Podziękowanie

 

Szanowni Państwo, Drodzy Goście, Sponsorzy i Uczestnicy naszej Konferencji,

Za nami dwa dni XXXVIII Konferencji Problemowej Bibliotek Medycznych – tradycyjnego wydarzenia, chociaż tym razem w pionierskiej, hybrydowej formie. Z pewnością dzięki Państwu znacznie przybliżyliśmy się do odpowiedzi na tytułowe pytanie „Biblioteka i nauka: partner czy infrastruktura?” W imieniu Komitetu Organizacyjnego chciałam serdecznie podziękować za zaangażowanie, obecność, przedstawione wystąpienia i inspirujące dyskusje, które wszystkim nam pomogły zgłębić zagadnienia ważne dla dnia dzisiejszego, a przede wszystkim – dnia jutrzejszego bibliotek medycznych. Niezmiernie cenne były też wspólne przemyślenia i doświadczenia praktyczne dotyczące zjawiska, które tak zmieniło naszą rzeczywistość – pandemii COVID-19.

Właśnie w tym kontekście szczególne podziękowania kierujemy do naszych miłych Gości, którzy zdecydowali się na obecność fizyczną w Olsztynie. Daje to nam wszystkim nadzieję na przywrócenie nie tylko wymiaru naukowego Konferencji, ale i jej wymiaru międzyludzkiego.

Dziękujemy za wsparcie Sponsorów i Partnerów, bez których Konferencja nie mogłaby się odbyć. Za sprawą ciekawych prezentacji zawdzięczamy Państwu szereg cennych, praktycznych informacji, z których będziemy korzystać w ramach dalszej współpracy.

Dziękujemy Państwu za mnóstwo życzliwych słów, kierowanych do organizatorów, a także za zrozumienie dla drobnych niedociągnięć technicznych, nieuniknionych przy nowej formule Konferencji.

Do zobaczenia na XXXIX Konferencji!

O konferencji

Konferencja Naukowa pod honorowym patronatem
JM Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
dr. hab. Jerzego Andrzeja Przyborowskiego, prof. UWM

Wejście w życie Ustawy 2.0 (1 października 2018 r.) pociągnęło za sobą liczne zmiany w szkolnictwie wyższym, które wpłynęły również na działalność bibliotek naukowych. Rozpoczął się złożony proces przystosowawczy, dla którego kluczowe są towarzyszące nowej ustawie rozporządzenia. Dotyczą one badań naukowych, ewaluacji jakości działalności naukowej, procesu dydaktycznego oraz zarządzania uczelnią. Kolejnym wyzwaniem ostatnich lat, redefiniującym rolę bibliotek w życiu naukowym i dydaktycznym społeczności akademickiej na szerszą, globalną skalę, był wybuch pandemii COVID – 19 (w Polsce: marzec 2020).

W czasie Konferencji spróbujemy znaleźć aktualne odpowiedzi na pytania o nowe zadania, które tzw. Konstytucja dla nauki postawiła przed bibliotekami działającymi w obszarze medycyny oraz pochylimy się nad sposobem funkcjonowania bibliotek medycznych w czasie długotrwałego zagrożenia epidemiologicznego . Zastanowimy się jak reagować, a w efekcie jak lepiej funkcjonować w otaczającej nas i wciąż zmieniającej się dynamicznie rzeczywistości. Szczególnej analizie poddamy rolę biblioteki jako ważnego ogniwa w realizacji działalności naukowej i dydaktycznej przez uczelnię, z uwzględnieniem zachowania szczególnych warunków bezpieczeństwa .

Proponujemy następujące tematy do dyskusji:

 • ewaluacja jakości działalności naukowej,
 • otwarty dostęp do wiedzy a instytucjonalna polityka otwartości,
 • rola i funkcje biblioteki akademickiej,
 • zagadnienia związane z dydaktyką w szkolnictwie wyższym w kontekście zmian wynikających z Ustawy 2.0.
 • funkcjonowanie bibliotek w czasie pandemii COVID – 19

Mamy nadzieję, że program naukowy Konferencji przyniesie Państwu wiele korzyści zawodowych, a formuła konferencji on-line (zrealizowana na platformie Microsoft Teams) umożliwi szerszej grupie odbiorców na kreatywną wymianę wiedzy i wrażeń.

dr inż. Scholastyka Baran
Dyrektor Biblioteki Uniwersyteckiej
Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

Rada Programowa Konferencji:
 • dr inż. Scholastyka Baran –Dyrektor Biblioteki Uniwersyteckiej UWM w Olszynie
 • mgr Renata Birska – Dyrektor Biblioteki Głównej Uniwersytetu Medycznego w Lublinie
 • mgr Dagmara Budek – Dyrektor Biblioteki Głównej Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie
 • mgr Danuta Dąbrowska-Charytoniuk – Dyrektor Biblioteki Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku
 • mgr Katarzyna Falow – Dyrektor Biblioteki Głównej Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego
 • mgr Magdalena Kotlarek-Naskręt– Dyrektor Biblioteki Głównej Uniwersytetu Medycznego im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu
 • mgr inż. Witold Kozakiewicz – Dyrektor Centrum Informacyjno-Bibliotecznego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi
 • dr Krzysztof Nierzwicki – Dyrektor Biblioteki Uniwersyteckiej Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • mgr Ewa Nowak – Dyrektor Biblioteki Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
 • mgr Dominika Sidorska – Dyrektor Biblioteki Głównej Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu
 • mgr Joanna Słomkowska – Dyrektor Biblioteki Medycznej UMK Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy
 • mgr Anna Uryga – Dyrektor Biblioteki Medycznej Uniwersytetu Jagiellońskiego Collegium Medicum
 • mgr Irmina Utrata – Dyrektor Biblioteki Głównej Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego
 
XXXVIII Konferencja Problemowa Bibliotek Medycznych

Biblioteka i nauka

Partner czy infrastruktura?

Miejsce

Biblioteka Uniwersytecka UWM w Olsztynie

Biblioteka Uniwersytecka w Olsztynie jest ogólnouczelnianą jednostką organizacyjną o zadaniach dydaktycznych, usługowych i naukowych. Pełni także funkcję ogólnodostępnej biblioteki naukowej, służącej mieszkańcom miasta, regionu i kraju. Biblioteka jest centrum edukacyjnym Uniwersytetu i aktywną instytucją kulturotwórczą, przyjazną dla użytkowników.

Biblioteka powstała 1 września 1999 r. z połączenia Biblioteki Akademii Rolniczo-Technicznej (zał. w 1951 r.) i Biblioteki Wyższej Szkoły Pedagogicznej (zał. w 1974 r.). Zbiory obu bibliotek w chwili połączenia liczyły razem 797.510 wol./jedn., tak więc Biblioteka Uniwersytecka stała się największą biblioteką naukową północno-wschodniego regionu Polski.

W październiku 2007 r. został oddany do użytku nowoczesny gmach Biblioteki o ogólnej powierzchni 19 423 m2, zbudowany na terenie kampusu uniwersyteckiego Kortowo II.

Ważnym elementem przestrzeni bibliotecznej są pomieszczenia przeznaczone na działalność dydaktyczną Biblioteki. Mają one służyć kształceniu studentów oraz innych użytkowników Biblioteki w zakresie przysposobienia bibliotecznego i umiejętności informacyjnych. Przewidziano do tych celów dwie sale dydaktyczne z pełnym wyposażeniem w sprzęt audiowizualny oraz pracownię komputerową na 20 stanowisk. Poza wymienionymi salami w budynku Biblioteki znajduje się również sala konferencyjna. Innym elementem, ważnym dla studentów Uniwersytetu są pokoje pracy indywidualnej.

Łącznie Biblioteka Uniwersytecka UWM w nowym gmachu oferuje czytelnikom:

 • 720 miejsc czytelnianych,
 • 400 stanowisk komputerowych,
 • 8 kabin do pracy indywidualnej,
 • 4 sale dydaktyczne (łącznie 150 miejsc),
 • salę konferencyjną na 350 miejsc.

Informacje organizacyjne

Termin Konferencji  13-14 września 2021
Zgłoszenia referatów (temat i abstrakt) – do 30 maja  30 czerwca
Potwierdzenie akceptacji referatów – do 15 czerwca 15 lipca
Przesłanie prezentacji – do 20 sierpnia
Zgłoszenia uczestników – nabór trwa
KOSZT UCZESTNICTWA – KONFERENCJA BEZPŁATNA
Komitet Organizacyjny
 • dr inż. Scholastyka Baran
 • ks. dr lic. Tomasz Garwoliński
 • Katarzyna Bikowska
 • Elżbieta Stawska
 • Maciej Rynarzewski

Wytyczne dla autorów do wystąpień on-line:

Z uwagi na dbałość o interaktywny charakter wystąpień zaleca się dostosowanie maksymalnego czasu prelekcji jednego uczestnika (tj. 20 minut) do następującego schematu:

 • 15 minut przedstawianie prezentacji
 • 5 minut odpowiedzi na pytania zebrane przez moderatora, zadawane w trakcie poprzednich 15 minut (wpisywane w oknie czatu)

Uwagi techniczne:

 • platforma MT po udostępnieniu ekranu prelegentowi obsługuje większość znanych formatów pokazów (Power Point, Canva, itp.)
 • przed prezentacją należy sprawdzić mikrofon, kamerę, aby zadbać o jakość odbioru wystąpień
 • za zgodą autorów wystąpienia mogą być nagrywane

Prezentacje prosimy wysyłać na adres bib.promocja@uwm.edu.pl

Rejestracja

Zasady przechowywania i wykorzystania danych osobowych

Administratorem danych osobowych oraz podmiotem przetwarzającym dane otrzymane w trakcie rejestracji na konferencję oraz dalszego korzystania z serwisu, jest Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, ul. Michała Oczapowskiego 2, 10-719 Olsztyn.

Uniwersytet zobowiązuje się do przestrzegania zasad bezpieczeństwa i ochrony prywatności uczestników konferencji. Poniżej określone zostały zasady, sposób przechowywania i przetwarzania danych zebranych podczas korzystania z internetowego serwisu konferencyjnego. Pełną informację na temat zasad i procedur ochrony danych osobowych znajdą Państwo na stronie Uniwersytetu.

ZASADY PRZECHOWYWANIA I WYKORZYSTANIA DANYCH:

 • W momencie rejestracji na konferencję dane użytkownika zostają zapisane w bazie danych i przechowywane przez okres niezbędny do obsługi konferencji. Użytkownik ma prawo wglądu do tych danych, ich modyfikacji i usunięcia.
 • Zbierane dane są wykorzystywane tylko i wyłącznie w celach obsługi konferencji, np.: rejestracji uczestnika, informowania o zmianach i wydarzeniach dotyczących konferencji.
 • Dane te będą przetwarzane tylko przez organizatora konferencji i nie będą przekazywane osobom/podmiotom trzecim.
 • Podając swoje dane użytkownik zgadza się na ich przechowywanie i przetwarzanie.

Partnerzy i Sponsorzy:

Materiały informacyjne sponsorów:

Program Konferencji

13 września 2021

10:00-10:30
INAUGURACJA KONFERENCJI

10:00-10:30 – dr inż. Scholastyka Baran, Dyrektor Biblioteki Uniwersyteckiej UWM w Olsztynie – Przywitanie
10:30-11:00 – Prof. dr hab. n. med. Tomasz Stompór, Collegium Medicum- Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie – „Medycyna prewencyjna – fakty i mity”

11:00-12:30
BLOK I - Biblioteki: możliwości, zasoby, współpraca

Moderatorzy: Katarzyna Falow, Biblioteka Główna Gdański Uniwersytet Medyczny; Joanna Słomkowska, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu Collegium Medicum w Bydgoszczy

11:00-11:20 – Marcin Walczak, Biblioteka Główna Uniwersytetu Medycznego w Lublinie
– Miejsce i rola biblioteki akademickiej w strukturze uczelni wyższej – teraźniejszość i perspektywy;
11:20-11:25 – Urszula Sasimowicz, Sage Publishing – Wsparcie dla bibliotek ze strony wydawcy,
11:25-11:45 – Anna Bujko, Instytut Północny im. Wojciecha Kętrzyńskiego w Olsztynie, Biblioteka Uniwersytecka Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie – Wykorzystanie potencjału biblioteki przy realizacji projektów naukowych;
11:45-11:50 – Wystąpienie sponsora: (Aleph Polska)
11:50-12:10 – Anna Koelmer, Biblioteka Główna Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego – Analiza bibliometryczna publikacji przytoczonych w książce „Ukryte terapie” ;

12:30-14:00
PANEL DYSKUSYJNY: Ewaluacja jakości działalności naukowej - udział i zobowiązania bibliotek

Moderatorzy: Danuta Szewczyk-Kłos, Biblioteka Uniwersytetu Opolskiego; Danuta Dąbrowska – Charytoniuk, Biblioteka Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku

Małgorzata Wartacz, Sebastian Fijałkowski (SEDN) – System ewaluacji dorobku naukowego
Ewa Bugaj, Anna Furmankowska (PBN) – Polska Bibliografia Naukowa

14:00-14:45
PRZERWA
14:45-15:30
BLOK II - Funkcjonowanie bibliotek w czasie pandemii (I)

Moderatorzy: Dagmara Budek, Biblioteka Główna Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie; Ewa Nowak, Biblioteka Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach

14:45-15:05 – Ewa Jarmołowicz, Biblioteka Główna Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie – Ciągłość usług bibliotecznych podczas trwania pandemii Covid-19 na przykładzie Biblioteki Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego;
15:05-15:10 – Patrycja Głuch, Arfido – Książkomat czy Biblioteka 24/7;
15:10-15:30 – Izabela Czeszek – Biblioteki medyczne funkcjonujące w ramach Konferencji Dyrektorów Bibliotek Akademickich Uczelni Medycznych (KDBAUM) i ich działalność w obliczu pandemii Covid-19. Podsumowanie ankiety badawczej; Biblioteka Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu

15:30-17:30
Konferencja Dyrektorów Bibliotek Akademickich Uczelni Medycznych (off-line)

14 września 2021

9:00-10:30
BLOK III - Otwarci na nowe role i funkcje w bibliotekach

Moderatorzy: Renata Birska, Biblioteka Główna Uniwersytetu Medycznego w Lublinie; Anna Uryga, Biblioteka Medyczna UJ Collegium Medicum

9:00-9:20 – Justyna Trawińska, Biblioteka Główna Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego –Literatura i medycyna. Rola Dyskusyjnego Klubu Książki na uczelni medycznej
9:20-9:35 – Marcin Kapczyński, Clarivate Analytics – Wsparcie innowacji i doskonałości badawczej poprzez partnerstwo środowisk i zaawansowane narzędzia odkryć i analiz
9:35-9:55 – Katarzyna Falow, Małgorzata Florianowicz, Biblioteka Główna Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego – „Wymagane kompetencja:… otwartość”
9:55- 10: – Damian Piera, EBSCO – wystąpienie sponsora
10:00-10:20 – Marta Kramp, OpenStax Poland – Otwarte repozytorium OpenStax – jak korzystać z niego na uczelniach medycznych?
10:20-10:30 –Witold Kozakiewicz; Centrum Informacyjno-Biblioteczne Uniwersytetu Medycznego w Łodzi – Komunikat o sprawach bieżących EAHIL

10:30-12:05
PANEL DYSKUSYJNY: Otwarta Medycyna

Moderatorzy: Dominika Sidorska, Renata Sławińska; Biblioteka Główna Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu; Witold Kozakiewicz, Centrum Informacyjno-Biblioteczne Uniwersytetu Medycznego w Łodzi

Renata Sławińska, Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu; Renata Birska, Uniwersytet Medyczny w Lublinie– „Nie zabieraj ORCID na wakacje…” – integracja systemu ORCID z systemem OMEGA PSIR na podstawie doświadczeń 6 bibliotek medycznych
Justyna Zawada, Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu; Witold Kozakiewicz Uniwersytet Medyczny w Łodzi – Systemy CRIS i repozytoria instytucjonalne w polskich instytucjach medycznych – różne drogi, wspólny cel
Agnieszka Goszczyńska, Centrum Informacyjno-Biblioteczne Uniwersytetu Medycznego w Łodzi – Udana implementacja Polityki Otwartego Dostępu – kij, marchewka, a może trzecia droga?
Beata Jakubczyk, Szymon Kubik, Anna Uryga, Grzegorz Zając; Biblioteka Medyczna UJ Collegium Medicum – Instytucjonalna polityka otwartego dostępu do treści naukowych z kilku perspektyw;
Katarzyna Patyrak, Krzysztof Szymański; Elsevier – Maximum impact, minimum burden – Open Science in Medical Sciences

12:00-12:05- Ewa Bartnicka, ACCUCOMS – wystąpienie sponsora

12:05-12:30
PRZERWA
12:30-14:00
BLOK IV - Funkcjonowanie bibliotek w czasie pandemii (II)

Moderatorzy: Irmina Utrata; Biblioteka Główna Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, Magdalena Kotlarek-Naskręt; Biblioteka Główna Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu

12:30:12-50 – Dorota Ubysz, Główna Biblioteka Lekarska – Główna Biblioteka Lekarska w czasie pandemii COVID-19 – analiza świadczonych usług i potrzeb użytkowników
12:50-12:55 – Beata Fidzińska, Wolters Kluwer -wystąpienie sponsora
12:55-13:15 – Katarzyna Bikowska, Biblioteka Uniwersytecka Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie – Granice stanu wyjątkowego – zarządzanie zasobami Biblioteki Uniwersyteckiej UWM w Olsztynie w czasie pandemii
13:15-13:35 – Sandra Adamczyk, Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach – My się złego (już) nie boimy! Oddział Biblioteki SUM w Katowicach-Ligocie podczas pandemii.
13:35-13:40 – Zbigniew Meller, PWN – wystąpienie sponsora
13:40-14:00 – Ewa Nowak, Biblioteka Główna Śląskiego Uniwersytetu Medycznego – Covidowa spuścizna

14:00-14:30
PODSUMOWANIE KONFERENCJI

Kontakt

Organizator:

Biblioteka Uniwersytecka
Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

 ul. Oczapowskiego 12B, 10-719 Olsztyn

e-mail: bib.promocja@uwm.edu.pl
tel: 89 524 51 46

bu.uwm.edu.pl