Serwisy naukowe

 

ERIH PLUS - (European Reference Index for the Humanities and Social Sciences)

 

(ERIH PLUS) European Reference Index for the Humanities and Social Sciences indeksuje czasopisma naukowe z nauk humanistycznych i społecznych oraz sztuki. Wyszukiwanie w serwisie można przeprowadzić pod kątem: tytułu czasopisma, numeru ISSN, kraju, języka, dyscypliny ERIH PLUS, klasyfikacji OECD, Open Access. Nowym elementem jest ERIH PLUS by Dimentions, który udostępnia publikacje z czasopism ERIH PLUS oraz innych baz danych np. SciELO, DOAJ, PubMed od dziewiętnastego wieku.
 

OPI - (Ośrodek Przetwarzania Informacji)

 

OPI (Ośrodek Przetwarzania Informacji) umożliwia dostęp do aktualnej i kompleksowej informacji na temat nauki polskiej. OPI prowadzi bazę Nauka Polska obejmującą dane o:

  • ludziach nauki
  • instytucjach naukowych
  • konferencjach, targach i wystawach
  • pracach badawczych (system SYNABA), w tym rozprawach doktorskich i habilitacyjnych
  • archiwalnych projektach badawczych

Z tej bazy danych można pobrać program do wypełniania kart SYNABA.

Inne systemy informatyczne administrowane przez Ośrodek to:

Platforma Otwartej Nauki

 

Platforma Otwartej Nauki powstała w Interdyscyplinarnym Centrum Modelowania Matematycznego i Komputerowego Uniwersytetu Warszawskiego obejmuje m.in.:

•    Serwis Otwarta Nauka
Serwis wprowadza w podstawowe kwestie związane z otwartą nauką, podaje aktualne informacje o dobrych praktykach, narzędziach i wydarzeniach, a także udostępnia bazę wiedzy na temat otwartych modeli komunikacji naukowej.

•    Repozytorium CeON 
Repozytorium umożliwia polskim naukowcom proste i szybkie umieszczanie ich prac w otwartym dostępie. Zawiera różnego rodzaju materiały naukowe, takie jak artykuły, książki, materiały konferencyjne, raporty czy rozprawy doktorskie
 

POL-on

 

POL-on jest zintegrowanym system informacji o nauce i szkolnictwie wyższym, który wspiera pracę Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Jego głównym zadaniem jest stworzenie globalnej bazy danych o jednostkach naukowych, wyższych uczelniach i nauce polskiej. Częścią POL-on’u jest Polska Bibliografia Naukowa.

Pewien zakres informacji zebranych w systemie POL-on jest udostępniany publicznie:

PBN - (Polska Bibliografia Naukowa)

 

PBN (Polska Bibliografia Naukowa) jest portalem Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego gromadzącym informacje o publikacjach polskich naukowców, dorobku publikacyjnym jednostek naukowych oraz o czasopismach polskich i zagranicznych. Stanowi on część zintegrowanego systemu informacji o nauce i szkolnictwie wyższym POL-on.

Pomoc:

WBN - (Wirtualna Biblioteka Nauki)

 

WBN (Wirtualna Biblioteka Nauki) – jest to system udostępniania naukowych baz danych, elektronicznych czasopism i książek drogą internetową. Zawiera pełne kolekcje czasopism kilkunastu najważniejszych światowych wydawnictw naukowych (np. Springer, Elsevier, Wiley, ACS, EMIS), abstrakty, cytowania, zasoby faktograficzne, polskie zasoby pełnotekstowe. Przeznaczony jest dla polskich instytucji akademickich i naukowych. Zasoby udostępniane są na zasadzie umów licencyjnych zawartych między Interdyscyplinarnym Centrum Modelowania Matematycznego i Komputerowego Uniwersytetu Warszawskiego (ICM) a wydawcami lub ich przedstawicielami.

WBN zawiera następujące zasoby licencyjne dostępne z zarejestrowanych numerów IP:

  • czasopisma i książki w licencjach krajowych (Elsevier, Springer Link, Wiley Online Library, Ebsco, nature.com, sciencemag.org, wyszukiwarkę e-czasopism i e-książek),
  • bazy bibliograficzne w licencjach krajowych i narzędzia bibliometryczne (Scopus, Web of Science, SciVal, InCites),
  • czasopisma i książki w licencjach konsorcyjnych (ACS, AIP, APS, CUP, Emerald, Knovel, LWW, Proquest, i in.),
  • bazy chemiczne, ekonomiczne i matematyczne w licencjach konsorcyjnych (CAS SciFinder, EMIS, Math, OECD, Passport, Reaxys),
  • polskie otwarte zasoby bibliograficzno-pełnotekstowe na serwerach ICM (AGRO, BazEkon, BazTech, CEJSH, DML-PL, PSJD).

WBN oferuje też różnorodne programy publikowania otwartego: pilotażowy program Elsevier, Science Advances, Scoap3, Springer Open Choice.

Materiały informacyjne WBN 2020