Podstawy prawne

Od 2019                                                                                                                                        Dz.U.2019.392


Artykuł naukowy

Definicja:
Artykuł naukowy jest to recenzowany artykuł opublikowany w czasopiśmie naukowym albo w recenzowanych materiałach z międzynarodowej konferencji naukowej (§9 ust. 1):

 • przedstawiający określone zagadnienie naukowe w sposób oryginalny i twórczy, problemowy albo przekrojowy;
 • opatrzony przypisami, bibliografią lub innym właściwym dla danej dyscypliny naukowej aparatem naukowym.

Artykułem naukowym jest również artykuł recenzyjny opublikowany w czasopiśmie naukowym zamieszczonym w wykazie czasopism.

Artykułem naukowym nie jest: edytorial, abstrakt, rozszerzony abstrakt, list, errata i nota redakcyjna.

Punktacja:

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego, z dnia 22 lutego 2019 r., w sprawie ewaluacji jakości działalności naukowej nowa lista czasopism i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych dotyczy publikacji z 2023 roku.

Dla roku 2022 punkty MEiN pozostają bez zmian (zgodnie z listą z grudnia 2021 roku), ponieważ wykaz czasopism i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych nie został opublikowany w roku 2022.

Podstawą jest zapis w par. 11 ust. 3:„Liczbę punktów za osiągnięcia naukowe, o których mowa w § 8 pkt 1 i 3, ustala się zgodnie z ostatnim wykazem czasopism i ostatnim wykazem wydawnictw, sporządzonymi i udostępnionymi przez ministra w roku kalendarzowym, w którym dana publikacja naukowa została opublikowana w ostatecznej formie, właściwej dla danego czasopisma albo wydawnictwa, a jeżeli w roku opublikowania publikacji naukowej nie był sporządzany i udostępniany właściwy wykaz – zgodnie z ostatnim wykazem sporządzonym i udostępnionym w latach poprzednich”.

Przez ostateczną formę rozumieć należy ostateczne dane bibliograficzne zarówno w wydawnictwach drukowanych jak i elektronicznych. W przypadku prac publikowanych w Internecie przed ukazaniem się ich w wersji właściwej dla danego czasopisma albo wydawnictwa (umieszczanych na stronach czasopism, wydawnictw lub w bazach ze statusem: online ahead of print, epub ahead of print, early view, on-line first, itp.), ostateczną formą będzie dopiero publikacja w konkretnym wydaniu (oznaczonym rokiem, tomem, numerem, strony/nr artykułu) i w takiej wersji będzie zgłaszana do ewaluacji. Sam numer DOI nie jest wyznacznikiem ostatecznej formy publikacji (DOI jest identyfikatorem publikacji nadawanym często już na początku procesu wydawniczego).


Monografia naukowa


Definicja:
Monografia naukowa jest to recenzowana publikacja książkowa (§10 ust. 1):

 • przedstawiająca określone zagadnienie naukowe w sposób oryginalny i twórczy;
 • opatrzona przypisami, bibliografią lub innym właściwym dla danej dyscypliny naukowej aparatem naukowym.

Monografią naukową jest również:

 • recenzowany i opatrzony przypisami, bibliografią lub innym właściwym dla danej dyscypliny naukowej aparatem naukowym przekład:
  - na język polski dzieła istotnego dla nauki lub kultury,
  - na inny język nowożytny dzieła istotnego dla nauki lub kultury, wydanego w języku polskim;
 • edycja naukowa tekstów źródłowych.

Punktacja:

 • Wykaz wydawnictw publikujących recenzowane monografie naukowe zarówno polskie, jak i zagraniczne (Komunikat Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 18 stycznia 2019 r.)
  Wykaz ministerialny składa się z dwóch poziomów:
  - poziom I - wydawnictwa naukowe spełniające etyczne i naukowe standardy wydawnicze;
  - poziom II - wydawnictwa, które nie tylko spełniają powyższe standardy, ale są też wiodącymi
  wydawnictwami o zasięgu międzynarodowym (Przewodnik MNiSW „Ewaluacja jakości działalności naukowej” s.41).
 • W przypadku wydawnictw niezamieszczonych w wykazie - recenzowane monografie naukowe, rozdziały w recenzowanych monografiach naukowych oraz redakcja naukowa takich monografii - uzyskują (na zasadzie ryczałtu) tyle samo punktów, zdecydowanie mniej niż wynosi punktacja za publikacje w wydawnictwach zamieszczonych w ministerialnym wykazie (Przewodnik MNiSW „Ewaluacja jakości działalności naukowej” s.42).
 • Ponadto w okresie przejściowym, wprowadzono w przypadku ewaluacji za lata 2017-2020 zasadę, że za monografię naukową wydaną przed dniem 1 stycznia 2021 r. przez wydawnictwo wydziałowe, które z jakichś przyczyn nie zostało uwzględnione w wykazie, będzie można przyznać taką samą liczbę punktów jak za monografię wydaną przez wydawnictwo ogólnouczelniane (Przewodnik MNiSW „Ewaluacja jakości działalności naukowej” s.43).
 • Monografia naukowa otrzymuje tyle punktów, ile punktów w wykazie MNiSW otrzymało wydawnictwo ją wydające.
 • Publikacja naukowa jest uwzględniana w ewaluacji tylko raz bez względu na miejsce i formę wydania. Oznacza to, że na przykład ta sama monografia wydana w formie papierowej w różnych wydaniach (miękka lub twarda oprawa) posiadająca różne numery ISBN lub w formie elektronicznej (e-Book) jest traktowana jako jedna monografia (Przewodnik MNiSW „Ewaluacja jakości działalności naukowej” s.28).
 • Wartość punktowa monografii będącej przekładem na język polski dzieła istotnego dla nauki lub kultury lub przekładem takiego dzieła wydanego w języku polskim na inny język nowożytny lub monografii będącej edycją naukową tekstów źródłowych wynosi 50% (Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 31 lipca 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ewaluacji jakości działalności naukowej (Dz.U. 2020 poz. 1352)

Wykaz wydawnictw publikujących recenzowane monografie naukowe

Przewodnik MNiSW „Ewaluacja jakości działalności naukowej”

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 31 lipca 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ewaluacji jakości działalności naukowej (Dz.U. 2020 poz. 1352)

 

2017-2018                                                                                                                               Dz.U.2016.0.2154


Artykuł naukowy

Definicja:
Przez publikację naukową należy rozumieć recenzowany artykuł naukowy zamieszczony w czasopiśmie naukowym, w tym recenzowane opracowanie o charakterze monograficznym, polemicznym lub przeglądowym, glosę lub komentarz prawniczy:

 • opublikowany w czasopiśmie naukowym albo w suplemencie lub zeszycie specjalnym czasopisma naukowego pod warunkiem, że suplement lub zeszyt stanowią kolejne numery czasopisma zamieszczonego w wykazie czasopism naukowych, o którym mowa w § 15 ust.1,
 • prezentujący wyniki badań naukowych lub prac rozwojowych o charakterze empirycznym, teoretycznym, technicznym lub analitycznym,
 • przedstawiający metodykę badań naukowych lub prac rozwojowych, przebieg procesu badawczego i jego wyniki oraz wnioski – z podaniem cytowanej literatury (bibliografię);

Afiliacja (§2 pkt.13; §14 ust.1 i 3):
Autor lub współautor publikacji lub monografii naukowej wskazuje jednostkę naukową lub jednostki naukowe jako miejsce realizacji badań naukowych lub prac rozwojowych, których wyniki stanowią podstawę do opracowania tej publikacji lub monografii naukowej, zwane dalej „afiliacją”. W przypadku wskazania przez autora wielu afiliacji w jednej publikacji naukowej lub monografii naukowej, punkty może otrzymać tylko jedna jednostka, wskazana przez autora. W przypadku publikacji lub monografii naukowej z więcej niż jedną afiliacją autora i wykazania jej przez różne jednostki naukowe, w tym niewskazania przez autora właściwej jednostki naukowej, publikację lub monografię zalicza się do osiągnięć tej jednostki, w której autor jest uwzględniony w liczbie N.

Punktacja:

 • Wykaz czasopism naukowych z dnia 9 grudnia 2016 r.
 • Artykuły z lat 2017-2018, jeśli czasopismo, w którym zostały opublikowane nie zostało ujęte w liście ministerialnej („czteroletniej”), otrzymują 1 punkt.
  Wyjątkiem są artykuły opublikowane w latach 2017-2018 w czasopiśmie spoza listy ministerialnej („czteroletniej”), jeśli czasopismo było ujęte w jednej z 5 baz: Scopus (czasopismo aktywne), Science CI Expanded, Social Sicences CI, Arts&Humanities CI, Emerging Sources CI otrzymuje 15 punktów. (Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce Art.324.1 pkt.2a)
 • Publikacja naukowa w recenzowanych materiałach z konferencji międzynarodowej, uwzględnionej w uznanej bazie publikacji o zasięgu międzynarodowym (§33 - baza Web of Science Core Collection). Liczba punktów odpowiada najniżej punktowanej publikacji w czasopiśmie naukowym wymienionej w części A wykazu Ministra – 15 punktów (§10 ust.1 pkt.5).

 •  

 

Monografia naukowa

Definicja:
Monografie naukowe, w tym edycje naukowe tekstów źródłowych i artystycznych, atlasy i mapy, tematyczne encyklopedie i leksykony, komentarze do ustaw, skrypty i podręczniki akademickie, słowniki biograficzne i bibliograficzne, bibliografie oraz katalogi zabytków, zalicza się do osiągnięć naukowych i twórczych jednostki, jeżeli spełniają łącznie następujące warunki (§ 11 ust. 1):

 • stanowią spójne tematycznie opracowania naukowe;
 • przedstawiają określone zagadnienie w sposób oryginalny i twórczy;
 • były poddane procedurze recenzji wydawniczych;
 • są opatrzone właściwym aparatem naukowym (bibliografia lub przypisy), z wyłączeniem map;
 • posiadają objętość co najmniej 6 arkuszy wydawniczych lub są mapami odpowiadającymi tej objętości tekstu;
 • są opublikowane jako książki lub odrębne tomy (z wyłączeniem map), których egzemplarze obowiązkowe zostały przekazane uprawnionym bibliotekom, zgodnie z art. 3 ustawy z dnia 7 listopada 1996 r. o obowiązkowych egzemplarzach bibliotecznych (Dz. U. poz. 722, z 2003 r. poz. 1188, z 2008 r. poz. 1056 oraz z 2012 r. poz. 1529), są dostępne w bibliotekach krajowych lub zagranicznych uczelni, lub innych uznanych organizacji naukowych, lub są opublikowane w formie elektronicznej w Internecie;
 • posiadają ISBN, ISMN, ISSN lub DOI (Digital Object Identifier - cyfrowy identyfikator dokumentu elektronicznego).

Podstawę do uznania monografii naukowej za dzieło wybitne stanowi w szczególności przyznana w okresie objętym ankietą (§ 11 ust. 2):

 • nagroda Prezesa Rady Ministrów;
 • nagroda ministra kierującego działem administracji rządowej;
 • nagroda właściwego wydziału Polskiej Akademii Nauk;
 • nagroda komitetu naukowego Polskiej Akademii Nauk;
 • nagroda Fundacji na rzecz Nauki Polskiej;
 • prestiżowa nagroda zagranicznego towarzystwa naukowego;
 • prestiżowa nagroda organizacji międzynarodowej lub ogólnopolskiego towarzystwa naukowego.

Do monografii naukowych nie zalicza się (§ 11 ust. 3):   

 • monograficznych artykułów naukowych opublikowanych w czasopismach naukowych;
 • powieści;
 • zbiorów poezji;
 • zbiorów opowiadań i reportaży;
 • pamiętników i dzienników;
 • wznowień monografii naukowych.

Punktacja:

 • Rozporządzenie MNiSW z dnia 12 grudnia 2016 r. (Dz.U.2016.0.2154)

2013-2016                                                                                                                                 Dz.U.2013.0.191


Artykuł naukowy

Definicja:
Publikacjami nie są artykuły zamieszczone w:

 • suplementach
 • zeszytach specjalnych
 • materiałach konferencyjnych z konferencji nieuwzględnionych w Web of Science
 • artykuły popularnonaukowe
 • artykuły o nienaukowym charakterze
 • streszczenia publikowane w czasopismach naukowych, w tym indeksowanych w bazie Web of Science ("Często zadawane pytania" MNiSW aktualizacja do 4.03.2013)

Punktacja:

 • 2013 - wykaz czasopism naukowych z dnia 17 grudnia 2013 r.
 • 2014 - wykaz czasopism naukowych z dnia 31 grudnia 2014 r.
 • 2015 - wykaz czasopism naukowych z dnia 18 grudnia 2015 r.
 • 2016 - wykaz czasopism naukowych z dnia 9 grudnia 2016 r.
 • Publikacja w innym zagranicznym czasopiśmie naukowym, o objętości co najmniej 0,5 arkusza wydawniczego, w języku podstawowym w danej dyscyplinie naukowej lub językach: angielskim, niemieckim, francuskim, hiszpańskim, rosyjskim lub włoskim (dotyczy nauk humanistycznych, teologicznych, społecznych, ekonomicznych i prawnych oraz grupy nauk o sztuce i twórczości artystycznej) – 4 punkty (lata 2013-2016)
 • Publikacja w recenzowanych materiałach z konferencji międzynarodowej, uwzględnionej w Web of Science. Liczba punktów odpowiada najwyżej punktowanej publikacji w czasopiśmie naukowym krajowym nieposiadającym współczynnika wpływu Impact Factor (IF), wymienionym w wykazie MNiSW (dotyczy nauk chemicznych, fizycznych, matematycznych i technicznych oraz biologicznych, farmaceutycznych, leśnych, medycznych, o kulturze fizycznej, o Ziemi, o zdrowiu, rolniczych i weterynaryjnych) – 10 punktów (lata 2013-2014); 15 punktów (lata 2015-2016)
 • Wersje elektroniczne publikacji w czasopismach naukowych są punktowane, jeżeli zostały udostępnione pod wskazanym adresem internetowym, stanowiącym część czasopisma online, w ramach jego struktury formalnej (rocznik, tom, wolumin, numer itp.) lub posiadają DOI (Digital Object Identifier) oraz odpowiedni rok wydania. ("Często zadawane pytania" MNiSW aktualizacja do 4.03.2013)
 • Pełnienie funkcji redaktora naczelnego czasopisma umieszczonego na listach European Reference Index for the Humanities (ERIH) lub Journal Citation Reports (JCR) lub czasopisma naukowego nieposiadającego współczynnika wpływu IF, za publikację w którym przyznaje się co najmniej 8 punktów, zgodnie z wykazem czasopism MNiSW (część B) – 2 punkty
 • Członkostwo w komitetach redakcyjnych czasopism naukowych umieszczonych na listach European Reference Index for the Humanities (ERIH) lub Journal Citation Reports (JCR) – 1 punkt

 

Monografia naukowa

Definicja:
Monografie naukowe, w szczególności: edycje tekstów źródłowych, leksykografie, atlasy i mapy wieloaspektowe, tłumaczenia publikacji zagranicznych wraz z opracowaniem redakcyjnym, tematyczne encyklopedie i leksykony, komentarze do ustaw, opracowania krytyczne tekstów literackich, słowniki biograficzne i bibliograficzne, bibliografie, katalogi zabytków, a w zakresie grupy nauk humanistycznych i społecznych oraz grupy nauk o sztuce i twórczości artystycznej także opracowania naukowe zawierające spójne tematycznie referaty wygłoszone na konferencji lub konferencjach naukowych, zalicza się do osiągnięć naukowych i twórczych jednostki naukowej, jeżeli spełniają łącznie następujące warunki:

 • stanowią spójne tematycznie, recenzowane opracowania naukowe;
 • zawierają bibliografię naukową;
 • posiadają objętość co najmniej 6 arkuszy wydawniczych;
 • są opublikowane jako książki lub odrębne tomy;
 • przedstawiają określone zagadnienie w sposób oryginalny i twórczy.

Rozdział w monografii naukowej stanowi opracowanie naukowe o objętości co najmniej pół arkusza wydawniczego lub odrębne mapy.

Atlasy i mapy w rozumieniu § 8 ust. 2 rozporządzenia należy kwalifikować następujący sposób:

 • atlas lub zbiór map, albo mapa z arkuszami - są monografiami
 • pojedyncze mapy lub arkusze - są rozdziałami
 • wszystkie powyższe elementy muszą mieć dodatkowo komentarz, który jest integralną częścią mapy ("Często zadawane pytania" MNiSW aktualizacja do 4.03.2013)

Do osiągnięć naukowych i twórczych jednostki naukowej nie zalicza się:

 • monograficznych artykułów opublikowanych w czasopismach (artykuły opublikowane w czasopismach nierecenzowanych, tj. m. in. w periodykach opiniotwórczych, czasopismach uczelnianych - artykuły o charakterze publicystycznym, eseistycznym itp. ("Często zadawane pytania" MNiSW aktualizacja do 4.03.2013)
 • skryptów i podręczników akademickich
 • powieści
 • zbiorów poezji
 • zbiorów opowiadań i reportaży
 • pamiętników i dzienników
 • wznowień monografii naukowych
 • wyjątek stanowi kolejne wydanie monografii, jeśli jest to "wydanie poprawione i rozszerzone" ("Często zadawane pytania" MNiSW aktualizacja do 4.03.2013)

Język podstawowy w danej dyscyplinie naukowej - język, który w procesie kompleksowej oceny jednostek naukowych jest traktowany w danej dyscyplinie naukowej - z uwagi na jej specyfikę - w zakresie stosowanej punktacji analogicznie jak języki angielski, niemiecki, francuski, hiszpański rosyjski lub włoski w innych dyscyplinach naukowych. O uznaniu języka za podstawowy w danej dyscyplinie naukowej decyduje właściwa komisja Komitetu Ewaluacji Jednostek Naukowych na wniosek zespołu ewaluacji, w skład którego wchodzą eksperci właściwi dla dziedzin nauki i rodzajów ocenianych jednostek naukowych.

Punktacja:

 • Rozporządzenie MNiSW z dnia 7 lutego 2013 r. (Dz.U.2013.0.191)
 • Liczba punktów uzyskanych łącznie za rozdziały zamieszczone w monografii wieloautorskiej nie może przewyższać łącznej liczby punktów przyznawanych za monografię naukową.
 • Jeżeli ta sama osoba jest jednocześnie autorem rozdziału / rozdziałów w monografii naukowej wieloautorskiej lub współautorem monografii wieloautorskiej, w której nie określono autorów poszczególnych rozdziałów, i jednocześnie jej redaktorem naukowym, punkty przyznaje się również za redakcję naukową.
 • Wersje elektroniczne monografii naukowych opublikowanych w Internecie lub na płycie CD są punktowane, jeżeli posiadają ISBN oraz odpowiedni rok wydania. ("Często zadawane pytania" MNiSW aktualizacja do 4.03.2013)

 

2011-2012                                                                                                                                 Dz.U.2012.0.877


Artykuł naukowy

Definicja:
Publikacjami nie są artykuły zamieszczone w:

 • suplementach
 • zeszytach specjalnych
 • materiałach konferencyjnych z konferencji nieuwzględnionych w Web of Science
 • artykuły popularnonaukowe
 • artykuły o nienaukowym charakterze
 • streszczenia publikowane w czasopismach naukowych, w tym indeksowanych w bazie Web of Science ("Często zadawane pytania" MNiSW aktualizacja do 4.03.2013)

Punktacja:

 • 2011 - wykaz czasopism naukowych z dnia 20 grudnia 2012 r.
 • 2012 - wykaz czasopism naukowych z dnia 20 grudnia 2012 r.
 • Publikacja w innym zagranicznym czasopiśmie naukowym, o objętości co najmniej 0,5 arkusza wydawniczego, w języku podstawowym w danej dyscyplinie naukowej lub językach: angielskim, niemieckim, francuskim, hiszpańskim, rosyj¬skim lub włoskim (dotyczy nauk humanistycznych, teologicznych, społecznych, ekonomicznych i prawnych oraz grupy nauk o sztuce i twórczości artystycznej) - 4 punkty (lata 2011-2012)
 • Publikacja w recenzowanych materiałach z konferencji międzynarodowej, uwzględnionej w Web of Science. Liczba punktów odpowiada najwyżej punktowanej publikacji w czasopiśmie naukowym krajowym nieposiadającym współczynnika wpływu Impact Factor (IF), wymienionym w wykazie MNiSW (dotyczy nauk chemicznych, fizycznych, matematycznych i technicznych oraz biologicznych, farmaceutycznych, leśnych, medycznych, o kulturze fizycznej, o Ziemi, o zdrowiu, rolniczych i weterynaryjnych) – 10 punktów (lata 2011-2012)
 • Wersje elektroniczne publikacji w czasopismach naukowych są punktowane, jeżeli zostały udostępnione pod wskazanym adresem internetowym, stanowiącym część czasopisma online, w ramach jego struktury formalnej (rocznik, tom, wolumin, numer itp.) lub posiadają DOI (Digital Object Identifier) oraz odpowiedni rok wydania. ("Często zadawane pytania" MNiSW aktualizacja do 4.03.2013)
 • Pełnienie funkcji redaktora naczelnego czasopisma umieszczonego na listach European Reference Index for the Humanities (ERIH) lub Journal Citation Reports (JCR) lub czasopisma naukowego nieposiadającego współczynnika wpływu IF, za publikację w którym przyznaje się co najmniej 8 pkt, zgodnie z wykazem czasopism MNiSW (część B) - 2 punkty
 • Członkostwo w komitetach redakcyjnych czasopism naukowych umieszczonych na listach European Reference Index for the Humanities (ERIH) lub Journal Citation Reports (JCR) - 1 punkt
   

Monografia naukowa

Definicja:
Monografie naukowe, w szczególności: edycje tekstów źródłowych, leksykografie, atlasy i mapy wieloaspektowe, tłumaczenia publikacji zagranicznych wraz z opracowaniem redakcyjnym, tematyczne encyklopedie i leksykony, komentarze do ustaw, opracowania krytyczne tekstów literackich, słowniki biograficzne i bibliograficzne, bibliografie, katalogi zabytków, a w zakresie grupy nauk humanistycznych i społecznych oraz grupy nauk o sztuce i twórczości artystycznej także opracowania naukowe zawierające spójne tematycznie referaty wygłoszone na konferencji lub konferencjach naukowych, zalicza się do osiągnięć naukowych i twórczych jednostki naukowej, jeżeli spełniają łącznie następujące warunki:

 • stanowią spójne tematycznie, recenzowane opracowania naukowe;
 • zawierają bibliografię naukową;
 • posiadają objętość co najmniej 6 arkuszy wydawniczych;
 • są opublikowane jako książki lub odrębne tomy;
 • przedstawiają określone zagadnienie w sposób oryginalny i twórczy.

Rozdział w monografii naukowej stanowi opracowanie naukowe o objętości co najmniej pół arkusza wydawniczego lub odrębne mapy.

Atlasy i mapy w rozumieniu § 8 ust. 2 rozporządzenia należy kwalifikować następujący sposób:

 • atlas lub zbiór map, albo mapa z arkuszami - są monografiami
 • pojedyncze mapy lub arkusze - są rozdziałami
 • wszystkie powyższe elementy muszą mieć dodatkowo komentarz, który jest integralną częścią mapy. ("Często zadawane pytania" MNiSW aktualizacja do 4.03.2013)

Do osiągnięć naukowych i twórczych jednostki naukowej nie zalicza się:

 • monograficznych artykułów opublikowa¬nych w czasopismach (artykuły opublikowane w czasopismach nierecenzowanych, tj. m. in. w periodykach opiniotwórczych, czasopismach uczelnianych - artykuły o charakterze publicystycznym, eseistycznym itp. ("Często zadawane pytania" MNiSW aktualizacja do 4.03.2013)
 • skryptów i podręczników akademickich
 • powieści
 • zbiorów poezji
 • zbiorów opowiadań i reportaży
 • pamiętników i dzienników
 • wznowień monografii naukowych.
 • wyjątek stanowi kolejne wydanie monografii, jeśli jest to "wydanie poprawione i rozszerzone". ("Często zadawane pytania" MNiSW aktualizacja do 4.03.2013)
 • Język podstawowy w danej dyscyplinie naukowej - język, który w procesie kompleksowej oceny jednostek naukowych jest traktowany w danej dyscyplinie naukowej – z uwagi na jej specyfikę – w zakresie stosowanej punktacji analogicznie jak języki angielski, niemiecki, francuski, hiszpański rosyjski lub włoski w innych dyscyplinach naukowych. O uznaniu języka za podstawowy w danej dyscyplinie naukowej decyduje właściwa komisja Komitetu Ewaluacji Jednostek Naukowych na wniosek zespołu ewaluacji, w skład którego wchodzą eksperci właściwi dla dziedzin nauki i rodzajów ocenianych jednostek naukowych.

Punktacja:

 • Rozporządzenie MNiSW z dnia 1 sierpnia 2012 r. (Dz.U.2012.0.877)
 • Liczba punktów uzyskanych łącznie za rozdziały zamieszczone w monografii wieloautorskiej nie może przewyższać łącznej liczby punktów przyznawanych za monografię naukową.
 • Jeżeli ta sama osoba jest jednocześnie autorem rozdziału / rozdziałów w monografii naukowej wieloautorskiej lub współautorem monografii wieloautorskiej, w której nie określono autorów poszczególnych rozdziałów, i jednocześnie jej redaktorem naukowym, punkty przyznaje się również za redakcję naukową.
 • Wersje elektroniczne monografii naukowych opublikowanych w Internecie lub na płycie CD są punktowane, jeżeli posiadają ISBN oraz odpowiedni rok wydania.  ("Często zadawane pytania" MNiSW aktualizacja do 4.03.2013)

 

2010                                                                                                                                        Dz.U.2010.93.599


Artykuł naukowy

Definicja:
Za publikacje nie uznaje się artykułów zamieszczonych w:

 • suplementach
 • zeszytach specjalnych
 • materiałach konferencyjnych
 • artykuły popularnonaukowe.

Punktacja:

 • Ujednolicony wykaz czasopism z dnia 25 czerwca 2010 r.
 • Uzupełnienie wykazu czasopism naukowych – komunikat z dnia 10 grudnia 2010 r.
 • Uzupełnienie wykazu czasopism naukowych – komunikat z dnia 29 grudnia 2010 r.
 • Publikacja w materiałach konferencyjnych z konferencji uwzględnionych w bazie Web of Science – 10 punktów
 • Publikacja w zagranicznym czasopiśmie niezamieszczonym w wykazie czasopism naukowych:
  - artykuł w zagranicznym czasopiśmie naukowym, nieposiadającym IF, wydawanym w języku angielskim - 2 punkty
  - artykuł w zagranicznym czasopiśmie naukowym, nieposiadającym IF, wydawanym w innym języku niż angielski - 1 punkt
 • Redaktor naczelny czasopisma otrzymuje podwójną liczbę punktów przypisanych danemu czasopismu w wykazie ministra.
   

Monografia naukowa

Definicja:

Monografia naukowa to opracowanie naukowe opublikowane jako książka lub odrębny tom omawiające pewne zagadnienie w sposób wyczerpujący, oryginalny i twórczy, obejmujące:

 • minimum 6 arkuszy wydawniczych (dotyczy nauk humanistycznych i społecznych oraz dziedzin sztuki i wchodzących w ich skład dyscyplin artystycznych)
 • minimum 3 arkuszy wydawniczych (dotyczy nauk ścisłych, technicznych i nauki o życiu)

Rozdział w monografii naukowej stanowi opracowanie naukowe o objętości:

 • minimum 1 arkusza wydawniczego (dotyczy nauk humanistycznych i społecznych oraz dziedzin sztuki i wchodzących w ich skład dyscyplin artystycznych)
 • minimum 0,5 arkusza wydawniczego (dotyczy nauk ścisłych, technicznych i nauki o życiu) 

Za monografie mogą być uznane:

 • edycje tekstów źródłowych
 • leksykografie

Za monografie nie uznaje się:

 • monograficznych artykułów opublikowanych w czasopismach
 • powieści
 • zbiorów poezji
 • zbiorów opowiadań i reportaży
 • pamiętników i dzienników itp.
 • wznowień.

Punktacja:

Rozporządzenie MNiSW z dnia 25 maja 2010 r. (Dz.U.2010.93.599)

 

2009                                                                                                                                    Dz.U.2009.126.1044


Artykuł naukowy

Definicja:

Za publikacje nie uznaje się artykułów zamieszczonych w:

 • suplementach
 • zeszytach specjalnych
 • materiałach konferencyjnych
 • artykuły popularnonaukowe.

Punktacja:

 • Ujednolicony wykaz czasopism z dnia 25 czerwca 2010 r.
 • Uzupełnienie wykazu czasopism naukowych - komunikat z dnia 10 grudnia 2010 r.
 • Uzupełnienie wykazu czasopism naukowych - komunikat z dnia 29 grudnia 2010 r.
 • Publikacja w materiałach konferencyjnych z konferencji uwzględnionych w bazie Web of Science - 10 punktów
 • Publikacja w zagranicznym czasopiśmie niezamieszczonym w wykazie czasopism naukowych:
  - artykuł w zagranicznym czasopiśmie naukowym, nieposiadającym IF, wydawanym w języku angielskim - 2 punkty
  - artykuł w zagranicznym czasopiśmie naukowym, nieposiadającym IF, wydawanym w innym języku niż angielski - 1 punkt
 • Redaktor naczelny czasopisma otrzymuje podwójną liczbę punktów przypisanych danemu czasopismu w wykazie ministra.

Monografia naukowa

Definicja:

Monografia naukowa to opracowanie naukowe opublikowane jako książka lub odrębny tom omawiające pewne zagadnienie w sposób wyczerpujący, oryginalny i twórczy, obejmujące:

 • minimum 6 arkuszy wydawniczych (dotyczy nauk humanistycznych i społecznych oraz dziedzin sztuki i wchodzących w ich skład dyscyplin artystycznych)
 • minimum 3 arkuszy wydawniczych (dotyczy nauk ścisłych, technicznych i nauki o życiu)

Rozdział w monografii naukowej stanowi opracowanie naukowe o objętości:

 • minimum 1 arkusza wydawniczego (dotyczy nauk humanistycznych i społecznych oraz dziedzin sztuki i wchodzących w ich skład dyscyplin artystycznych)
 • minimum 0,5 arkusza wydawniczego (dotyczy nauk ścisłych, technicznych i nauki o życiu)

 
Za monografie mogą być uznane:

 • edycje tekstów źródłowych
 • leksykografie

Za monografie nie uznaje się:

 • monograficznych artykułów opublikowanych w czasopismach
 • powieści
 • zbiorów poezji
 • zbiorów opowiadań i reportaży
 • pamiętników i dzienników itp.
 • wznowień.

Punktacja:

Zgodna z Rozporządzeniem MNiSW z dnia 24 lipca 2009 r. (Dz.U.2009.126.1044)

 

2007-2008                                                                                                                          Dz.U.2007.205.1489


Artykuł naukowy

Definicja
:
Za publikacje nie uznaje się artykułów zamieszczonych w:

 • suplementach
 • zeszytach specjalnych
 • materiałach konferencyjnych
 • artykuły popularnonaukowe.

Punktacja:

 • Ujednolicony wykaz czasopism z dnia 28 listopada 2007 r.
 • Uzupełnienie wykazu wybranych czasopism wraz z liczbą punktów za umieszczoną w nich publikację naukową - komunikat z dnia 29 lutego 2008 r.
 • Ujednolicony wykaz czasopism z dnia 26 sierpnia 2008 r.
 • Uzupełnienie wykazu czasopism naukowych polskich i zagranicznych nieposiadających Impact Factor - komunikat z dnia 28 listopada 2008 r.
 • Uzupełnienie wykazu czasopism naukowych - komunikat z dnia 31 marca 2009 r.
 • Publikacja w zagranicznym czasopiśmie niezamieszczonym w wykazie czasopism naukowych:
  - artykuł w zagranicznym czasopiśmie naukowym, nieposiadającym IF, wydawanym w języku angielskim - 2 punkty
  - artykuł w zagranicznym czasopiśmie naukowym, nieposiadającym IF, wydawanym w innym języku niż angielski - 1 punkt
 • Redaktor naczelny czasopisma:
  - wyróżnionego w bazie Journal Citation Reports (JCR) – 10 punktów
  - o zasięgu międzynarodowym (innym niż powyżej) w dziedzinie, dla której narzędziem opisu jest język angielski lub podstawowy dla danej dyscypliny - 10 punktów
  - krajowego lub zagranicznego wymienionego w wykazie ministra, w języku  niepodstawowy dla danej dyscypliny – 6 punktów
   

Monografia naukowa

Definicja
:
Monografia naukowa to opracowanie naukowe opublikowane jako książka lub odrębny tom omawiające pewne zagadnienie w sposób wyczerpujący, oryginalny i twórczy, obejmujące minimum 3 arkuszy wydawniczych.

Rozdział w monografii naukowej lub podręczniku akademickim stanowi opracowanie naukowe o objętości minimum 0,5 arkusza wydawniczego. Łączna liczba punktów za poszczególne rozdziały, nie może przekraczać maksymalnej liczby punktów za całą monografię.

Za monografie mogą być uznane:

 • edycje tekstów źródłowych
 • leksografie.

Za monografie nie uznaje się:

 • monograficznych artykułów opublikowanych w czasopismach
 • powieści
 • zbiorów poezji
 • zbiorów opowiadań i reportaży
 • pamiętników i dzienników itp.
 • wznowień.

Za podręczniki uznaje się także:

 • encyklopedie złożone z rozdziałów tematycznych
 • słowniki o charakterze naukowym (nie popularnonaukowym).

Podręcznik akademicki nie obejmuje:

 • skryptów wykładów i ćwiczeń
 • poradników zawodowych
 • książek popularyzujących wiedzę naukową itp.

Punktacja:

Rozporządzenie MNiSW z dnia 17 października 2007 r. (Dz.U.2007.205.1489)

 

2005-2006                                                                                                                          Dz.U.2005.161.1359


Artykuł naukowy

Definicja:

Za publikacje uznaje się artykuły zamieszczone w recenzowanym czasopiśmie:

 • wyróżnionym z listy filadelfijskiej (Master Journal List) ówczesnego Instytutu Informacji Naukowej w Filadelfii
 • zasięgu co najmniej krajowym w dziedzinie, dla której narzędziem opisu jest język etniczny, a przedmiotem badań są teksty kultury w tym języku tworzone
 • innym zagranicznym lub polskim o zasięgu co najmniej krajowym
 • krajowym o zasięgu lokalnym
 • w ujednoliconym wykazie czasopism wraz z uzupełnieniem


Punktacja:

 • Wykaz wybranych czasopism wraz z liczbą punktów za umieszczoną w nich publikację naukową z dnia 7 października 2005 r. uwzględniający korekty wprowadzone przez Ministra Nauki i Informatyzacji komunikatem nr 5 z dnia 21 października 2005 r. (ujednolicony wykaz czasopism wraz z uzupełnieniem)
 • Publikacja w zagranicznym czasopiśmie niezamieszczonym w wykazie czasopism naukowych:
  - artykuł w recenzowanym czasopiśmie zagranicznym lub czasopiśmie polskim o zasięgu co najmniej krajowym - 3 punkty
  - artykuł w recenzowanym czasopiśmie zagranicznym o zasięgu co najmniej krajowym w jęz. etnicznym innym niż polski - 2 punkty
  - artykuł w recenzowanym czasopiśmie, w jęz. polskim – 1 punkt
  - w przypadku czasopism niewymienionych na liście czasopism 2005-2006, ale objętych listą punktową KBN (do 2004), liczba punktów nie może być mniejsza niż na tej liście
   

Monografia naukowa

Definicja:
Za monografie uznaje się:

 • recenzowaną monografię naukową
 • recenzowany podręcznik akademicki

Punktacja:
Rozporządzenie MNiSW z dnia 4 sierpnia 2005 r. (Dz.U.2005.161.1359

 

do 2004                                                                                                                               Dz.U.2001.146.1642


Artykuł naukowy

Definicja:
Za publikacje uznaje się artykuły zamieszczone w:

 • w czasopiśmie z listy filadelfijskiej (Master Journal List) ówczesnego Instytutu Informacji Naukowej w Filadelfii
 • w czasopiśmie recenzowanym o zasięgu co najmniej krajowym w dziedzinie, dla której narzędziem opisu jest język etniczny, a przedmiotem badania są teksty kultury w tym języku tworzone (dotyczy Zespół Nauk Humanistycznych KBN)
 • w innym recenzowanym czasopiśmie zagranicznym lub czasopiśmie polskim, o zasięgu co najmniej krajowym
 • w recenzowanym czasopiśmie krajowym o zasięgu lokalnym

Przez czasopismo lub wydawnictwo recenzowane należy rozumieć czasopismo lub wydawnictwo naukowe, w którym artykuły są przyjmowane do publikacji na podstawie opinii recenzentów; zasięg czasopisma określają miejsca pracy autorów publikacji, cytowania i prenumeraty.

Lista czasopism jest tworzona przez zespoły KBN, w przypadku czasopism polskich obligatoryjnie, natomiast zagranicznych fakultatywnie.

Nie przyznaje się punktów za publikacje umieszczone:

 • w wydawnictwach konferencyjnych, z wyjątkiem wskazanych na ogłoszonej przez zespół KBN liście cyklicznych, recenzowanych wydawnictw najpoważniejszych konferencji międzynarodowych,
 • w wydawnictwach jednostek naukowych o zasięgu lokalnym (biuletyny, przeglądy, doniesienia, prace, zeszyty naukowe itp.), jeżeli wydawnictwa te cechują się znaczącym udziałem publikacji autorów związanych z jednostką i małą liczbą cytowań w wiodących czasopismach krajowych.

Punktacja:

 • Zbiorcza lista czasopism i wydawnictw konferencyjnych KBN
 • Zespół Nauk Humanistycznych (H-01)
 • Zespół Nauk Społecznych, Ekonomicznych i Prawnych (H-02)
 • Zespół Nauk Matematycznych, Fizycznych i Astronomii (P-03)
 • Zespół Nauk Biologicznych, Nauk o Ziemi i Ochrony Środowiska (P-04)
 • Zespół Nauk Medycznych (P-05) - dostęp w OIN BU
 • Zespół Nauk Rolniczych i Leśnych (P-06)
 • Zespół Mechaniki, Budownictwa i Architektury (T-07)
 • Zespół Inżynierii Materiałowej i Technologii Materiałowej (T-08)
 • Zespół Chemii, Technologii Chemicznej oraz Inżynierii Procesowej i Ochrony Środowiska (T-09)
 • Zespół Elektrotechniki, Energetyki i Metrologii (T-10)
 • Zespół Elektroniki, Automatyki i Robotyki, Informatyki i Telekomunikacji (T-11)
 • Zespół Górnictwa, Geodezji i Transportu (T-12)
 • Publikacja w zagranicznym czasopiśmie niezamieszczonym w wykazie czasopism naukowych:
  - publikacja w czasopiśmie indeksowanym w bazie Web of Science Core Collection, jeżeli tytuł czasopisma nie został uwzględniony na listach czasopism punktowanych poszczególnych zespołów KBN lub posiada niższą punktację niż wynikająca z poniższych zakresów wartości wskaźnika Impact Factor (IF) w Journal Citation Reports (punktacja zależna od wartości IF): 10 punktów - IF = (0-2.000); 15 punktów - IF = (2.001-4.500); 24 punkty - IF = (4.501-∞);
  - publikacja w recenzowanym czasopiśmie zagranicznym - 6 punktów lub czasopiśmie polskim o zasięgu co najmniej krajowym - 3 punkty, nie umieszczonym na listach czasopism, ale indeksowanym w zagranicznych bazach danych;
  - publikacja w recenzowanym czasopiśmie krajowym o zasięgu lokalnym (czas. na listach z punktacją 0,5 pkt.) - 1 punkt


Monografia naukowa

Definicja:

Definicja „podręcznika akademickiego” nie obejmuje:

 • skryptów wykładów i ćwiczeń,
 • poradników zawodowych,
 • książek popularyzujących wiedzę naukową itp.

Do oceny nie można przedstawiać wznowień publikacji. Łączna liczba punktów za poszczególne rozdziały, przyznanych jednej jednostce, nie może przekraczać liczby punktów za monografię.

Punktacja:
Rozporządzenie MNiSW z dnia 30 listopada 2001 r. (Dz.U.2001.146.1642)