Opis i lokalizacja zbiorów

Biblioteka UWM udostępnia wydawnictwa między innymi z zakresu: nauk humanistycznych, społecznych, teologicznych, prawnych, ekonomicznych, weterynaryjnych, biologicznych, medycznych, rolniczych, matematycznych i technicznych. Podstawowym źródłem wzbogacania zbiorów jest zakup, w tym krajowa i zagraniczna prenumerata wydawnictw ciągłych oraz dary i wymiana z krajowymi i zagranicznymi instytucjami. Obecnie (stan na 31.12.2018) księgozbiór Biblioteki Uniwersyteckiej liczy 1 062 629 wol./jedn. w tym:

 • wydawnictwa zwarte – 807 901 wol.
 • czasopisma – 191 041 wol.
 • zbiory specjalne – 63 684 jedn.

Biblioteka gromadzi różne typy zbiorów:

 • książki (krajowe i zagraniczne)
 • czasopisma (krajowe i zagraniczne)
 • wydawnictwa informacyjne w formie tradycyjnej i elektronicznej
 • zbiory specjalne (rękopisy, stare druki, atlasy, mapy, albumy, normy, patenty, katalogi, mikrofilmy, płyty, dokumenty życia społecznego, prace doktorskie, wydawnictwa regionalne, bibliologia).

 Zbiory Biblioteki Uniwersyteckiej zostały podzielone w następujący sposób:

 • skrypty, podręczniki, polska i obca literatura piękna – Kolekcja Dydaktyczna
 •  książki, podręczniki, czasopisma archiwalne - Magazyn Biblioteki
 •  czasopisma z zakresu nauk przyrodniczo-technicznych, społecznych i humanistycznych, wydawnictwa informacyjne i prasa bieżąca - Dział Informacji Naukowej
 • publikacje do 1945 r., starodruki, zbiory audiowizualne, mapy, atlasy, prace doktorskie, bibliologia, bibliografie ogólne i dziedzinowe oraz materiały dotyczące Warmii i Mazur - Zbiory Specjalne
 • wydawnictwa z zakresu nauk humanistycznych - Kolekcja Niebieska
 • wydawnictwa z zakresu nauk przyrodniczo-technicznych - Kolekcja Zielona
 • wydawnictwa z zakresu nauk społecznych - Kolekcja Żółta
 • wydawnictwa związane z Unią Europejską - Sekcja Centrum Dokumentacji Europejskiej ( Kolekcja Żółta)
 • polskie normy i inne wydawnictwa normalizacyjne - Punkt Informacji Normalizacyjnej  (w Zbiorach Specjalnych)
 • patenty i wydawnictwa dotyczące patentów – Ośrodek Informacji Patentowej  (w Zbiorach Specjalnych)
Kolekcja Dydaktyczna

Znajdują się tu skrypty, podręczniki oraz polska i obca literatura piękna. Książki ustawione są tematycznie, w działach oznaczonych kolorami, odpowiednio:

 • nauki społeczne - żółty (działy 0-3),
 • nauki przyrodniczo-techniczne - zielony (działy 5-6),
 • nauki humanistyczne i literatura piękna – niebieski (działy 7-9).

Symbol działu, w którym ustawiona jest książka, umieszczono w katalogu komputerowym w zakładce Lokalizacja/Zamówienie.

W obrębie poszczególnych działów, książki ustawione są alfabetycznie według nazwisk autorów. Książki z Kolekcji Dydaktycznej oznaczone są etykietami z cyfrowym symbolem działu i kolorowymi paskami.

Czytelnik samodzielnie sprawdza symbol działu w katalogu komputerowym i odszukuje książkę  na półce.  Wyszukane książki można wypożyczyć u bibliotekarza lub samodzielnie przy użyciu self-checka. Skrypty i podręczniki wypożyczane są na 150 dni, a literatura piękna na 30 dni. Książki, z których korzystaliśmy na miejscu, odkładamy na wózki.

Magazyn Biblioteki

Książki i czasopisma zlokalizowane w Magazynie należy zamówić komputerowo. Książki wypożyczane są na 14 lub 30 dni, natomiast z czasopism korzystamy na terenie Biblioteki. Zamówione książki należy odebrać w Wypożyczalni Głównej, natomiast czasopisma w  Informacji Naukowej.

Dział Informacji Naukowej

Znajdują się tutaj polskie i zagraniczne czasopisma naukowe i popularno-naukowe, czasopisma wydawane przez UWM, dzienniki i tygodniki społeczno-kulturalne, książki tematycznie związane z Uniwersytetem oraz wydawnictwa informacyjne, słowniki i encyklopedie. Czasopisma ustawione są alfabetycznie, a książki - tematycznie według działów (analogicznie jak w kolekcjach dziedzinowych). 

Udostępniane są również zagraniczne i polskie bazy pełnotekstowe, bazy abstraktowe i bibliograficzne, bazy książek elektronicznych i czasopism.

Znajduje się tutaj katalog kartkowy starszych roczników czasopism. W czytelni odbiera się czasopisma zamówione z Magazynu.

Zbiory Specjalne

Sekcja gromadzi i udostępnia: książki i czasopisma wydane przed 1945 rokiem, stare druki, mapy, atlasy, wydawnictwa albumowe, mikrofilmy, płyty CD, prace doktorskie, publikacje z zakresu bibliologii oraz bibliografie ogólne i dziedzinowe. W jego ramach udostępniane są także regionalia związane z Warmią i Mazurami.

W Sekcji znajdują się Punkt Informacji Normalizacyjnej i Ośrodek Informacji Patentowej.

Kolekcje Dziedzinowe

Zgromadzono tu najnowsze polskie i obce specjalistyczne wydawnictwa książkowe związane z tematyką danej kolekcji. W Kolekcjach Dziedzinowych obowiązuje zasada wolnego dostępu do zbiorów. Kolorowe etykiety z symbolami działów, ułatwiają znalezienie i identyfikację książek z poszczególnych dziedzin. Ze zbiorów zgromadzonych w Kolekcjach korzystamy tylko na terenie Biblioteki. Wypożyczenia rejestruje bibliotekarz (przy ladzie). Książki, z których korzystaliśmy na miejscu, odkładamy na wózki.

Wyróżniono trzy kolekcje:

 • Kolekcja Żółta - nauk społecznych (działy 0,1,2,3) - obejmuje wydawnictwa z zakresu m.in.: naukoznawstwa, normalizacji, kulturoznawstwa, prasoznawstwa, dziennikarstwa, filozofii, psychologii, logiki, etyki, teologii, religioznawstwa, nauk społecznych, statystyki, demografii, socjologii, nauk ekonomicznych, prawa i administracji, pedagogiki, etnografii, reklamy;
 •  Kolekcja Zielona - nauk przyrodniczo-technicznych (działy 5,6) - obejmuje wydawnictwa z zakresu min.: matematyki, informatyki, ekologii, astronomii, chemii, fizyki, geodezji, geologii, meteorologii i klimatologii, hydrologii, botaniki, biologii, zoologii, medycyny, medycyny weterynaryjnej, nauk technicznych, budownictwa, transportu, nauk rolniczych, technologii żywienia i żywności, organizacji i zarządzania, rachunkowości, przemysłów: chemicznego, spożywczego, budowlanego i ciężkiego, rzemiosła, automatyki i inżynierii sanitarnej, informatyki; architektury, planowania przestrzennego, urbanistyki, architektury krajobrazu, geografii;
 •  Kolekcja Niebieska - nauk humanistycznych (działy 7,8,9) - obejmuje wydawnictwa z zakresu min.: estetyki, sztuki, rzeźbiarstwa, rysunku, malarstwa i grafiki, fotografii, muzyki, filmu i teatru, rozrywki, sportu i turystyki, językoznawstwa, nauki o literaturze, archeologii, prehistorii, historii, biografie, wojskowości.
Sekcja Centrum Dokumentacji Europejskiej (Kolekcja Żółta)

Funkcjonuje od 1998 r. jako jeden z ośrodków tego typu działających przy wyższych uczelniach w Polsce. Gromadzi i udostępnia dokumenty i wydawnictwa powstające w instytucjach Unii Europejskiej (w języku angielskim) oraz krajowe wydawnictwa o tematyce unijnej.

Punkt Informacji Normalizacyjnej (Zbiory Specjalne)

PIN udziela informacji w oparciu o wydawnictwa normalizacyjne takie jak: Katalogi Polskich Norm, miesięcznik "Normalizacja”, wydanie polskie Międzynarodowej Klasyfikacji Norm ICS, raporty techniczne ISO i IEC, przewodniki ISO i IEC. Punkt Informacji Normalizacyjnej jest autoryzowany przez Polski Komitet Normalizacyjny (PKN). Dysponuje bazą Polskich Norm, dostępną na stronie PKN-u.

Zgodnie z umową o współpracy ze szkołą wyższą zawartą przez Rektora UWM i Prezesa PKN w dniu 3 stycznia 2011 roku dla pracowników i studentów UWM istnieje możliwość wykonania w uzasadnionych przypadkach wydruku fragmentów norm elektronicznych (tabele, wykresy, schematy) na potrzeby dydaktyczne/naukowe.

Ośrodek Informacji Patentowej (Zbiory Specjalne)

Oferuje bazy patentowe serii ESPACE na płytach CD i dostęp online do Urzędu Patentowego. Gromadzi czasopiśmiennictwo patentowe: „Biuletyn Urzędu Patentowego” i „Wiadomości Urzędu Patentowego”. Umożliwia dostęp do Międzynarodowej Klasyfikacji Patentowej.