Publikowanie

 

Zakładka publikowanie zawiera informacje dotyczące otwartego publikowania oraz indywidualnego oznaczania autorów publikacji w systemie ORCID i wynikających z tego korzyści.

ORCID

 

ORCID  to unikalny identyfikator dla autorów publikacji naukowych, który składa się z 16 cyfr podzielonych na cztery części oraz zapisanych w formie HTTPS URL ( np. https://orcid.org/0000-0005-1299-4199 ).

 • ORCID jest organizacją not-for-profit i rejestracja identyfikatora jest bezpłatna.
 • Numer ORCID wykorzystywany jest między innymi przy rejestracji i wysyłaniu artykułów naukowych do Wydawców (np. IEEE, WILEY, SPRINGER), przy identyfikacji autorów składających wnioski grantowe np. w programie HORYZONT 2020, czy jako narzędzie pozwalające na zapoznanie się z dorobkiem naukowym danego autora. Za jego pomocą można w prosty sposób w jednym miejscu przedstawić swój dorobek publikacyjny.
 • Publikacje do portalu ORCID można dodawać automatycznie za pomocą funkcji "Search & Link" między innymi z takich baz jak Scopus lub z platformy Publons (dawniej Web of Science ResearcherID). Publikacje, które nie są indeksowane w wymienionych bazach można także dodać ręcznie.
 • Oprócz publikacji, do profilu można dodać takie informacje jak biogram, słowa kluczowe, historię zatrudnienia, czy wykształcenie oraz prowadzone badania.
 • Identyfikator ORCID pojawia się w coraz większej liczbie baz danych przy afiliacjach autora (np. Scopus czy Web of Science).

Materiały instruktażowe:

 

Program otwartego publikowania - Elsevier

 

W ramach licencji krajowej Elsevier 2019-2021 działa program pilotażowy publikowania otwartego dla polskich autorów korespondencyjnych. Program ma dwie części: A i B. Program A obejmuje publikację określonej liczby artykułów otwartych, które zostaną w całości sfinansowane z krajowej opłaty licencyjnej: 500 artykułów w roku 2019, 1000 artykułów w roku 2020 i 1500 artykułów w roku 2021. Program B obejmuje publikację dowolnej liczby dalszych artykułów otwartych za opłatą ponoszoną przez instytucję, w której afiliowany jest autor, z wykorzystaniem zniżki w stosunku do cennika standardowego. Zniżka ta wynosi 30% w roku 2019, 20% w roku 2020 i 10% w roku 2021.

Elsevier udostępnił do programu 1777 czasopism hybrydowych oraz gold open access  (lista zweryfikowana przez Elsevier w sierpniu 2019). Ponadto strona polska ma możliwość dalszej selekcji czasopism do programów A i B. W sierpniu 2019 MNiSW zdecydowało, że przygotuje taką selekcję na rok 2020, natomiast do końca roku 2019 selekcji nie będzie. W konsekwencji 2 września został uruchomiony tylko program A, w ramach którego mogą być publikowane artykuły we wszystkich 1777 czasopismach z listy Elsevier na zasadzie „kto pierwszy, ten lepszy”. Po wyczerpaniu puli 500 artykułów przed końcem roku 2019, program A zostanie wyłączony, a program B zostanie włączony na okres do końca roku. Sposób działania programów A i B od stycznia 2020 będzie zależał do selekcji czasopism, którą ma przygotować MNiSW.


Kto może korzystać z programu?

Program (A i B) jest przeznaczony dla autorów korespondencyjnych afiliowanych w instytucjach objętych licencją. W przypadku programu A wystarczy, że instytucja przesłała do ICM zgłoszenie do licencji krajowych 2019-2021 wraz z upoważnieniem do umowy z Elsevier. Zgłoszenia te są zbierane od maja 2019 i nie wszystkie instytucje jeszcze je przesłały. W przypadku programu B Elsevier wymaga dodatkowo podania przez instytucję jednego centralnego adresu email do przyjmowania faktur za artykuły publikowane ze zniżką przez wszystkich autorów korespondencyjnych z tej instytucji. Na udział w programie B zdecydowała się na razie jedynie część instytucji, patrz lista instytucji uprawnionych do programów A lub B.

Przez osobę afiliowaną w danej instytucji rozumie się pracownika zatrudnionego w instytucji lub studenta w momencie zgłaszania artykułu do programu, albo osobę, która związana jest z instytucją na innych zasadach i afiliuje dany artykuł do instytucji za zgodą tej instytucji. W każdym wypadku wymagane jest, aby autor korespondencyjny umieścił na stronie tytułowej artykułu afiliację w instytucji uprawnionej do programu, przy czym może to być jedna z wielu afiliacji autora korespondencyjnego podanych w artykule w dowolnym porządku.


Jakie artykuły są objęte programem i czego dotyczy finansowanie lub zniżka?

Program obejmuje artykuły typu: Case Reports (CRP), Data (DAT), Full Length Articles (FLA), Micro Articles (MIC), Software (OSP), Reviews (REV), Replication Study (RPL), Short Communications (SCO), Short Surveys (SSU), Videos (VID), Practice Guidelines (PGL) i Protocols (PRO), patrz opis typów. Przedmiotem finansowania w programie A oraz przedmiotem zniżki w programie B jest opłata za publikację otwartą – Article Processing Charge (APC). Wysokość tej opłaty zależy od czasopisma, patrz cennik standardowy Elsevier. Opłaty za wszelkie dodatkowe usługi, które mogą być zamówione przez autora (odbitki, kolorowe rysunki w wersji drukowanej itp) są rozliczane osobno od APC, na koszt autora i bez zniżki. Autor otrzymuje za te usługi indywidualną fakturę, niezależnie od tego czy artykuł jest publikowany w ramach programu A lub B lub w sposób tradycyjny.


W których czasopismach można publikować w ramach programu?

Programy A i B obejmują 1777 czasopisma hybrydowe oraz gold open access udostępnionych przez Elsevier (lista zweryfikowana w sierpniu 2019). Lista ta nie obejmuje niektórych czasopism współwydawanych przez Elsevier, w których publikacje otwarte są finansowane na specjalnych zasadach i nie mogą być realizowane w ramach programu krajowego.


Kiedy i jak można zgłosić artykuł do programu?

Autor korespondencyjny każdego artykułu, który przeszedł pozytywnie recenzje i został zaakceptowany do publikacji w czasopiśmie Elsevier, otrzymuje email od wydawcy wraz z linkiem do formularza Rights and Access w serwisie internetowym Article Publication Services. Formularz ten uwzględnia opcje dostępne dla polskich autorów w ramach programu A lub B, patrz prezentacja dla programu A oraz dla programu B. Prezentacje przeznaczone są tylko dla instytucji uprawnionych do korzystania z programu i mogą być pobrane tylko z numerów IP zarejestrowanych w WBN przez instytucje korzystające z licencji Elsevier. Prezentacje można także uzyskać pod adresem wbn@icm.edu.pl.

W formularzu autor musi na wstępie wyszukać swoją afiliację na liście rozwijanej (patrz str. 2 prezentacji A lub B), która zawiera instytucje z całego świata, w tym nazwy angielskie polskich instytucji. System następnie sprawdza, czy wybrana przez autora instytucja jest uprawniona do programu A lub B zgodnie z listą instytucji uprawnionych, czy czasopismo, w którym będzie opublikowany artykuł, jest objęte programem zgodnie z listą czasopism. Jeśli wszystkie te kryteria są spełnione, to formularz wyświetli autorowi opcję publikacji otwartej w ramach programu (str. 5 prezentacji A lub B).

Opcja pełnego finansowania artykułu z licencji krajowej (program A) pojawi się w formularzu wyłącznie wówczas, gdy w tym momencie pula artykułów w programie A na dany rok nie będzie jeszcze wyczerpana. Nie ma możliwości zarezerwowania miejsca w tej puli na żadnym wcześniejszym etapie przygotowywania artykułu do publikacji. Miejsce zostaje zarezerwowane dla artykułu w momencie wybrania przez autora w formularzu opcji publikacji otwartej z pełnym finansowaniem.

W przypadku, jeśli w czasie wypełniania formularza przez autora program A będzie już wyczerpany, a autor wskazał afiliację w instytucji uprawnionej do programu B, to w formularzu automatycznie zostanie udostępniona opcja publikacji otwartej na koszt instytucji, w której afiliowany jest autor korespondencyjny, ze zniżką. W formularzu będzie widoczna stawka netto opłaty standardowej APC przed zniżką oraz wysokość procentowa zniżki (patrz str. 5 prezentacji B).

Autor korespondencyjny nie ma obowiązku skorzystania z programu A lub B i może wybrać tradycyjną bezpłatną publikację artykułu (opcja „subskrypcja”). Niewykorzystanie opcji otwartego dostępu przez autora nie będzie skutkować żadnym ograniczeniem dostępu do programu w przyszłości. Po wybraniu przez autora opcji publikacji otwartej w programie A lub B informacja o artykule zostanie przesłana do ICM do weryfikacji, po której autor dostanie kolejnego emaila z informacją o pozytywnej lub negatywnej weryfikacji. Elsevier będzie od 11 września 2019 przekazywał do ICM dane o artykułach zgłoszonych do programu, w związku z tym autorzy, którzy zgłoszą swoje artykuły w okresie 2-11 września 2019 mogą spodziewać się informacji o weryfikacji w połowie tego miesiąca. Nie spowoduje to jednak opóźnienia w publikacji artykułów, które mogą ukazać się on-line jako artykuły otwarte jeszcze przed weryfikacją.


Jaki typ licencji wybrać?

W formularzu „Article Publication Services” możliwy jest wybór z dwóch typów licencji dla publikowania otwartego: CC-BY oraz CC-BY-NC-ND. Wybór ten nie wpływa na możliwość korzystania z programów A i B. Zwracamy jednak uwagę, że CC-BY jest wskazana jako preferowana licencja w Planie S, patrz np. informacja na stronie NCN.


Jak przebiega weryfikacja artykułów zgłoszonych do programu A lub B?

Artykuły zgłoszone do programu A lub B są weryfikowane przez ICM. W przypadku programu A ICM będzie sprawdzał, czy autor korespondencyjny poprawnie wskazał afiliację w formularzu oraz na stronie tytułowej artykułu. W razie wątpliwości ICM będzie kontaktował się z autorem oraz z instytucją w celu potwierdzenia afiliacji. ICM będzie zwracał się w tej sprawie emailem do osób kontaktowych ws. WBN w instytucji. Jeśli w takiej sytuacji instytucja nie potwierdzi, że dany autor jest przy niej afiliowany, to ICM odrzuci artykuł z programu A.

Artykuły zgłoszone do programu B będą także weryfikowane jak wyżej pod względem afiliacji, a dodatkowo ICM będzie każdorazowo sprawdzał, czy instytucja zgadza się przyjąć fakturę za publikację danego artykułu ze zniżką. ICM będzie zwracał się w tej sprawie emailem do osób kontaktowych ws. WBN w instytucji oraz na adres email do przyjmowania faktur. W przypadku odmowy artykuł zostanie odrzucony z programu B. ICM planuje przekazać zadanie weryfikacji od początku roku 2020 do instytucji, które będą mogły stosować własne kryteria akceptacji artykułów w programach A i B.

Informacja o pozytywnej weryfikacji lub odrzuceniu z programu zostanie przesłana do autora korespondencyjnego. W przypadku odrzucenia artykułu z programu A lub B artykuł zostanie opublikowany w modelu otwartym, a Elsevier wystawi fakturę na opłatę APC bez zniżki bezpośrednio autorowi. Autor jest uprzedzony o takiej ewentualności w formularzu “Author journey” (patrz str. 5 prezentacji A lub B). W przypadku, gdy artykuł ma być opublikowany w czasopiśmie hybrydowym, to autor będzie miał jeszcze możliwość zmiany publikacji na model subskrypcyjny w celu uniknięcia opłaty. W tym celu autor powinien bezzwłocznie po otrzymaniu informacji o odrzuceniu z programu skontaktować się z Elsevier na adres support@elsevier.com i zgłosić zamiar zmiany modelu publikacji. W każdym takim przypadku (o ile sprawa dotyczy czasopisma hybrydowego i nawet jeśli artykuł otwarty zdążył już się ukazać on-line) Elsevier udostępni autorowi ponownie formularz, w którym będzie można wybrać opcję „subskrypcja”. W przypadku publikacji w czasopiśmie gold open access nie ma możliwości zmiany opcji i Elsevier nie przewiduje także możliwości wycofania publikacji.


Jak przebiega fakturowanie instytucji w programie B?

Gdy artykuł zostanie pozytywnie zweryfikowany w programie B, Elsevier wystawi fakura na opłatę APC ze zniżką dla instytucji i prześle ją emailem zgodnie z danymi do fakturowania (nazwa i adres instytucji, numer NIP, email do przyjmowania faktur), które zostały podane przez instytucje do ICM. Faktura będzie miała termin płatności 30 dni od wystawienia, będzie zawierała w opisie usługi nazwę czasopisma i nazwisko autora korespondencyjnego oraz będzie wystawiona w walucie EUR na kwotę netto, tj. nie będzie zawierała podatku VAT, który powinien zostać naliczony i odprowadzony przez instytucję w Polsce zgodnie z obowiązującym prawem (aktualna stawka za usługę publikacji to 23%). Podanie przez instytucję danych do fakturowania w programie B nie oznacza automatycznego obowiązku przyjmowania faktury za każdy artykuł zgłoszony przez każdego autora, który wskazał tę instytucję jako swoją afiliację. Tak jak opisano powyżej, ICM będzie przed weryfikacją każdego artykułu kontaktował się z instytucją, w celu potwierdzenia opłaty za ten artykuł. ICM będzie zwracał się w tej sprawie emailem do osób kontaktowych ws. WBN oraz na adres email do przyjmowania faktur.


Gdzie można uzyskać pomoc w sprawie programu?

Wszelkie pytania dotyczące programu można kierować do wydawnictwa Elsevier na adres support@elsevier.com oraz do WBN na adres wbn@icm.edu.pl. W przypadku problemów z publikacją konkretnego artykułu wskazane jest podanie w korespondencji identyfikatora DOI, o ile jest on już przypisany do artykułu. Informacja o polskim programie jest także dostępna na stronie Elsevier.

 

Program otwartego publikowania - Springer

 

Program Springer Open Choice dla Polski umożliwia autorom afiliowanym w polskich instytucjach akademickich publikowanie artykułów otwartych na licencji CC BY w czasopismach hybrydowych Springer. Czasopisma hybdrydowe to takie, które mogą zawierać zarówno artykuły otwarte, jak i artykuły tradycyjne dostępne w ramach płatnej subskrypcji czasopism. Koszty publikacji artykułów w ramach programu są pokrywane z opłaty za licencję krajową Springer ze środków pochodzących z MNiSW. W latach 2010-2018 program był finansowany jako dodatek do krajowej licencji akademickiej na dostęp do czasopism Springer. Od roku 2019 w Polsce działa nowa licencja krajowa Springer w tzw. wersji Compact, która jest stopniowo wprowadzana w coraz większej liczbie krajów. W licencji Compact większa część opłaty licencyjnej finansowanej przez MNiSW jest przeznaczona na publikowanie, a mniejsza część stanowi opłatę za dostęp krajowy do artykułów subskrypcyjnych. Nowe rozwiązanie opiera się na założeniu, że udział artykułów otwartych w czasopismach hybrydowych będzie stopniowo rósł, aż do całkowitej transformacji czasopism do modelu otwartego, co jest zgodne z Planem S.


Kto może korzystać z programu?

Program przeznaczony jest dla autorów korespondencyjnych afiliowanych w polskich instytucjach akademickich zgłoszonych do licencji krajowej Springer. Afiliacja autora korespondencyjnego powinna być podana w nagłówku artykułu z dokładnością wystarczającą do jednoznacznej identyfikacji z powyższą listą. Autor korespondencyjny może podać w artykule więcej niż jedną afiliację i wystarczy, aby przynajmniej jedna z nich była zgodna z listą. Afiliacja ewentualnych współautorów artykułu nie ma znaczenia dla programu.


Jakie artykuły są objęte programem?

Program obejmuje artykuły typu OriginalPaper, ReviewPaper, BriefCommunication oraz ContinuingEducation. Program nie obejmuje EditorialNotes, News, Letters.


W których czasopismach można publikować w ramach programu?

Program Springer Open Choice obejmuje hybrydowe czasopisma Springer. Lista ta obejmuje 1938 tytułów. Program nie obejmuje czasopism otwartych BioMed Central oraz SpringerOpen.


Jak korzystać z programu?

Procedura decydująca o publikowaniu otwartym rozpoczyna się po pozytywnym zrecenzowaniu artykułu, w momencie, gdy autor korespondencyjny otrzyma e-mail z wydawnictwa informujący o przyjęciu artykułu do publikacji.

W e-mailu zawarty jest link do formularza internetowego MyPublication, który powinien zostać wypełniony przez autora korespondencyjnego – patrz prezentacja formularza. Uwaga: prezentacja przeznaczona jest tylko dla autorów uprawnionych do korzystania z programu i może być pobrana tylko z numerów IP zarejestrowanych w WBN przez instytucje akademickie korzystające z licencji Springer. Prezentację można także uzyskać pod adresem wbn@icm.edu.pl.

W pierwszej części formularza MyPublication autor korespondencyjny musi wskazać swoją afiliację (“Choose your affiliation”) na liście, która zawiera instytucje objęte umowami na publikowanie otwarte ze Springerem. Wybrana afiliacja musi być jedną z afiliacji autora podanych w artykule. Na liście w formularzu MyPublication występują nazwy angielskie polskich instytucji, ale wybór z tej listy służy wyłącznie potwierdzeniu afiliacji przez autora, natomiast w artykule może występować nazwa instytucji w dowolnej wersji językowej, patrz spis nazw polskich i angielskich. Po wskazaniu afiliacji powinna pojawić się informacja “Special open access agreement” (patrz prezentacja, str. 5), która dotyczy umowy krajowej obejmującej wszystkie polskie instytucje akademickie zgłoszone do licencji Springer. Umowa ta przewiduje, że koszty publikacji elektronicznej artykułu (Article Processing Charge) zostaną pokryte z rocznej opłaty za krajową licencję Compact wnoszonej do Springera przez ICM i finansowanej ze środków MNiSW.

W drugiej części formularza MyPublication autor może zamówić kolorowe rysunki w wersji drukowanej czasopisma, odbitki papierowe oraz postery, których koszt nie jest pokrywany z programu krajowego i musi być pokryty przez autora. W tej części formularza autor jest proszony o ponowne podanie swojej afiliacji wraz z adresem. W przypadku, gdy zamówione zostały kolorowe drukowane rysunki, odbitki papierowe lub postery, autor będzie także proszony o podanie danych adresowych do faktury, które mogą być różne od afiliacji.

Opisany powyżej formularz MyPublication jest wykorzystywany przez Springera do obsługi większości czasopism hybrydowych, za wyjątkiem niektórych czasopism, które w pliku w kolumnie K zostały opisane jako ‘non standard’. W przypadku tych czasopism autor korespondencyjny otrzyma specjalne instrukcje postępowania od redakcji.

Po wypełnieniu przez autora korespondencyjnego formularza MyPublication (lub zrealizowaniu przez autora specjalnych instrukcji w przypadku czasopism niestandardowych) informacje o artykule wraz z danymi podanymi przez autora korespondencyjnego zostaną w ciągu 2 dni przesłane do ICM w celu weryfikacji, czy afiliacja autora podana w artykule uzasadnia finansowanie publikacji z programu krajowego. Jest to nowy system tzw. Article Approval Service (AAS) wprowadzony przez wydawcę we wszystkich krajach, które mają licencję Compact.


Jakie są ograniczenia programu?

Licencja Compact wprowadza ograniczenie na liczbę artykułów, które mogą być sfinansowane w ramach programu krajowego w danym roku z opłaconej z góry rocznej krajowej opłaty licencyjnej. Opłata przewidziana na rok 2020 będzie obejmowała do 2133 artykułów. W przypadku wyczerpania się puli pod koniec roku, autorzy pozostałych artykułów będą mogli wybrać tradycyjną bezpłatną publikację artykułu subskrypcyjnego lub publikację otwartą za opłatą indywidualną.


Gdzie można uzyskać pomoc w sprawie programu?

Wszelkie pytania dotyczące publikowania otwartego w czasopismach hybrydowych można kierować bezpośrednio do wydawnictwa Springer Nature pod adres oa.verification@springer.com. W razie dalszych problemów prosimy kontaktować się z obsługą WBN pod adresem wbn@icm.edu.pl. Informacje o programie są także dostępne na stronie wydawcy Open access agreement for Polish authors.

 

Program otwartego publikowania - MDPI (Multidisciplinary Digital Publishing Institute)

 

MDPI (Multidisciplinary Digital Publishing Institute) jest szwajcarskim wydawcą ponad 200 czasopism publikowanych w modelu Open Access.
Wiele z nich jest indeksowanych w Web of Science i posiada wskaźnik Impact Factor. Zakres tematyczny obejmuje między innymi chemię, materiałoznawstwo, nauki medyczne, fizykę, biologię, inżynierię, ochronę środowiska, nauki społeczne i humanistyczne, ekonomię, informatykę oraz matematykę.

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski przystąpił do programu Institutional Open Access Program (IOAP) wydawnictwa MDPI, na mocy którego, wszyscy pracownicy Uniwersytetu mogą publikować swoje artykuły z 10% zniżką w czasopismach tego wydawcy.

Aby dodać artykuł do bazy należy:

 • zarejestrować się (zakładka Register w prawym górnym rogu strony)
 • zalogować się na swoje konto
 • wybrać opcję Submit My Manuscript

Aby  uzyskać rabat za publikację artykułu należy:

 • po dodaniu artykułu do bazy wybrać opcję Display Submitted Manuscripts
 • z prezentowanej listy instytucji wybrać University of Warmia and Mazury

Informacje przydatne dla autorów, wydawców oraz użytkowników zainteresowanych dostępem do pełnych tekstów artykułów bieżących i archiwalnych:

 

Program otwartego publikowania - de Gruyter

 

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie podpisał z Wydawnictwem Walter de Gruyter w Berlinie umowę, na mocy której pracownicy UWM otrzymują możliwość publikacji w modelu Otwartego Dostępu za obniżoną o 10% opłatą manipulacyjną.

Definicje:

„Wkład” oznacza artykuł czasopisma napisany przez Autora i przyjęty do publikacji w ramach Publikacji Otwartego Dostępu;

„Opłata manipulacyjna” oznacza opłatę za publikację Wkładu przewidzianą w umowie, a która będzie opłacana przez Autora na podstawie odrębnej umowy;

„Autor” oznacza nauczyciela akademickiego lub studenta albo innego współpracownika Instytucji, którego Instytucja upoważniła do publikacji jego wkładu w Publikacji;

„Publikacja Otwartego Dostępu” oznacza którekolwiek czasopismo wydawane przez Wydawcę w dowolnym czasie w okresie obowiązywania niniejszej Umowy, które nie wymaga od czytelników uiszczenia opłaty za dostęp do jego treści (czysta publikacja Otwartego Dostępu), lecz za to nakłada opłatę manipulacyjną na autora wkładu tam publikowanego, na określoną instytucję lub na innego sponsora; ta definicja dotyczy także czasopism wydawanych w modelu prenumeraty, które publikują niektóre z artykułów zgodnie z tymi zasadami (hybrydowa publikacja Otwartego Dostępu).

Niezależność redakcyjna:

- wybór materiałów przeznaczonych do publikacji w Publikacjach Otwartego Dostępu następuje całkowicie wedle uznania Wydawcy lub redaktorów Publikacji Otwartego Dostępu;

- wkład będzie uznany za wybrany do publikacji, gdy jego autor/autorzy zostaną zawiadomieni o tym, że został przyjęty.

Warunki publikacji:

- po przyjęciu do publikacji jakiegokolwiek wkładu przedłożonego przez Autora, Autor będzie zobowiązany do zaakceptowania licencji Creative Commons, którą posługuje się Wydawca na potrzeby niekomercyjnego korzystania z wkładu, oraz wyłącznej licencji do komercyjnego korzystania z wkładu.

- opłaty manipulacyjne:

 • za artykuł czasopisma w czasopiśmie czystego Otwartego Dostępu: patrz https://www.degruyter.com/dg/page/article-processing-charges
 • za artykuł czasopisma w czasopiśmie hybrydowego Otwartego Dostępu: 2000 EUR (dwa tysiące euro).
 • wydawca może zmienić wysokość opłat manipulacyjnych przez pisemne oświadczenie złożone Instytucji na co najmniej sześć miesięcy naprzód ze skutkiem od początku następnego roku kalendarzowego. W przypadku złożenia takiego oświadczenia, Instytucja może wypowiedzieć niniejszą Umowę w terminie trzech miesięcy od złożenia tego oświadczenia. Wypowiedzenie będzie miało skutek na koniec roku kalendarzowego, którego wypowiedzenie dotyczyło
 • opłaty manipulacyjne za wkład będą nakładane w takiej wysokości, jaka obowiązuje w chwili przyjęcia tego wkładu do publikacji. Powyższa zasada będzie stosować się odpowiednio do wartości procentowej zniżki przewidzianej w klauzuli

opłaty manipulacyjne są obliczane i uzgadniane między Autorem i Wydawcą. Instytucja nie ponosi żadnej odpowiedzialności finansowej za opłaty manipulacyjne, jako że płatnikiem jest Autor

Obowiązki wydawcy:

- opublikowanie Wkładu w Publikacji Otwartego Dostępu wybranej przez Autora, zgodnie ze zwyczajami branżowymi, jeżeli Wkład został przyjęty
- zidentyfikowanie każdego Autora, który jest uprawniony do zniżki wynikającej z umowy
- dostarczanie informacji o tej możliwości publikacji w modelu Otwartego Dostępu za obniżoną opłatą
- obniżenie o 10% opłat manipulacyjnych naliczanych Autorom


OKRES OBOWIĄZYWANIA UMOWY I JEJ WYPOWIEDZENIE

Okres obowiązywania niniejszej Umowy do 31 grudnia 2023 r.

 

Drapieżne wydawnictwa otwartego dostępu

 

Drapieżne wydawnictwa otwartego dostępu (zjawisko określane także jako drapieżne czasopisma lub drapieżna nauka) – nieetyczny (choć zwykle legalny) model biznesowy niektórych wydawnictw naukowych. Model ten opiera się na publikacji artykułów naukowych, zwykle w formie otwartego dostępu w czasopismach naukowych, w zamian za uiszczenie przez autora opłaty. Wydawnictwa tego typu nie przeprowadzają odpowiedniego procesu recenzji naukowych i publikują wszystkie nadesłane prace. Czasem podają fałszywe informacje nt. swojego zespołu redaktorskiego, procesu recenzji czy wskaźnika cytowań. Tytuły czasopism drapieżnych czasem bardzo przypominają tytuły uznanych czasopism naukowych, a w skrajnych przypadkach oszuści podszywają się pod renomowane czasopisma.

Wedle definicji przyjętej przez Narodowe Centrum Nauki predatory journals to „czasopisma, w których publikowane prace naukowe nie podlegają ocenie eksperckiej lub wykonana jest ona w oparciu o bardzo niskie standardy. Czasopisma te mają charakter wydawnictw publikujących w tzw. otwartym dostępie (open access), często oferują swe usługi po wygórowanych cenach, z krótkim procesem publikacyjnym”.

Powiązanym zjawiskiem są tzw. drapieżne konferencje (ang. predatory conferences lub predatory meetings), które zwykle akceptują wszelkie prezentacje, bez kontroli ich jakości, oraz wieloautorskie monografie publikowane w wydawnictwach quasi-naukowych.