Punktacja

Artykuł naukowy w czasopiśmie

 

2024

2023
2019-2022
2017-2018
 • Publikacja w czasopiśmie niezamieszczonym w wykazie czasopism naukowych*
2011-2016
2010

          Listy czasopism punktowanych:

2009

          Listy czasopism punktowanych:

2008

          Listy czasopism punktowanych:

2007

          Listy czasopism punktowanych:

2005-2006
do 2004

** Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego, z dnia 22 lutego 2019 r., w sprawie ewaluacji jakości działalności naukowej nowa lista czasopism i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych dotyczy publikacji z 2023 roku.

Dla roku 2022 punkty MEiN pozostają bez zmian (zgodnie z listą z grudnia 2021 roku), ponieważ wykaz czasopism i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych nie został opublikowany w roku 2022.

Podstawą jest zapis w par. 11 ust. 3:„Liczbę punktów za osiągnięcia naukowe, o których mowa w § 8 pkt 1 i 3, ustala się zgodnie z ostatnim wykazem czasopism i ostatnim wykazem wydawnictw, sporządzonymi i udostępnionymi przez ministra w roku kalendarzowym, w którym dana publikacja naukowa została opublikowana w ostatecznej formie, właściwej dla danego czasopisma albo wydawnictwa, a jeżeli w roku opublikowania publikacji naukowej nie był sporządzany i udostępniany właściwy wykaz – zgodnie z ostatnim wykazem sporządzonym i udostępnionym w latach poprzednich”.

Przez ostateczną formę rozumieć należy ostateczne dane bibliograficzne zarówno w wydawnictwach drukowanych jak i elektronicznych.

W przypadku prac publikowanych w Internecie przed ukazaniem się ich w wersji właściwej dla danego czasopisma albo wydawnictwa (umieszczanych na stronach czasopism, wydawnictw lub w bazach ze statusem: online ahead of print, epub ahead of print, early view, on-line first, itp.), ostateczną formą będzie dopiero publikacja w konkretnym wydaniu (oznaczonym rokiem, tomem, numerem, strony/nr artykułu) i w takiej wersji będzie zgłaszana do ewaluacji.

Sam numer DOI nie jest wyznacznikiem ostatecznej formy publikacji (DOI jest identyfikatorem publikacji nadawanym często już na początku procesu wydawniczego).

* Publikacja w czasopiśmie niezamieszczonym w wykazie czasopism naukowych:

 • od 2019 r. - artykuł naukowy - 5 pkt.
   
 • 2017-2018 - całkowita wartość punktowa artykułu naukowego opublikowanego w ostatecznej formie w latach 2017 i 2018
  w czasopiśmie naukowym niezamieszczonym w wykazie z 2017 r. (lista "czteroletnia") oraz:

  a)   nieujętym w latach 2017 i 2018 w bazach:
  –    Scopus,
  –    Science Citation Index Expanded,
  –    Social Sciences Citation Index,
  –    Arts & Humanities Citation Index,
  –    Emerging Sources Citation Index  – wynosi 1 pkt;
  b)   ujętym w jednej z 5 baz: Scopus (czasopismo aktywne), Science CI Expanded, Social Sicences CI, Arts&Humanities CI, Emerging Sources CI - 15 punktów.

 • 2011-2016 - artykuł w zagranicznym czasopiśmie naukowym, o objętości co najmniej 0,5 arkusza wydawniczego, w języku podstawowym w danej dyscyplinie naukowej lub językach: angielskim, niemieckim, francuskim, hiszpańskim, rosyj­skim lub włoskim (dotyczy nauk humanistycznych, teologicznych, społecznych, ekonomicznych i prawnych oraz grupy nauk o sztuce i twórczości artystycznej) – 4 pkt.
   
 • 2007-2010 - artykuł w zagranicznym czasopiśmie naukowym, nieposiadającym IF, wydawanym w języku angielskim - 2 pkt.;
  - artykuł w zagranicznym czasopiśmie naukowym, nieposiadającym IF, wydawanym w innym języku niż angielski – 1 pkt.
   
 • 2005-2006 - artykuł w recenzowanym czasopiśmie zagranicznym lub czasopiśmie polskim o zasięgu co najmniej krajowym – 3 pkt.;
  - artykuł w recenzowanym czasopiśmie zagranicznym o zasięgu co najmniej krajowym w jęz. etnicznym innym niż polski – 2 pkt.;
  - artykuł w recenzowanym czasopiśmie, w jęz. polskim – 1 pkt;
  - w przypadku czasopism niewymienionych na liście czasopism 2005-2006, ale objętych listą punktową KBN (do 2004), liczba punktów nie może być mniejsza niż na tej liście.
   
 • do 2004 r. - publikacja w czasopiśmie indeksowanym w bazie Web of Science Core Collection, jeżeli tytuł czasopisma nie został uwzględniony na listach czasopism punktowanych poszczególnych zespołów KBN lub posiada niższą punktację niż wynikająca z poniższych zakresów wartości wskaźnika Impact Factor (IF) w Journal Citation Reports (punktacja zależna od wartości IF): 10 pkt. – IF = (0-2.000); 15 pkt. – IF = (2.001-4.500); 24 pkt. – IF = (4.501-∞);
  - publikacja w recenzowanym czasopiśmie nie umieszczonym na listach czasopism, ale indeksowanym w zagranicznych bazach danych - 6 pkt. - czasopismo zagraniczne 3 pkt. - czasopismo polskie o zasięgu co najmniej krajowym,
  - publikacja w innym recenzowanym czasopiśmie (zagranicznym lub polskim) w języku angielskim - 3 pkt.,
  - publikacja w recenzowanym czasopiśmie krajowym o zasięgu lokalnym (czas. na listach z punktacją 0,5 pkt.) - 1 pkt.
Autorstwo monografii

 

  od 2017 2013-
2016
2011-
2012
2009-
2010
2007-
2008
2005-
2006
do 2004
Liczba arkuszy 6 6 3/6 * 3
Praca recenzowana + + + + + +
Dostępność
w bibliotekach
+ +
Wydawnictwo - poziom II 200
Wydawnictwo - poziom II
(hum., społ., teol.)
300
Wydawnictwo - poziom I 80
Wydawnictwo - poziom I
(hum., społ., teol.)
120
Wydawnictwo spoza wykazu 20
Wydawnictwo spoza wykazu (hum., społ., teol.) pozytywnie ocenione przez KEN 120
Autorska (do 3 aut.)
Wieloautorska
(powyżej 3 aut.)
Jęz. polski 20 20
Jęz. polski lub pozostałe języki
Jęz. polski lub inny nieangielski 12 12 20 18
Jęz. polski (jeżeli nie jest on jęz. podstawowym w danej dyscyplinie naukowej) lub język inny niż: ang., niem., franc., hiszp., ros. lub wł. - grupa nauk hum., społ., nauk o sztuce 20 20
Jęz. ang., niem., fr., hiszp., ros., wł. / podstawowy w danej dyscyplinie 25 25
Jęz. angielski lub podstawowy dla danej dyscypliny 24 24 24 24***
Uwagi **            


od 2017 r. - Wykaz wydawnictw publikujących recenzowane monografie naukowe

* Nauki o życiu, ścisłe i techniczne  - 3 arkusze / nauki humanistyczne, społeczne, sztuka - 6 arkuszy.

** Wartość punktowa monografii będącej przekładem na język polski dzieła istotnego dla nauki lub kultury lub przekładem takiego dzieła wydanego w języku polskim na inny język nowożytny lub monografii będącej edycją naukową tekstów źródłowych wynosi 50% punktów wymienionych w powyższych zestawieniach tabelarycznych.

*** Jęz. angielski lub jęz. etniczny

Redakcja monografii

 

  od 2017 2013-
2016
2011-
2012
2009-
2010
2007-
2008
2005-
2006
do 2004
Liczba arkuszy 6 6 3/6 * 3
Praca recenzowana + + + + + +
Dostępność
w bibliotekach
+ +
Wydawnictwo - poziom II 100
Wydawnictwo - poziom II
(hum., społ., teol.)
150
Wydawnictwo - poziom I 20
Wydawnictwo - poziom I
(hum., społ., teol.)
40
Wydawnictwo
spoza wykazu
5
Wydawnictwo
spoza wykazu (hum., społ., teol.)
10 _ _ _ _ _ _
Wydawnictwo spoza wykazu (hum., społ., teol.) pozytywnie ocenione przez KEN 20
Jęz. polski 4 4
Jęz. polski lub pozostałe języki
Jęz. polski lub inny nieangielski 3 3 5 5
Jęz. polski (jeżeli nie jest on jęz. podstawowym w danej dyscyplinie naukowej) lub język inny niż: ang., niem., franc., hiszp., ros. lub wł. - grupa nauk hum., społ., nauk o sztuce 4 4
Jęz. ang., niem., fr., hiszp., ros., wł. / podstawowy w danej dyscyplinie 5 5
Jęz. angielski lub podstawowy dla danej dyscypliny 5 5 10 10**


od 2017 r. - Wykaz wydawnictw publikujących recenzowane monografie naukowe

* Nauki o życiu, ścisłe i techniczne - 3 arkusze / nauki humanistyczne, społeczne, sztuka - 6 arkuszy.

** Jęz. angielski lub jęz. etniczny

Rozdział w monografii

 

  od 2017 2013-
2016
2011-
2012
2009-
2010
2007-
2008
2005-
2006
do 2004
Liczba arkuszy 0,5 0,5 0,5/1* 0,5
Praca recenzowana + + + + + +
Dostępność
w bibliotekach
+ +
Wydawnictwo - poziom II 50
Wydawnictwo - poziom II
(hum., społ., teol.)
75
Wydawnictwo - poziom I 20
Wydawnictwo - poziom I
(hum., społ., teol.)
20
Wydawnictwo
spoza wykazu
5
Wydawnictwo spoza wykazu (hum., społ., teol.) pozytywnie ocenione przez KEN 20
Jęz. polski 4 4
Jęz. polski lub pozostałe języki
Jęz. polski lub inny nieangielski 3 3 6 6
Jęz. polski (jeżeli nie jest on jęz. podstawowym w danej dyscyplinie naukowej) lub język inny niż: ang., niem., franc., hiszp., ros. lub wł. - grupa nauk hum., społ., nauk o sztuce 4 4
Jęz. ang., niem., fr., hiszp., ros., wł. / podstawowy w danej dyscyplinie 5 5
Jęz. angielski lub podstawowy dla danej dyscypliny 7 7 12 12**


od 2017 r. - Wykaz wydawnictw publikujących recenzowane monografie naukowe

* Nauki o życiu, ścisłe i techniczne - 0,5 arkusza / nauki humanistyczne, społeczne, sztuka - 1 arkusz.

** Jęz. angielski lub jęz. etniczny

Autorstwo podręcznika, skryptu

 

  od 2019 2017-
2018
2013-
2016
2011-
2012
2009-
2010
2007-
2008
2005-
2006
do 2004
Liczba arkuszy 6 3/6 * 3
Praca recenzowana + + +
Dostępność
w bibliotekach
+
Jęz. polski lub pozostałe języki 25
Jęz. polski lub inny nieangielski 12 12 20 18
Jęz. angielski lub podstawowy dla danej dyscypliny 24 24 24 24**
Autorska (do 3 aut.) 25
Wieloautorska
(powyżej 3 aut.)
15
Uwagi   i skrypty            


* Nauki o życiu, ścisłe i techniczne - 3 arkusze / nauki humanistyczne, społeczne, sztuka - 6 arkuszy.

** Jęz. angielski lub jęz. etniczny

Redakcja podręcznika, skryptu

 

  od 2019 2017-
2018
2013-
2016
2011-
2012
2009-
2010
2007-
2008
2005-
2006
do 2004
Liczba arkuszy 6 3/6 * 3
Praca recenzowana + + +
Dostępność
w bibliotekach
+
Jęz. polski lub pozostałe języki 5
Jęz. polski lub inny nieangielski 3 3 5 5
Jęz. angielski lub podstawowy dla danej dyscypliny 5 5 10 10**
Uwagi   i skrypty            


* Nauki o życiu, ścisłe i techniczne - 3 arkusze / nauki humanistyczne, społeczne, sztuka - 6 arkuszy.

** Jęz. angielski lub jęz. etniczny

Rozdział w podręczniku, skrypcie

 

  od 2019 2017-
2018
2013-
2016
2011-
2012
2009-
2010
2007-
2008
2005-
2006
do 2004
Liczba arkuszy 0,5 0,5/1 * 0,5
Praca recenzowana + + +
Dostępność
w bibliotekach
+
Jęz. polski lub pozostałe języki 5
Jęz. polski lub inny nieangielski 3 3 6 6
Jęz. angielski lub podstawowy dla danej dyscypliny 7 7 12 12**
Uwagi   i skrypty            


* Nauki o życiu, ścisłe i techniczne - 0,5 arkusza / nauki humanistyczne, społeczne, sztuka - 1 arkusz.

** Jęz. angielski lub jęz. etniczny

Referat konferencyjny

 

  od 2019 2017-
2018
2015-
2016
2011-
2014
2009-
2010
2007-
2008
2005-
2006
do 2004
Dostępność w Web of Science Core Collection, typ dokumentu: Proceedings Paper 15 15* 10* 10 6
Lista wydawnictw konferencyjnych + + +
Publikacja z grupy nauk humanistycznych, społecznych i nauk o sztuce (jeśli 0,5 arkusza, rec., bibliogr./przypisy) 4/5** 4/5**
Recenzowane polskie wydawnictwo konferencyjne 1

 

2024 - Wykaz czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych

2023 - Wykaz czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych

2019-2022 - Wykaz czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych 

* Publikacje z grupy nauk o życiu i nauk ścisłych i technicznych

** 4 pkt. - jęz. polski / 5 pkt. - jęz. kongresowe / podstawowe w danej dyscyplinie

 

Patenty, wzory, znaki

 

  od 2017 2011-
2016
2010 2009 2007-
2008
2005-
2006
do 2004
Uzyskany patent krajowy 75*
50**
25*
15**
25 25 25 50 12
Uzyskany i wdrożony/wykorzystany patent krajowy 50*
30**
50 50 50
Uzyskany patent międzynarodowy 100*** 25*
15**
35 35 100 70 12
Uzyskany i wdrożony/wykorzystany patent międzynarodowy 50*
30**
75 75 150
Zgłoszenie patentowe krajowe 2 10 10 3
Zgłoszenie patentowe międzynarodowe 2 15 15 30
Uzyskane prawo ochronne na wzór użytkowy 30 10 10 10 20 10 2
Uzyskane prawo ochronne na wzór użytkowy, który został zastosowany 20 15 15
Prawo z rejestracji wzoru przemysłowego udzielone przez UP RP 10 10 10
Udzielone przez UP RP prawo z rejestracji wzoru przemysłowego, który został zastosowany 20 30 35
Wyłączne prawa hodowcy do odmiany rośliny przyznane przez Centralny Ośrodek Badania Odmian Roślin Uprawnych albo Wspólnotowy Urząd Ochrony Roślin 50 15
Wykorzystany patent, którego właścicielem jest podmiot gosp. a twórcami pracownicy jednostki 30
Zawarcie umowy o wspólności prawa do/z patentu jednostki ocenianej z podmiotem gosp. 20 20 20
Uzyskany patent europejski, albo w co najmniej 2 krajach UE, albo w USA, w Japonii
lub w Kanadzie
24
Opracowanie i wprowadzenie nowatorskich krajowych procedur 10
Opracowanie i wprowadzenie nowatorskich międzynarodowych procedur 30
Przysługujące prawo autorskie do utworu, będącego wynikiem działalności twórczej o indywidualnym charakterze (w szczególności z zakresu architektury, urbanistyki, wzornictwa przem. oraz sztuki) 10 10 10 10
Inne niż prawa autorskie, prawa wyłączne do wzoru przemysłowego udzielone za granicą 10 10
Udzielone za granicą, inne niż prawa autorskie, prawo wyłączne do wzoru, który został zastosowany 35
Przedmiot własności przemysłowej (wynalazek, wzór przem.) wystawiony na krajowych lub międzynarodowych wystawach lub targach 3 8
Obowiązywanie regulaminu ochrony i korzystania z własności intelektualnej 10
Udzielone licencje

1
(za każde uzyskane 10.000 zł opłaty licencyjnej)

1
(za każde uzyskane 10.000 zł opłaty licencyjnej)
1
(za każde uzyskane 10.000 zł opłaty licencyjnej)

100
(opłata licencyjna powyżej 1 mln zł)

80 (od 500.000 do 1 mln zł)

60 (poniżej 500.000 zł)

Znak towarowy 10
(+10 za wdrożenie

* Na rzecz ocenianej jednostki, której pracownikiem jest twórca wynalazku.

** Na rzecz podmiotu innego niż oceniana jednostka, której pracownikiem jest twórca wynalazku.

*** Patent europejski albo patent przyznany za granicą co najmniej w jednym z państw należących do Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju, pod warunkiem, że wynalazek został zgłoszony również w Urzędzie Patentowym RP

 

Short communications, shorter technical notes

 

 • Short communications - publikacja jest punktowana jeśli jest recenzowana, zgodnie z punktacją czasopisma w jakim została zamieszczona.
 • Shorter technical notes - przyznanie punktacji dla tej publikacji jest możliwe jeśli: artykuł tego rodzaju prezentuje nową metodę badawczą, test lub procedurę. Opisana metoda może być zupełnie nowa, bądź stanowić modyfikację/ulepszenie metody już istniejącej. Tekst musi opisywać i wyjaśniać sposób użycia metody w taki sposób, żeby inni badacze mogli odtworzyć ten proces w swoim otoczeniu. Punktacja zgodna z wykazem czasopism.
   
Hasło

 

  od 2019 2017-
2018
2013-
2016
2011-
2012
2009-
2010
2007-
2008
2005-
2006
do 2004
Liczba arkuszy 0,25 0,5 0,5 0,5/1 * 0,5
Jęz. polski 5 4 4 3 3 6 3
Jęz. kongresowe / podstawowe w danej dyscyplinie 5 5 5 7 7 12 3


* Nauki o życiu, ścisłe i techniczne - 0,5 arkusza / nauki humanistyczne, społeczne, sztuka - 1 arkusz.

Suplement, numer specjalny

 

  od 2019 2017-
2018
2013-
2016
2011-
2012
2009-
2010
2007-
2008
2005-
2006
do 2004
Punktacja (zgodna z wykazem czasopism punktowanych) + + * + +


* Jeżeli suplement/zeszyt specjalny zachowuje ciągłość numeracji czasopisma.

Recenzja, artykuł recenzyjny

 

 • Recenzje - brak punktacji.
 • Artykuł recenzyjny:
  - od 2019 r. - 50% punktów wymienionych w wykazie czasopism punktowanych,
  - 2017-2018 - 50% punktów wymienionych w Wykazie czasopism punktowanych za lata 2013-2016 z dnia 26.01.2017 r.) - Lista 4-letnia Wyszukiwarka czasopism punktowanych MNiSW
  - od 2017 r. - czasopismo spoza wykazu - brak punktów
  - do 2016 r. - punktacja zgodna z wykazem czasopism punktowanych.
   
List do redakcji 

 

 • Od 2019 r. - brak punktacji.
 • Do 2018 r. - punktacja zgodna z wykazem czasopism punktowanych.
Abstrakt, streszczenie

 

 • Od 2005 r. - brak punktacji.
 • Do 2004 r. - abstrakty, streszczenia w czasopiśmie lub suplemencie, indeksowane w dostępnych bazach na platformie Web of Science - 1 pkt.
Tłumaczenie

 

  od 2019 * 2017-2018 2011-2016 do 2010
Tłumaczenia publikacji zagranicznych wraz z opracowaniem redakcyjnym 20
Poziom II 100
Poziom II
(hum., społ., teol.)
150
Poziom I 40
Poziom I
(hum., społ., teol.)
60
Wydawnictwo spoza wykazu 10      


* Od 2019 r. wartość punktowa monografii będącej przekładem na język polski dzieła istotnego dla nauki lub kultury lub przekładem takiego dzieła wydanego w języku polskim na inny język nowożytny, wynosi 50% punktów wymienionych w wykazie wydawnictw.

Wykaz wydawnictw publikujących recenzowane monografie naukowe

Redakcja naczelna czasopisma

 

  od 2019 2017-2018 2011-2016 2010 2009 2007-2008 do 2006
Redakcja naczelna czasopisma  naukowego zamieszczonego w części  A wykazu czasopism naukowych MNiSW 4
Redakcja naczelna czasopisma umieszczonego na listach European Reference Index for the Humanities (ERIH) lub Journal Citation Reports (JCR) lub czasopisma naukowego nieposiadającego IF, które na wykazie czasopism naukowych MNiSW ma co najmniej 8 pkt. 2
Redaktor naczelny czasopisma podwójna liczba punktów przypisanych danemu czasopismu
w wykazie MNiSW
punktacja zgodna z wykazem czasopism naukowych MNiSW

Redaktor naczelny czasopisma wyróżnionego w bazie Journal Citation Reports (JCR) lub czasopisma o zasięgu międzynarowowym w dziedzinie, dla której narzędziem opisu jest język angielski lub podstawowy dla danej dyscypliny

10
Redaktor naczelny czasopisma krajowego lub zagranicznego wymienionego w wykazie czasopism naukowych MNiSW, w języku niepodstawowym dla danej dyscypliny 6

 

Badania wieloośrodkowe

 

 • Brak punktacji.