Analiza bibliometryczna


Analiza bibliometryczna dorobku naukowego to usługa skierowana do pracowników i doktorantów UWM.
Jest ona wykonywana na podstawie wykazu publikacji z bazy Expertus (Bibliografia Publikacji Pracowników UWM).

 • Analiza cytowań wykonywana jest na podstawie baz: Web of Science Core Collection, Scopus, Google Scholar.
 • Wskaźniki bibliometryczne sprawdzane są w bazach: Journal Citation Reports, Web of Science Core Collection, Google Scholar.
 • Punktacja publikacji dokonywana jest na podstawie wytycznych Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.
 • Wykonanie analizy bibliometrycznej trwa do 10 dni roboczych.


Przygotowywana jest:

 • dla władz Uczelni (przedłużenie zatrudnienia, wnioski o nagrody, awanse, o stypendia habilitacyjne i urlopy naukowe),
 • dla Ministerstwa Edukacji i Nauki,
 • dla Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów / Rady Doskonałości Naukowej (uzyskanie stopnia naukowego doktora habilitowanego i tytułu profesora),
 • przy składaniu wniosków o granty naukowe do Narodowego Centrum Nauki i Narodowego Centrum Badań i Rozwoju.


Sporządzane są:

 • raporty indywidualne dla pracowników naukowo-dydaktycznych UWM,
 • raporty dla Uczelni/Wydziałów/Katedr,
 • raporty cytowań i indeks Hirscha,
 • wyliczenia wskaźników wpływu: Impact Factor, 5-Y Impact Factor,
 • wyliczenia punktacji MEiN,
 • potwierdzenia dorobku naukowego.


Kontakt:

Dział Informacji Naukowej, I piętro
tel. 89 523-49-57, e-mail: bib.oin@uwm.edu.pl