Zwrot książek

  • Książki zwracamy w tej samej Kolekcji/Wypożyczalni, z których zostały wypożyczone.
  • W Bibliotece Uniwersyteckiej UWM istnieje możliwość całodobowego zwrotu książek - wrzutnia [tutorial].

WRZUTNIA mieści się z lewej strony budynku, przy wejściu do Biblioteki (na wprost przystanku autobusowego). Zachęcamy do korzystania z tej opcji po uprzednim zapoznaniu się z zasadami korzystania z wrzutni.

Zasady korzystania z wrzutni w Bibliotece Uniwersyteckiej UWM

1. Wrzutnia służy do zwrotu wypożyczonych książek bez konieczności wizyty w Bibliotece. Korzystanie z wrzutni jest równoznaczne z akceptacją niniejszych zasad.

2. Z wykorzystaniem wrzutni zwracać można wyłącznie książki wypożyczane z Biblioteki Uniwersyteckiej zgodnie z Regulaminem korzystania ze zbiorów i usług (Zarządzenie Nr 71/2017 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 10 lipca 2017 r.)

3. Użytkownik zobowiązany jest do delikatnego wkładania zwracanej książki do wrzutni. Książki należy wkładać pojedynczo.

4. Wrzutnia jest dostępna przez cała dobę.

5. Książki z wrzutni są wyjmowane o pełnych godzinach zegarowych w czasie pracy Biblioteki, po raz ostatni na godzinę przed zamknięciem Biblioteki.

6. Rejestracja zwrotu dokonanego z wykorzystaniem wrzutni w systemie bibliotecznym następuje:

  • w godzinach pracy Biblioteki – w ciągu godziny po wyjęciu książek z wrzutni;
  • poza godzinami pracy Biblioteki – w ciągu pierwszej godziny pracy najbliższego dnia roboczego;
  • w przypadku materiałów wypożyczonych z bibliotek filialnych – do końca dnia roboczego następującego po dniu zwrotu.

7. Dokonując zwrotu z wykorzystaniem wrzutni Użytkownik ma świadomość, że:

  • w przypadku nieterminowego zwrotu naliczenie opłat następuje z chwilą rejestracji zwrotu w systemie bibliotecznym, a nie w momencie włożenia książki do wrzutni;
  • okresowe zmiany czasu pracy Biblioteki (skrócenie lub wydłużenie godzin, dni wolne) przekładają się odpowiednio na terminy wyjmowania książek z wrzutni i rejestracji zwrotu w systemie bibliotecznym określone w pkt. 5 i 6.

8. W przypadku stwierdzenia nieodnotowanych wcześniej zniszczeń lub zabrudzeń zwracanych książek Biblioteka zastrzega sobie prawo zwrócenia się do Użytkownika z prośbą o wyjaśnienia.

9. Po dokonaniu zwrotu z wykorzystaniem wrzutni Użytkownik jest obowiązany do weryfikacji stanu swojego konta. Wątpliwości i reklamacje powinny być niezwłocznie zgłaszane do Wypożyczalni Głównej (tel. 89 524-51-66).

10. Stanowisko wrzutni podlega monitoringowi. Zabrania się wkładania do wrzutni wszelkich przedmiotów poza materiałami bibliotecznymi.