Biblioteka Uniwersytecka

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

Wypożyczenia za kaucją


Zasady wypożyczeń za kaucją


1. Kaucja stanowi zabezpieczenie w przypadku nie zwrócenia książek w określonym terminie.

2. Kaucję za wypożyczone książki pobiera się od wszystkich osób, zatrudnionych w instytucjach współpracujących z Uniwersytetem, które nie są upoważnione do korzystania ze zbiorów bibliotek uniwersyteckich na zasadach wynikających ze statusu studenta i pracownika UWM.

3. Podstawą wypożyczenia kaucyjnego jest karta biblioteczna. Opłata za wydanie karty wynosi 10,00 PLN.

4. Konto kaucyjne jest ważne przez jeden rok.

5. Kaucja za wypożyczenie jednego dzieła równa się aktualnej wartości rynkowej książki, jednak nie mniej niż 100,00 PLN

6. Wypożyczenia kaucyjne dotyczą zbiorów zamawianych z magazynu i udostępnianych w Kolekcji Dydaktycznej.

7. Użytkownicy mogą jednorazowo wypożyczyć trzy woluminy na miesiąc.

8. Przed upływem terminu zwrotu możliwa jest jednorazowa prolongata terminu wypożyczenia o kolejny miesiąc, jeżeli na daną pozycję nie ma zapotrzebowania innych użytkowników.

9. Niedotrzymanie terminu zwrotu pociąga za sobą naliczanie opłaty za przetrzymanie w wysokości 0,20 zł za każdy dzień, za każdy wolumin. Opłata za nieterminowy zwrot musi być regulowana na bieżąco.

10. Warunkiem zwrotu kaucji jest zwrot wypożyczonych książek.

11. Kaucja zostaje pomniejszona o wysokość naliczonych i nieopłaconych na bieżąco opłat za nieterminowy zwrot.

12. Czytelnik ma prawo odebrać kaucję, kiedy rezygnuje z usług bibliotecznych, zwraca kartę biblioteczną i przestaje być użytkownikiem Biblioteki Uniwersyteckiej Uniwersytetu Warmińsko Mazurskiego

13. Rezygnacja z usług bibliotecznych (zwrot wypożyczonych materiałów i karty bibliotecznej) oraz zwrot kaucji może nastąpić wcześniej, zgodnie z decyzją czytelnika.

14. Kaucja ulega całkowitemu przepadkowi po upływie 6 miesięcy od daty wysłania upomnienia i braku zwrotu książek. Po upływie tego okresu, w sytuacji, kiedy czytelnik nie zwróci książek, następuje przepadek kaucji na rzecz Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego.