Biblioteka Uniwersytecka

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

RODO - ogłoszenie Biblioteki Uniwersyteckiej UWM

W związku z wejściem w życie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Europy (EU) 2016/679 z dnia 17 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych Biblioteka Uniwersytecka Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie informuje, że:

  1. administratorem danych osobowych użytkowników Biblioteki jest Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie z siedzibą przy ul. Michała Oczapowskiego 2, 10-719 Olsztyn;
  2. z Inspektorem Danych Osobowych UWM można skontaktować się przez formularz kontaktowy na stronie internetowej: uwm.edu.pl/daneosobowe/formularz, przez e-mail: bkw@uwm.edu.pl, pod nr tel.: 89-523-36-78 lub pisemnie na adres: ul. Prawocheńskiego 9, pok. 109, 10-719 Olsztyn;
  3. dane osobowe przetwarzane będą w celu umożliwienia korzystania z zasobów bibliotecznych na podstawie art. 6 ust.1 lit. B ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r., art. 4 ustawy o bibliotekach z 27 czerwca 1997 (t.j. Dz. U. z 2018 poz. 574) oraz art. 88 pkt. 1 i 4 ustawy prawo o szkolnictwie wyższym z 27 lipca 2005 (t.j. Dz. U. z 2017 poz. 2183 z późn. zm.), w połączeniu z §44 Statutu UWM;
  4. dane osobowe nie będą ujawniane innym podmiotom, za wyjątkiem podmiotów upoważnionych na podstawie przepisów prawa oraz instytucji wspierających funkcjonowanie zintegrowanego systemu bibliotecznego;
  5. dane osobowe przechowywane będą przez okres zgodny z przepisami prawa, niezbędny do realizacji usług bibliotecznych;
  6. każdy użytkownik Biblioteki posiada prawo dostępu do treści swoich danych, prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie;
  7. prawa użytkownika, o których mowa wyżej, są realizowane zgodnie z procedurami określonymi na stronie Inspektora Ochrony Danych UWM: uwm.edu.pl/daneosobowe;
  8. użytkownik posiada prawo wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzasadnione jest, że jego dane osobowe przetwarzane są przez administratora niezgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.,
  9. podanie danych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych może skutkować odmową realizacji przez Bibliotekę usługi.