Zarządzanie bibliografią

 

Zakładka prezentuje narzędzia służące zarządzaniu danymi bibliograficznymi.

EndNote Web

 

EndNote Web jest narzędziem do tworzenia i zarządzania bibliografią, wymagającym logowania, dostępnym online, powiązanym z platformą Web of Science.
Umożliwia:

 • gromadzenie opisów bibliograficznych
 • dodawanie opisów bibliograficznych do grup
 • edytowanie opisów bibliograficznych
 • automatyczne tworzenie przypisów i bibliografii załącznikowej
 • dobór formatu opisu bibliograficznego
 • dzielenie się posiadanymi danymi bibliograficznymi z innymi zarejestrowanymi użytkownikami

W celu uzyskania dostępu do subskrybowanej wersji EndNote Web, należy po raz pierwszy zalogować się do EndNote Web z komputera zgłoszonego do sieci UWM. Każde logowanie z komputerów w sieci UWM przedłuża dostęp na kolejne 12 miesięcy.

Szablony tworzenia bibliografii załącznikowej.

Materiały informacyjne EndNote Web.

 

Mendeley

 

Mendeley jest narzędziem do tworzenia i zarządzania bibliografią, wymagającym logowania, dostępnym online, powiązanym z platformą Elsevier.
Umożliwia:

 • gromadzenie opisów bibliograficznych
 • dodawanie opisów bibliograficznych do grup
 • edytowanie opisów bibliograficznych
 • automatyczne tworzenie przypisów i bibliografii załącznikowej
 • dobór formatu opisu bibliograficznego
 • dzielenie się posiadanymi danymi bibliograficznymi z innymi zarejestrowanymi użytkownikami

Materiały informacyjne Mendeley

 

Publons

 

Publons jest zintegrowany z platformą Web of Science i zawiera przeniesione profile z ResearcherID.
Umożliwia:

 • współpracę i kontakt z naukowcami na całym świecie
 • identyfikację autora
 • utworzenie listy własnych prac naukowych i zarządzanie nią
 • śledzenie, prezentowanie i weryfikowanie recenzji
 • import publikacji z Web of Science, ORCID, menadżera bibliografii (np. EndNote, Mendeley)
 • dostęp do wskaźników cytowań autora.

 

Kopernio

 

Kopernio to wtyczka do przeglądarki internetowej, która legalnie umożliwia przeglądanie źródeł elektronicznych, w celu odnalezienia publikacji w pełnym tekście w formacie PDF. Na utworzonym koncie Kopernio gromadzone są publikacje w chmurze, które można zapisywać na dyskach lokalnych, wysyłać e-mailem, oznakowywać, eksportować dane bibliograficzne w formacie .ris do menadżerów bibliografii.
Materiały informacyjne:

 

Bibliografia załącznikowa

 

Wskazówki dla autorów prac naukowych dotyczące bibliografii załącznikowej.
Bibliografią załącznikową jest wykaz źródeł wykorzystanych przy pisaniu pracy naukowej, uporządkowany najczęściej alfabetycznie, zwykle zamieszczany na końcu pracy.
Opisem bibliograficznym jest uporządkowany zapis danych identyfikujący dokument.

Zasady redagowania ustalają normy:

 • dla dokumentów drukowanych i elektronicznych

PN-ISO 690:2012 Informacja i dokumentacja - Wytyczne opracowania przypisów bibliograficznych i powołań na zasoby informacji

 • dla dokumentów w jęz. rosyjskim i innych słowiańskich

PN-ISO 9:2000 Transliteracja znaków cyrylickich na znaki łacińskie. Języki słowiańskie i niesłowiańskie

Normy te są dostępne w Punkcie Informacji Normalizacyjnej (Oddział Zbiorów Specjalnych).

Polecana publikacja:
ANTCZAK M., NOWACKA A.: Przypisy – powołania – bibliografia załącznikowa : jak tworzyć i stosować : podręcznik. Warszawa : Wydaw. SBP, 2008

Typy najczęściej cytowanych dokumentów wykorzystywanych przy pisaniu publikacji:

 1. Wydawnictwo zwarte (książka).
 2. Artykuł w wydawnictwie zwartym (rozdział w książce, referat konferencyjny, hasło encyklopedyczne).
 3. Artykuł w wydawnictwie ciągłym (w czasopiśmie, dzienniku ustaw).
 4. Dokument elektroniczny.

Ogólne zasady:

 • elementy opisu należy podawać w języku i pisowni, w jakich występują w dokumencie na karcie tytułowej (a nie okładce)
 • jeżeli w źródle występuje więcej niż jeden tytuł lub jeśli tytuł występuje w więcej niż jednym języku, należy podać tytuł wyróżniony. Jeżeli brak wyróżnień, należy podać tytuł wymieniony jako pierwszy
 • w przypadku, gdy istnieją kolejne wydania danej książki, cytować należy najnowsze wydanie
 • gdy występuje więcej niż trzech autorów danej publikacji, należy podawać tylko pierwszego autora, uzupełniając skrótem "i in." lub "et al." [w nawiasach kwadratowych]. Opis takiej pozycji powinien zaczynać się od tytułu pracy
 • zaleca się wyróżniać graficznie nazwę autora (zwłaszcza nazwisko) i/lub tytuł dokumentu oraz tytuł czasopisma (w przypadku artykułu); przy stosowaniu skrótów tytułów czasopism zaleca się korzystanie z bazy ISSN; można również posługiwać się normą: PN-N-01178:1994 Zasady skracania tytułów wydawnictw ciągłych;

Uwaga: Najnowsze tendencje, a także względy praktyczne, wskazują na coraz częstsze zamieszczanie w bibliografii załącznikowej pełnego brzmienia tytułu czasopisma.

 • znaki interpunkcyjne ; : . , - / ( ) należy stosować konsekwentnie! Każdy element opisu należy wyraźnie oddzielić od następnych przyjętym znakiem interpunkcyjnym.

Uwaga: Zgodnie z nową normą, elementem obowiązkowym opisu książki (wydawnictwa zwartego) staje się ISBN (International Standard Book Number) - Międzynarodowy Znormalizowany Numer Książki. Znajduje się on na widocznym miejscu okładki lub strony tytułowej. Nadawanie numerów ISBN obowiązuje wydawców polskich od 1974 roku. W książkach nieposiadających numeru ISBN ten element opisu pomijamy.

Typowe przykłady opisów bibliograficznych

1. Wydawnictwo zwarte

 • TUROWSKI J.: Podstawy mechatroniki. Łódź : Wydawnictwo Wyższej Szkoły Humanistyczno-Ekonomicznej, 2008. ISBN 978-83-7405-272-6
 • IGNATOWICZ J., NAZAR M.: Prawo rodzinne. Wyd. 3, stan prawny na 31 marca 2010 r. Warszawa : LexisNexis, 2010. ISBN 978-83-7620-392-8
 • JASIECKI K., MOLĘDA-ZDZIECH M., KURCZEWSKA U.: Lobbing : sztuka skutecznego wywierania wpływu. Wyd. 2. Kraków : Oficyna Ekonomiczna, 2006. ISBN 83-89355-91-4
 • Barwy codzienności : analiza socjologiczna. Red. nauk. M. Bogunia-Borowska. Warszawa : Scholar, 2009. ISBN 978-83-7383-356-2

2. Artykuł w wydawnictwie zwartym

 • rozdział w książce

TWOREK B.: Książka w walce z nałogami. W: Z książką przez życie. Pod red. A. Krawczyka. Lublin : Wydaw. UMCS, 2008, s. 227-237
NAŁĘCZ C.: Wokół Jalu 1894. W: Od starożytności do współczesności. Pod red. J. Śliwińskiego. Olsztyn, 1997, s. 193-201

 • referat konferencyjny

KONIECZNA D.: Biblioteka akademicka jako instytucja promująca proces kształcenia. W: Biblioteki naukowe w kulturze i cywilizacji : działania i codzienność : materiały konferencyjne, Poznań, 17-19 czerwca 2005 r. T. 1. Poznań, 2005, s. 111-121

 • hasło encyklopedyczne, gdy brak autora hasła

Słownik języka polskiego: T. 1 A-K. Red. M. Szymczak. Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1978, Humanizm, s. 758

 • hasło encyklopedyczne, gdy jest podany autor hasła

HINZ H.: Deizm. W: Słownik literatury polskiego oświecenia. Red. T. Kostkiewiczowa. Wrocław : Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 2002, s. 62-64

3. Artykuł w wydawnictwie ciągłym

 • w czasopiśmie

BYRSKI J.: Outsourcing elektronicznych instrumentów płatniczych. - Prawo Bankowe, 2008, nr 1, s. 111-120
MIKOŁAJCZYK A.: The survival of Salmonella spp. in relation to exposure to lactic acid and the storage time of turkey carcasses. - Pol. J. Natur. Sci. 2009, 24(4): 133-142

 • w dzienniku ustaw

USTAWA z dn. 12 lutego 2010 r. o zmianie ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym. Dz.U. 2010, nr 75, poz. 471

4. Dokument elektroniczny

 • książka na CD-ROM

Nowy słownik ortograficzny PWN. [CD-ROM]. Red. nauk. E. Polański. Wyd. 4. Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2003. ISBN 83-0113-963-3

 • artykuł w książce na płycie CD-ROM

Panteon bogów egipskich. W: Egipt [CD-ROM]. Red. M. Dąbrowski, M. Olkuśnik. Kraków : Fogra Multimedia, 1999

 • artykuł w czasopiśmie elektronicznym

BARAN S.: Wolny dostęp - czytelnictwo - przestrzeń biblioteczna. - Bibl. Warm.-Mazur. - 2009, nr 3/4

 • artykuł w wydawnictwie zwartym dostępny w Internecie

Warmia. W: Słownik geograficzny Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich.

 • publikacja samoistna w Internecie

KERNER A., REINHARDT E.: Wpływ polityki inwestycyjnej OFE na ład korporacyjny w Polsce.