Biblioteka Uniwersytecka

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

Słownik terminów


SŁOWNIK TERMINÓW


afiliacja – nazwa jednostki reprezentowanej przez autora publikacji

baza cytowań – zawiera informacje o publikacjach, w których zacytowano dane prace. Bazy dostępne w sieci UWM to m.in.: WoS CC, Scopus i Google Scholar

bibliografia – uporządkowany (np. alfabetycznie) według ustalonych kryteriów wykaz (spis) dokumentów spełniający określone zadania informacyjne

bibliografia załącznikowa – (literatura przedmiotu) uporządkowany według przyjętych norm wykaz dokumentów wykorzystanych w danej pracy np. referacie, dysertacji naukowej

Current Contents – baza danych zawierająca opisy bibliograficzne i streszczenia artykułów. Biblioteka Uniwersytecka UWM nie posiada dostępu do tej bazy

cytowanie – powołanie się na wybraną pracę (publikację) danych autorów

EndNote Web – narzędzie służące do gromadzenia i zarządzania opisami bibliograficznymi, które można wykorzystać do tworzenia bibliografii załącznikowej wg dołączonych wzorów

ERIH (European Reference Index for the Humanities) – listy indeksujące czasopisma naukowe z piętnastu dyscyplin humanistycznych, tworzone przez Europejską Fundację Nauki (ESF – European Science Foundation)

ICM – Interdyscyplinarne Centrum Modelowania Matematycznego i Komputerowego Uniwersytetu Warszawskiego – umożliwia dostęp do naukowych baz danych w ramach Wirtualnej Biblioteki Nauki (WBN)

Immediacy Index (II) – wskaźnik szybkości oddziaływania – wyraża stosunek cytowań artykułów w roku ich publikacji, do liczby artykułów opublikowanych w tym samym roku w danym czasopiśmie. Wskaźnik ten odnosi się wyłącznie do określonego czasopisma, a nie do autorów publikacji. Podawany jest w bazie JCR

Impact Factor (IF) – współczynnik oddziaływania i prestiżu czasopisma naukowego – średnia cytowań przypadająca na jeden artykuł z danego czasopisma na przestrzeni ostatnich 2 lat. Jest to więc wskaźnik częstości cytowania publikacji konkretnego czasopisma, wskazujący na jego poczytność, a także wartość dla czytelnika. Wskaźnik ten odnosi się wyłącznie do określonego czasopisma, a nie do autorów publikacji. Podawany jest w bazie JCR

indeks Hirscha (h) – liczba publikacji cytowanych co najmniej h razy. Może być stosowany do oceny dorobku naukowego osoby, zespołu naukowego, jednostki organizacyjnej czy dyscypliny naukowej. Indeks ten bierze pod uwagę faktyczną ilość cytowań prac (publikacji) osoby lub jednostki naukowej

IndexCopernicus (IC) – wskaźnik oceny jakości czasopism naukowych z nauk biologicznych i medycznych regionu Europy Środkowej, dostępne na IndexCopernicus Journals Master List (IC JML)

ISBN (International Standard Book Number) – Międzynarodowy Znormalizowany Numer Książki – służy do identyfikacji wydawcy i wydawanych przez niego książek (wydawnictw zwartych). Od 2007 r. zawiera 13 znaków. Książki wydawane na terenie Polski mają następujące pierwsze cyfry ISBN 978 83

ISSN (International Standard Serial Number) – Międzynarodowy Znormalizowany Numer Wydawnictwa Ciągłego – niepowtarzalny identyfikator czasopism (wydawnictw ciągłych) drukowanych oraz elektronicznych, na który składa się osiem znaków, głównie cyfr

Journal Citation Report (JCR) – baza na platformie Web of Science (dawniej Web of Knowledge) służąca do oceny merytorycznej czasopism. Baza podaje m. in. Impact Factor, Immediacy Index

lista czasopism punktowanych MNiSW – ujednolicony wykaz czasopism naukowych wraz z liczbą punktów za umieszczoną w nich publikację naukową opublikowany przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego

lista filadelfijska (Master Journal List) – lista tytułów czasopism naukowych opracowywana i aktualizowana przez Thomson Reuters. Lista zawiera tytuły czasopism, które przeszły proces oceny i są indeksowane w bazach Web of Science (dawniej Web of Knowlegde)

Master Journal List – zob. lista filadelfijska

przypis – wydzielony fragment tekstu w publikacji wskazujący na źródło informacji

ResearcherID - ogólnodostępny portal dla autorów i badaczy naukowych zintegrowany z platformą Web of Science (dawniej Web of Knowledge)

Science Citation Index (SCI) – baza bibliograficzno-bibliometryczna wchodząca w skład systemu Web of Science Core Collection (dawniej Web of Science). Zawiera abstrakty i informacje o cytowaniach publikacji

Web of Science (dawniej Web of Knowledge) – platforma obejmująca różne bazy danych tworzone przez Thomson Reuters m. in. WoS CC, JCR

Web of Science Core Collection (dawniej Web of Science) [WoS CC] – baza na platformie Web of Science (dawniej Web of Knowledge) zawierająca indeksy cytowań SCI

Wirtualna Biblioteka Nauki (WBN) – system udostępniania naukowych baz danych przez Internet, prowadzony przez ICM Uniwersytetu Warszawskiego

wskaźnik SJR (SCImago Journal & Country Rank) – wskaźnik cytowalności i oglądalności, odnoszący się do czasopism indeksowanych w bazie Scopus