpowszechniania za granicą – 12 pkt

Prawykonanie utworu muzycznego (dyrygent lub solista koncertu symfonicznego, spektaklu operowego lub baletowego – bez uwzględnienia partii solowych wykonywanych przez człon­ków orkiestry), pierwszoplanowa rola w filmie lub premierowym spektaklu, indywidualna, premierowa wystawa plastyczna w przypadku:

 • zrealizowania lub rozpowszechniania w Polsce – 10 pkt
 • zrealizowania lub rozpowszechniania za granicą – 20 pkt

Prawykonanie utworu muzycznego (dyrygent lub solista koncertu kameralnego, kameralista), drugoplanowa rola w filmie lub premierowym przedstawieniu teatralnym w przypadku:

 • zrealizowania lub rozpowszechniania w Polsce – 5 pkt
 • zrealizowania lub rozpowszechniania za granicą – 10 pkt

Recital muzyczny, dyrygowanie koncertem symfonicznym, spektaklem operowym lub baletowym w przypadku:

 • zrealizowania lub rozpowszechniania w Polsce – 5 pkt
 • zrealizowania lub rozpowszechniania za granicą – 10 pkt

Udział w koncercie kameralnym (dyrygent, kameralista), udział w zbiorowej wystawie plastycznej, udział w realizacji dzieła konserwatorskiego, realizacja nagrania, rekonstrukcja filmu lub nagrania dźwiękowego, realizacja imprezy artystycznej (reżyseria, muzyka, oprawa plastyczna, reżyseria światła i dźwięku) w przypadku:

 • zrealizowania lub rozpowszechniania w Polsce – 2 pkt
 • zrealizowania lub rozpowszechniania za granicą – 4 pkt

 

Każde osiągnięcie można przedstawić do oceny tylko raz.

Przez rozpowszechnianie dzieła sztuki za granicą rozumie się jedną z następujących form (bez możliwości ich sumowania):

 • wykonanie/prezentację w ramach festiwalu/konkursu/wystawy, z udziałem komisji kwalifikacyjnej lub jury, których członkowie re­prezentują co najmniej 5 zagranicznych ośrodków artystycznych,
 • wykonanie/prezentację w zagranicznej instytucji artystycznej o światowym prestiżu,
 • rozpowszechnienie w formie publikacji, nagrania lub publicznej emisji (radio, telewizja) za granicą.

Przez rozpowszechnianie dzieła sztuki w Polsce rozumie się jedną z następujących form (bez możliwości ich sumowania):

 • wykonanie w ramach festiwalu/konkursu/wystawy, z udziałem komisji kwalifikacyjnej lub jury, których członkowie reprezentują co najmniej 5 instytucji krajowych,
 • wykonanie/prezentację w krajowej instytucji artystycznej lub placówce o uznanym prestiżu artystycznym, z wyłączeniem jednostki naukowej składającej ankietę,
 • rozpowszechnienie w formie publikacji, nagrania lub publicznej emisji (radio, telewizja) dokonanych w Polsce.
   

2010


[Dz.U.2010.93.599]

Publikacje recenzowana w czasopiśmie:

 • wyróżnionym w bazie Journal Citation Reports (JCR), posiadającym Impact Factor (IF) większy od 0 – od 13 do 40 pkt
 • wyróżnionym w w bazie European Reference Index for the Hu­manities (ERIH), wg grupy:
  • A (INT1) – 20 pkt
  • B (INT2) – 15 pkt
  • C (NAT) – 10 pkt
 • krajowym lub zagranicznym wymienionym w wykazie ministra – od 1 do 9 pkt w tym również:
  • czasopismo zagraniczne (adres redakcji poza Polską ), wydawane w innym języku niż angielski, nieposiadające IF (Impact Factor) opublikowanego przez Journal Citation Reports – 1 pkt [Ujednolicony wykaz czasopism naukowych z dnia 25 czerwca 2010 r., lista B, lp. 1781]
  • czasopismo zagraniczne (adres redakcji poza Polską ), wydawane w języku angielski, nieposiadające IF (Impact Factor) opublikowanego przez Journal Citation Reports – 2 pkt [Ujednolicony wykaz czasopism naukowych z dnia 25 czerwca 2010 r., lista B, lp. 1782]

Redaktor naczelny czasopisma otrzymuje podwójną liczbę punktów przypisanych danemu czasopismu w wykazie ministra.

Za publikacje nie uznaje się artykułów zamieszczonych w:

 • suplementach
 • zeszytach specjalnych
 • materiałach konferencyjnych
  Wyjątek stanowią publikacje w materiałach konferencyjnych z konferencji nieuwzględnionych  w bazie Web of Science wg Dz.U.2012.0.87710 pkt (zasady punktacji - patrz "Publikacja w czasopiśmie naukowym" 2011-2012 )
 • artykuły popularnonaukowe.
   

Monografie naukowe  2010
 

Autorstwo monografii lub podręcznika autorskiego w języku angielskim lub podstawowym dla danej dyscypliny – 24 pkt

Autorstwo monografii lub podręcznika autorskiego w języku innym niż angielski lub podstawowym dla danej dyscypliny – 12 pkt

Autorstwo rozdziału w monografii lub podręczniku autorskim w języku angielskim lub podstawowym dla danej dyscypliny – 7 pkt

Autorstwo rozdziału w monografii lub podręczniku autorskim w języku innym niż angielski lub podstawowym dla danej dyscypliny – 3 pkt

Redaktor naczelny wieloautorskiej monografii, podręcznika autorskiego lub serii wydawniczej:

 • w języku angielskim lub podstawowym dla danej dyscypliny – 5 pkt
 • w innym języku – 3 pkt
   

Monografia naukowa to opracowanie naukowe opublikowane jako książka lub odrębny tom omawiające pewne zagadnienie w sposób wyczerpujący, oryginalny i twórczy, obejmujące:

 • minimum 6 arkuszy wydawniczych (dotyczy nauk humanistycznych i społecznych oraz dziedzin sztuki i wchodzących w ich skład dyscyplin artystycznych)
 • minimum 3 arkuszy wydawniczych (dotyczy nauk ścisłych, technicznych i nauki o życiu)

Rozdział w monografii naukowej stanowi opracowanie naukowe o objętości:

 • minimum 1 arkusza wydawniczego (dotyczy nauk humanistycznych i społecznych oraz dziedzin sztuki i wchodzących w ich skład dyscyplin artystycznych)
 • minimum 0,5 arkusza wydawniczego (dotyczy nauk ścisłych, technicznych i nauki o życiu)
   

Za monografie mogą być uznane:

 • edycje tekstów źródłowych
 • leksykografie
   

Za monografie nie uznaje się:

 • monograficznych artykułów opublikowa­nych w czasopismach
 • powieści
 • zbiorów poezji
 • zbiorów opowiadań i reportaży
 • pamiętników i dzienników itp.
 • wznowień.
   

Patenty, prawa ochronne na wzory użytkowe i prawa autorskie do utworów  2010
 

Dotyczy nauk ścisłych, technicznych i nauki o życiu

Patent udzielony przez Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej na wynalazek, który został zastosowany 50 pkt

Patent udzielony przez Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej – 25 pkt

Zawarcie umowy o wspólności patentu ocenianej jednostki z podmiotem gospodarczym – 20 pkt

Zgłoszenie wynalazku w Urzędzie Patentowym Rzeczypospolitej Polskiej – 10 pkt

Patent udzielony za granicą na wynalazek, który został zastosowany za granicą – 75 pkt

Patent udzielony za granicą35 pkt

Zgłoszenie wynalazku za granicą15 pkt

Prawo ochronne na wzór użytkowy, który został zastosowany15 pkt

Prawo ochronne na wzór użytkowy10 pkt

Udzielone przez Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej prawo z rejestracji wzoru przemysłowego, który został zastosowany30 pkt

Prawo z rejestracji wzoru przemysłowego udzielone przez Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej – 10 pkt

Udzielone za granicą, inne niż prawa autorskie, prawo wyłączne do wzoru przemysłowego, który został zastosowany – 35 pkt

Inne niż prawa autorskie prawo wyłączne do wzoru przemysłowego udzielone za granicą10 pkt

Przysługujące prawo autorskie do utworu, będącego wynikiem działalności twórczej  o indywidualnym charakterze, z zakresu architektury, urbanistyki i wzornictwa przemysłowego (punkty przyznaje się tylko za uzyskanie praw własności przemysłowej w Polsce lub za granicą) – 10 pkt

Udzielone licencje1 pkt za każde uzyskane 10 tys. zł opłaty licencyjnej
 

Dotyczy nauk humanistycznych i społecznych oraz dziedzin sztuki i wchodzących w ich skład dyscyplin artystycznych

Udzielone przez Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej prawo rejestracji wzoru przemysłowego, który został zastosowany30 pkt

Prawo rejestracji wzoru przemysłowego udzielone przez Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej – 10 pkt

Udzielone za granicą, inne niż prawa autorskie, prawo wyłączne do wzoru przemysłowego, który został zastosowany – 35 pkt

Inne niż prawa autorskie prawo wyłączne do wzoru przemysłowego udzielone za granicą10 pkt

Wzór przemysłowy, o którym jest mowa w powyższych punktach, wystawiony na krajowych lub międzynarodowych wystawach lub targach3 pkt

Udzielone licencje1 pkt za każde uzyskane 10 tys. zł opłaty licencyjnej
 


Działalność artystyczna i dzieła sztuki  2010

(dotyczy dziedzin sztuki i wchodzących w ich skład dyscyplin artystycznych)
 

Autorstwo dzieła artystycznego o międzynarodowym znaczeniu"

 • Autorstwo zrealizowanego dzieła sztuki o międzynarodowym zasięgu:
  • muzycznego - kompozytor, dyrygent koncertu symfonicznego / spektaklu operowego – 24 pkt
  • filmowego - reżyser, operator – 24 pkt
  • teatralnego - reżyser, autor indywidualnej wystawy plastycznej / pomnika – 24 pkt
 • Publikacja utworu artystycznego o zasięgu międzynarodowym:
  • partytury / nagrania muzycznego utworu solowego, kameralnego, symfonicznego, chóralnego – 12 pkt
  • dzieła plastycznego, filmu, spektaklu teatralnego, baletowego, muzycznego, dokumentacja konserwatorska – 12 pkt
 • Autorstwo:
  • scenariusza, muzyki, scenografii do filmu / spektaklu zagranicznego lub koprodukcji międzynarodowej – 12 pkt
  • światowego prawykonania utworu muzycznego i scenicznego – 12 pkt
 • Rola pierwszoplanowa w spektaklu, filmie, recital muzyczny, solista w koncercie, udział w zbiorowej wystawie plastycznej, dyrygent koncertu kameralnego – 9 pkt
 • Współautorstwo scenariusza filmowego, autorstwo adaptacji filmowej / teatralnej, drugi reżyser filmu, autor opracowania plastycznego / muzycznego, rola drugoplanowa w filmie / spektaklu, udział w koncercie kameralnym – 6 pkt

Autorstwo dzieła artystycznego ważnego dla kultury polskiej:

 • Autorstwo zrealizowanego (dzieło udostępnione publiczności, wprowadzone do obiegu dzieł sztuki; w wykonaniu scenicznym i estradowym jako publikacja, nagranie) dzieła sztuki o ogólnopolskim znaczeniu: muzycznego - kompozytor, dyrygent koncertu symfonicznego / spektaklu operowego; filmowego - reżyser, operator; teatralnego - reżyser; autor indywidualnej wystawy plastycznej / pomnika – 12 pkt
 • Publikacja utworu artystycznego o zasięgu ogólnopolskim:
  • partytury/ nagrania muzycznego utworu solowego, kameralnego, symfonicznego, chóralnego – 9 pkt
  • dzieła plastycznego – 9 pkt
  • filmu, spektaklu (zrealizowanego w żywym planie, w przeniesieniu do telewizji i radia, zrealizowanegoi w technice radiowej i telewizyjnej) teatralnego, baletowego, muzycznego; dokumentacja konserwatorska – 9 pkt.
 • Autorstwo:
  • scenariusza, muzyki, scenografii do premierowego spektaklu/filmu – 6 pkt
  • polskie prawykonanie utworu muzycznego (solista / kameralista) – 6 pkt
  • reżyseria światła / dźwięku – 6 pkt
 • Rola pierwszoplanowa w spektaklu, filmie, recital muzyczny, solista w koncercie, udział w zbiorowej wystawie plastycznej, dyrygent koncertu kameralnego – 6 pkt

Współautorstwo dzieła artystycznego ważnego dla kultury polskiej:

 • Realizacja imprezy artystycznej - reżyseria, muzyka, oprawa plastyczna, reżyseria światła i dźwięku, choreografia - o charakterze masowym: teatralnym, estradowym, multimedialnym – 6 pkt
 • Współautorstwo scenariusza filmowego, autorstwo adaptacji filmowej / teatralnej, drugi reżyser filmu, opracowanie dźwięku, ruchu w filmie / spektaklu; oprawa plastyczna / muzyczna koncertu; projekt wystawy plastycznej, udział w koncercie kameralnym – 3 pkt
 • Rola w spektaklu, filmie, małych formach teatralnych: scenariusz, reżyseria filmu krótkometrażowego, udział w polskim prawykonaniu utworu muzycznego (członek orkiestry kameralnej, symfonicznej, chóru); udział w zbiorowej wystawie plastycznej – 3 pkt

Inne dokonania w obszarze sztuki:

 • Rekonstrukcja i konserwacja instrumentu zabytkowego, rekonstrukcja i konserwacja dzieła / obiektu muzealnego / plastycznego – 7 pkt
 • Realizacja dźwięku, nagrania; rekonstrukcja filmu, nagrania dźwiękowego, reżyseria programu edukacyjnego, publicystycznego, dokumentalnego, informacyjnego – 3 pkt
 • Rola w dubbingu, udział wykonawczy w ogólnopolskim koncercie lub masowej imprezie w ensemblu – 3 pkt
   

2009


[Dz.U.2009.126.1044]

Publikacje recenzowana w czasopiśmie:

 • wyróżnionym w bazie Journal Citation Reports (JCR), posiadającym Impact Factor (IF) większy od 0 – od 10 do 30 pkt
 • wyróżnionym w w bazie European Reference Index for the Hu­manities (ERIH), wg grupy:
  • A (INT1) – 15 pkt
  • B (INT2) – 12 pkt
  • C (NAT) – 8 pkt
 • krajowym lub zagranicznym wymienionym w wykazie ministra – od 1 do 6 pkt w tym również:
  • czasopismo zagraniczne (adres redakcji poza Polską ), wydawane w języku angielski, nieposiadające IF (Impact Factor) opublikowanego przez Journal Citation Reports – 2 pkt [Ujednolicony wykaz czasopism naukowych z dnia 18 czerwca 2009 r., lista B, lp. 1400]

  • czasopismo zagraniczne (adres redakcji poza Polską ), wydawane w innym języku niż angielski, nieposiadające IF (Impact Factor) opublikowanego przez Journal Citation Reports – 1 pkt [Ujednolicony wykaz czasopism naukowych z dnia 18 czerwca 2009 r., lista B, lp. 1401]

Redaktor naczelny czasopisma otrzymuje tyle punktów, ile przypisano danemu czasopismo w wykazie ministra.

Za publikacje nie uznaje się artykułów zamieszczonych w:

 • suplementach
 • zeszytach specjalnych
 • materiałach konferencyjnych
  Wyjątek stanowią publikacje w materiałach konferencyjnych z konferencji nieuwzględnionych  w bazie Web of Science wg Dz.U.2012.0.87710 pkt (zasady punktacji - patrz "Publikacja w czasopiśmie naukowym" 2011-2012 )
 • artykuły popularnonaukowe.
   

Monografie naukowe  2009
 

Dotyczy nauk humanistycznych, społecznych i dziedzin sztuki

Autorstwo monografii lub podręcznika akademickiego w języku angielskim, a w przypadku nauk filologicznych - w języku właściwym dla danej dyscypliny – 24 pkt

Autorstwo monografii lub podręcznika akademickiego w języku innym niż angielski, a w przypadku nauk filologicznych - w języku innym niż właściwy dla danej dyscypliny – 12 pkt

Autorstwo rozdziału w monografii lub podręczniku akademickim w języku angielskim, a w przypadku nauk filologicznych w języku właściwym dla danej dyscypliny – 7 pkt

Autorstwo rozdziału w monografii lub podręczniku akademickim w języku innym niż angielski, a w przypadku nauk filologicznych w języku innym niż właściwy dla danej dyscypliny – 3 pkt

Redaktor naczelny wieloautorskiej monografii, podręcznika akademickiego lub serii wydawniczej:

 • język angielski, a w przypadku nauk filologicznych język właściwy dla danej dyscypliny – 5 pkt
 • inny język – 3 pkt

Monografia naukowa to opracowanie naukowe opublikowane jako książka lub odrębny tom omawiające pewne zagadnienie w sposób wyczerpujący, oryginalny i twórczy, obejmujące minimum 6 arkuszy wydawniczych.

Rozdział w monografii naukowej stanowi opracowanie naukowe o objętości minimum 1 arkusza wydawniczego.

Za monografie mogą być uznane:

 • edycje tekstów źródłowych
 • leksografie.

Za monografie nie uznaje się:

 • monograficznych artykułów opublikowa­nych w czasopismach
 • powieści
 • zbiorów poezji
 • zbiorów opowiadań i reportaży
 • pamiętników i dzienników itp.
 • wznowień.

 

Dotyczy nauk ścisłych i technicznych oraz nauk o życiu

Autorstwo monografii lub podręcznika akademickiego w języku angielskim – 24 pkt

Autorstwo rozdziału w monografii lub podręczniku akademickim w języku angielskim – 7 pkt

Autorstwo monografii lub podręcznika akademickiego w języku polskim lub innym niż angielski lub polski – 12 pkt

Autorstwo rozdziału monografii lub podręcznika akademickiego w języku polskim lub innym niż angielski lub polski – 3 pkt

Redaktor naczelny wieloautorskiej monografii, podręcznika akademickiego lub serii wydawniczej:

 • język angielski – 5 pkt
 • język inny niż angielski lub polski – 3 pkt

Monografia naukowa to opracowanie naukowe opublikowane jako książka lub odrębny tom omawiające pewne zagadnienie w sposób wyczerpujący, oryginalny i twórczy, obejmujące minimum 3 arkuszy wydawniczych.

Rozdział w monografii naukowej stanowi opracowanie naukowe o objętości minimum 0,5 arkusza wydawniczego. Łączna liczba punktów za poszczególne rozdziały nie może przekraczać maksymalnej liczby punktów za całą monografię.

Za monografie nie uznaje się:

 • monograficznych artykułów opublikowa­nych w czasopismach
 • wznowień.
   

Patenty  2009
 

Dotyczy nauk ścisłych i technicznych

Patent udzielony przez Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej na wynalazek, który został zastosowany – 50 pkt       

Patent udzielony przez Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej – 25 pkt  

Zawarcie umowy o wspólności patentu ocenianej jednostki z podmiotem gospodarczym – 20 pkt       

Zgłoszenie wynalazku w Urzędzie Patentowym Rzeczypospolitej Polskiej  10 pkt  

Patent udzielony za granicą na wynalazek, który został zastosowany za granicą 75 pkt  

Patent udzielony za granicą 35 pkt  

Zgłoszenie wynalazku za granicą – 15 pkt  

Prawo ochronne na wzór użytkowy, który został zastosowany – 15 pkt       

Prawo ochronne na wzór użytkowy – 10 pkt       

Udzielone przez Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej prawo z rejestracji wzoru przemysłowego, który został zastosowany – 30 pkt       

Prawo z rejestracji wzoru przemysłowego udzielone przez Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej – 10 pkt  

Udzielone za granicą, inne niż prawa autorskie, prawo wyłączne do wzoru przemysłowego, który zastał zastosowany – 35 pkt       

Inne niż prawa autorskie, prawo wyłączne do wzoru przemysłowego udzielone za granicą – 10 pkt       

Przysługujące prawo autorskie do utworu, będącego wynikiem działalności twórczej o indywidualnym charakterze, z zakresu architektury, urbanistyki i wzornictwa przemysłowego (punkty przyznaje się tylko za uzyskanie praw własności przemysłowej w Polsce lub za granicą) do 10 pkt     

Przedmiot własności intelektualnej, o którym mowa powyżej, wystawiony na krajowych lub międzynarodowych wystawach lub targach do 8 pkt       

Obowiązywanie regulaminu ochrony i korzystania z własności intelektualnej – 10 pkt 

Umowy licencyjne1 pkt za każde uzyskane 10 tys. zł opłaty licencyjnej
 

Dotyczy nauk o życiu

Patent udzielony przez Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej na wynalazek, który został zastosowany – 50 pkt                         

Patent udzielony przez Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej – 25 pkt                         

Zawarcie umowy o wspólności patentu ocenianej jednostki z podmiotem gospodarczym – 20 pkt                         

Zgłoszenie wynalazku w Urzędzie Patentowym Rzeczypospolitej Polskiej  10 pkt                         

Patent udzielony za granicą na wynalazek, który został zastosowany za granicą 75 pkt                         

Patent udzielony za granicą – 35 pkt                         

Zgłoszenie wynalazku za granicą – 15 pkt                         

Prawo ochronne na wzór użytkowy, który został zastosowany – 15 pkt                         

Prawo ochronne na wzór użytkowy – 10 pkt                         

Przedmiot własności przemysłowej, o którym mowa powyżej, wystawiony na krajowych lub międzynarodowych wystawach lub targach – do 8 pkt                         

Obowiązywanie regulaminu ochrony i korzystania z własności intelektualnej  10 pkt
             

Dotyczy nauk humanistycznych, społecznych i dziedzin sztuki

Prawo z rejestracji wzoru przemysłowego udzielone przez Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej – 10 pkt                         

Udzielone za granicą, inne niż prawa autorskie, prawo wyłączne do wzoru przemysłowego, który został zastosowany – 35 pkt                         

Inne niż prawa autorskie, prawo wyłączne do wzoru przemysłowego, udzielone za granicą10 pkt                         

Udzielone licencje1 pkt za każde uzyskane 10 tys. zł opłaty licencyjnej                         

Wzór przemysłowy, o którym mowa powyżej, wystawiony na krajowych lub międzynarodowych wystawach lub targach – 3 pkt  

Udzielone przez Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej prawo rejestracji wzoru przemysłowego, który został zastosowany – 30 pkt                                   

Obowiązywanie regulaminu ochrony i korzystania z własności intelektualnej – 10 pkt
 


Dorobek twórczy  2009

w zakresie dziedzin sztuki
 

Twórczy dorobek w zakresie działalności o indywidualnym charakterze wnoszący znaczny wkład w rozwój dziedzin sztuki oraz wchodzących w ich skład dyscyplin artystycznych do 30 pkt za każdy utwór

Jeżeli utworem jest wzór przemysłowy, który uzyskał ochronę na zasadach prawa własności przemysłowej w Polsce lub za granicą - punkty przyznaje się tylko za uzyskanie praw własności przemysłowej.
 


2008


Punktacja zgodna z zasadami przypisanymi do roku 2007 [Dz.U.2007.205.1489]. Zmiany dotyczą wykazów czasopism naukowych.
 


2007


[Dz.U.2007.205.1489]

Publikacje recenzowane w czasopiśmie:

 • wyróżnionym w bazie Journal Citation Reports (JCR) od 10 do 30 pkt
 • o zasięgu międzynarodowym (innym niż powyżej) w dziedzinie, dla której narzędziem opisu jest język angielski lub podstawowy dla danej dyscypliny – od 1 do 10 pkt
 • krajowym lub zagranicznym wymienionym w wykazie ministra, w języku niepodstawowym dla danej dyscypliny – od 1 do 6 pkt w tym również:
  • czasopismo zagraniczne (adres redakcji poza Polską ), nieposiadające IF (Impact Factor) opublikowanego przez Journal Citation Reports wydawane w języku angielski  – 2 pkt [Ujednolicony wykaz czasopism naukowych z dnia 28 listopada 2007 r., lista B, lp. 792]

  • czasopismo zagraniczne (adres redakcji poza Polską ), nieposiadające IF (Impact Factor) opublikowanego przez Journal Citation Reports, wydawane w innym języku niż angielski  – 1 pkt [Ujednolicony wykaz czasopism naukowych z dnia 28 listopada 2007 r., lista B, lp. 793]

Redaktor naczelny czasopisma:

 • wyróżnionego w bazie Journal Citation Reports (JCR) – 10 pkt
 • o zasięgu międzynarowowym (innym niż powyżej) w dziedzinie, dla której narzędziem opisu jest język angielski lub podstawowy dla danej dyscypliny – 10 pkt
 • krajowego lub zagranicznego wymienionego w wykazie ministra, w języku niepodstawowy dla danej dyscypliny – 6 pkt

Za publikacje nie uznaje się artykułów zamieszczonych w:

 • suplementach
 • zeszytach specjalnych
 • materiałach konferencyjnych
 • artykuły popularnonaukowe.
   

Monografie naukowe  2007

Autorstwo monografii lub podręcznika akademickiego w języku angielskim lub podstawowym dla danej dyscypliny – 24 pkt

Autorstwo rozdziału w monografii lub podręczniku akademickim w języku angielskim lub podstawowym dla danej dyscypliny – 7 pkt

Autorstwo monografii lub podręcznika akademickiego w języku polskim lub innym niż angielskim i niepodstawowym dla danej dyscypliny – 12 pkt

Autorstwo rozdziału w monografii lub podręczniku akademickim w języku polskim lub innym niż angielskim i niepodstawowym dla danej dyscypliny – 3 pkt

Redaktor naczelny wieloautorskich: monografii, podręcznika akademickiego lub serii wydawniczej:

 • język angielski lub podstawowy dla danej dyscypliny – 5 pkt
 • język polski – 3 pkt

Monografia naukowa to opracowanie naukowe opublikowane jako książka lub odrębny tom omawiające pewne zagadnienie w sposób wyczerpujący, oryginalny i twórczy, obejmujące minimum 3 arkuszy wydawniczych.

Rozdział w monografii naukowej lub podręczniku akademickim stanowi opracowanie naukowe o objętości minimum 0,5 arkusza wydawniczego. Łączna liczba punktów za poszczególne rozdziały, nie może przekraczać maksymalnej liczby punktów za całą monografię.

Za monografie mogą być uznane:

 • edycje tekstów źródłowych
 • leksografie.

Za monografie nie uznaje się:

 • monograficznych artykułów opublikowa­nych w czasopismach
 • powieści
 • zbiorów poezji
 • zbiorów opowiadań i reportaży
 • pamiętników i dzienników itp.
 • wznowień.

Za podręczniki uznaje się także:

 • ecyklopedie złożone z rozdziałów tematycznych
 • słowniki o charakterze naukowym (nie popularnonaukowym).

Podręcznik akademicki nie obejmuje:

 • skryptów wykładów i ćwiczeń
 • poradników zawodowych
 • książek popularyzujących wiedzę naukową itp.
   

Patenty  2007

Uzyskany i wykorzystany patent krajowy50 pkt

Wykorzystany patent, którego właścicielem jest podmiot gospodarczy, a twórcami pracownicy jednostki – 30 pkt

Uzyskany patent krajowy25 pkt

Zawarcie umowy o wspólności prawa do/z patentu jednostki ocenianej z podmiotem gospodarczym – 20 pkt

Zgłoszenie patentowe w Urzędzie Patentowym Rzeczypospolitej Polskiej  3 pkt

Uzyskany patent międzynarodowy i wykorzystany (licencja) poza granicami Polski – 150 pkt

Uzyskany patent międzynarodowy100 pkt

Międzynarodowe zgłoszenie patentowe 30 pkt

Uzyskane prawo ochronne na wzór użytkowy (punkty przyznaje się tylko za uzyskane prawa ochronne) 20 pkt

Opracowanie i wprowadzenie nowatorskich krajowych procedur (potwierdzone przez właściwe organizacje krajowe lub międzynarodowe, międzynarodowe towarzystwa naukowe lub odpowiednie ministerstwa; obejmuje także odmiany roślin i rasy zwierząt uzyskane nowymi metodami, wprowadzone do produkcji lub sprzedane jaka licencja) 20 pkt

Opracowanie i wprowadzenie nowych, międzynarodowych procedur (potwierdzone przez właściwe organizacje krajowe lub międzynarodowe, międzynarodowe towarzystwa naukowe lub odpowiednie ministerstwa; obejmuje także odmiany roślin i rasy zwierząt uzyskane nowymi metodami, wprowadzone do produkcji lub sprzedane jaka licencja) 30 pkt

Przysługujące (punkty są przyznawane za utwory rozpowszechnione - udostępnione publicznie - przez opublikowanie, realizację lub w inny sposób) prawo autorskie do utworu, będącego wynikiem działalności twórczej o indywidualnym charakterze (w szczególności z zakresu architektury, urbanistyki, wzornictwa przemysłowego oraz sztuki) 10 pkt

Kompleksowa ochrona własności przedmiotu wdrożenia (posiadanie przez ocenianą jednostkę wszystkich praw dotyczących przedmiotu wdrożenia) 10 pkt

Twórczy dorobek w zakresie działalności o indywidualnym charakterze wnoszący znaczny wkład w rozwój dziedzin sztuki oraz wchodzących w ich skład dyscyplin artystycznych do 30 pkt za każdy utwór.

Umowy licencyjne 1 pkt za każde 10 tys. zł opłaty licencyjnej
 


2005-2006


[Dz.U.2005.161.1359]

Publikacje recenzowane w czasopiśmie:

 • wyróżnionym  z listy filadelfijskiej (Master Journal List - MJL) ówczesnego Instytutu Informacji Naukowej w Filadelfii (obecnie Thomson Reuters)
 • o zasięgu co najmniej krajowym w dziedzinie, dla której narzędziem opisu jest język etniczny, a przedmiotem badań są teksty kultury w tym języku tworzone
 • innym zagranicznym lub polskim o zasięgu co najmniej krajowym
 • krajowym o zasięgu lokalnym

w tym również:

 • w wykazie wybranych czasopism, w części B, lp. 714-720 POZOSTAŁE CZASOPISMA ZAGRANICZNE LUB CZASOPISMA POLSKIE [Ujednolicony wykaz czasopism naukowych z dnia 7 października 2005 r., lista B, lp. 714-720 oraz komunikat nr 5 z dnia 21 października 2005 r.]
   

Monografie naukowe 2005-2006
 

Autorstwo monografii lub podręcznika akademickiego w języku angielskimod 12 do 24 pkt

Autorstwo rozdziału monografii lub podręcznika akademickiego w języku angielskimdo 12 pkt

Autorstwo monografii lub podręcznika akademickiego w języku polskim lub innym nieangielskim – od 6 do 20 pkt

Autorstwo rozdziału monografii lub podręcznika akademickiego w języku polskim lub innym nieangielskim – do 6 pkt

Redakcja monografii lub podręcznika akademickiego w języku polskim lub innym nieangielskim 5 pkt,  w języku angielskim 10 pkt

W rozporządzeniu MNiI z dnia 4 sierpnia 2005 r. [Dz.U.2005.161.1359] brak kryteriów precyzujących, jaką dokładną ilość punktów należy przyznać dokumentom monograficznym, odpowiadającym powyższym zasadom.
 


Patenty  2005-2006

Uzyskany patent krajowy50 pkt

Uzyskany patent międzynarodowy70 pkt

Uzyskane prawo ochronne na wzór użytkowy10 pkt
 

Licencja o opłacie licencyjnej:

 • powyżej 1 mln zł – 100 pkt
 • od 500 tys. zł do 1 mln – 80 pkt
 • poniżej 500 tys. zł – 60 pkt.
   

Komitet Badań Naukowych


[Dz.U.2001.146.1642]

Publikacje recenzowane:

Liczba punktów przyznawanych za publikacje:

 • w czasopiśmie z listy filadelfijskiego (Master Journal List) Instytutu Informacji Naukowej – od 6 do 24 pkt,
 • w czasopiśmie recenzowanym o zasięgu co najmniej krajowym w dziedzinie, dla której narzędziem opisu jest język etniczny, a przedmiotem badania są teksty kultury w tym języku tworzone (dotyczy Zespół Nauk Humanistycznych KBN) – od 6 do 24 pkt,
 • w innym recenzowanym czasopiśmie zagranicznym lub czasopiśmie polskim, o zasięgu co najmniej krajowymod 1 do 6 pkt,
 • w recenzowanym czasopiśmie krajowym o zasięgu lokalnymdo 1 pkt.

Przez czasopismo lub wydawnictwo recenzowane należy rozumieć czasopismo lub wydawnictwo naukowe, w którym artykuły są przyjmowane do publikacji na podstawie opinii recenzentów; zasięg czasopisma określają miejsca pracy autorów publikacji, cytowania i prenumeraty.

Lista czasopism jest tworzona przez zespoły KBN, w przypadku czasopism polskich obligatoryjnie, natomiast zagranicznych fakultatywnie.

Nie przyznaje się punktów za publikacje umieszczone:

 • w wydawnictwach konferencyjnych, z wyjątkiem wskazanych na ogłoszonej przez zespół KBN liście cyklicznych, recenzowanych wydawnictw najpoważniejszych konferencji międzynarodowych,
 • w wydawnictwach jednostek naukowych o zasięgu lokalnym (biuletyny, przeglądy, doniesienia, prace, zeszyty naukowe itp.), jeżeli wydawnictwa te cechują się znaczącym udziałem publikacji autorów związanych z jednostką i małą liczbą cytowań w wiodących czasopismach krajowych.
   

Monografie naukowe, podręczniki akademickie:

Liczba punktów przyznawanych za:

 • autorstwo monografii lub podręcznika akademickiego w języku angielskimod 12 do 24 pkt,
 • autorstwo rozdziału w monografii lub podręczniku akademickim w języku angielskimdo 12 pkt,
 • autorstwo monografii lub podręcznika akademickiego w języku polskim lub innym nieangielskimod 6 do 18 pkt,
 • autorstwo monografii lub podręcznika akademickiego w przypadku dziedziny, dla której narzędziem opisu jest język etniczny, a przedmiotem badania są teksty kultury w tym języku tworzone – od 6 do 24 pkt,
 • autorstwo rozdziału w monografii lub podręczniku akademickim w języku polskim lub innym nieangielskimdo 3 pkt,
 •  autorstwo rozdziału w monografii lub podręczniku akademickim przypadku dziedziny, dla której narzędziem opisu jest język etniczny, a przedmiotem badania są teksty kultury w tym języku tworzone – do 6 pkt,
 • redakcję monografii lub podręcznika akademickiego – od 5 do 10 pkt.

Łączna liczba punktów za poszczególne rozdziały monografii nie może przekraczać liczby punktów za całą monografię.

Definicja „podręcznika akademickiego” nie obejmuje:

 • skryptów wykładów i ćwiczeń,
 • poradników zawodowych,
 • książek popularyzujących wiedzę naukową itp.

Do oceny nie można przedstawiać wznowień publikacji.
 


Opatentowane wynalazki, prawa ochronne na wzory użytkowe:

Liczba punktów przyznawanych za uzyskane patenty i prawa ochronne na wzory użytkowe:

 • uzyskany patent krajowy lub międzynarodowydo 12 pkt,

Przez patent międzynarodowy należy rozumieć patent zarejestrowany w co najmniej dwóch krajach poza Polską.

 • uzyskany patent europejski albo w co najmniej dwóch krajach Unii Europejskiej, albo w USA, Japonii lub Kanadzie (który nie został zakwalifikowany do uzyskanego patentu krajowego lub międzynarodowego – jak wyżej) – do 24 pkt,
 • uzyskane prawo ochronne na wzór użytkowy2 pkt.
   

Praktyczne wykorzystanie poza jednostką wyników badań naukowych i prac rozwojowych prowadzonych w jednostce:

 • za każdy udokumentowany i wykorzystany poza jednostką wynik praktyczny, gospodarczy lub społeczny prowadzonych w jednostce prac B+R zespół KBN może przyznać, odpowiednio do finansowego lub społecznego wymiaru tego wyniku – do 30 pkt.

Biblioteka Uniwersytecka UWM w Olsztynie przyjęła następującą punktację publikacji wydanych do 2004 r. włącznie - PDF