Dezynfekcja chemiczna zbiorów

Biblioteka Uniwersytecka Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego oferuje profesjonalną usługę dezynfekcji chemicznej książek, czasopism, materiałów archiwalnych i innych dokumentów, wykonywaną w komorze fumigacyjnej.

Nowoczesna technologia dezynfekcji tlenkiem etylenu – związkiem o silnych właściwościach biobójczych – pozwala skutecznie eliminować z papieru mikroorganizmy i owady.
 

Zasady świadczenia usługi dezynfekcji chemicznej w komorze fumigacyjnej

Ogólna charakterystyka usługi

 1. Dezynfekcja chemiczna w komorze fumigacyjnej KONVAK odbywa się przy użyciu gazu Rotanox (Gaz S–9), będącego mieszaniną zawierającą 9% tlenku etylenu i 91% dwutlenku węgla.
 2. Proces dezynfekcji prowadzony jest w warunkach obniżonego ciśnienia, w temperaturze około 35 stopni i wilgotności względnej około 50%.
 3. Pojemność użyteczna komory fumigacyjnej wynosi około 0,65 m3. Załadunek możliwy jest w przestrzeni o kształcie prostopadłościanu o wymiarach: w podstawie 66,5 cm na 140 cm i wysokości 70 cm.

Zakres usługi dezynfekcji

 1. W ramach oferowanej usługi wykonawca zapewnia przeprowadzenie procesu dezynfekcji powierzonych materiałów w komorze fumigacyjnej KONVAK, zgodnie z powszechnie przyjętymi normami i standardami.
 2. Usługa nie obejmuje badania mikrobiologicznego przyjętych materiałów i mikrobiologicznej oceny skuteczności dezynfekcji.
 3. Wykonawca nie dokonuje klasyfikacji przyjmowanych materiałów pod kątem wrażliwości na działanie tlenku etylenu oraz nie prowadzi oceny przygotowania materiałów do procesu dezynfekcji. W szczególności nie udziela porad w zakresie potencjalnego negatywnego oddziaływania tlenku etylenu na określone rodzaje materiałów.

Materiały poddawane dezynfekcji

 1. Do dezynfekcji przyjmowane są: książki, czasopisma, materiały archiwalne, inne dokumenty itp.
 2. Nie świadczy się usługi w zakresie dezynfekcji: obrazów, grafik, rzeźb, tkanin, elementów wystroju wnętrz itp.
 3. Z dezynfekcji wyłączone są w szczególności: materiały zafoliowane, zawierające tworzywa sztuczne, elementy metalowe, wrażliwe materiały fotograficzne, pergamin itp. Obowiązek oceny powierzanych materiałów pod kątem ich wrażliwości na działanie tlenku etylenu i innych czynników fizycznych (wynikających z technologii procesu dezynfekcji zastosowanego w komorze fumigacyjnej KONVAK) spoczywa na zleceniodawcy.
 4. Do dezynfekcji nie są przyjmowane materiały nadmiernie zawilgocone, których wilgotność względna przekracza 70%.
 5. Materiały o widocznym wysokim stopniu zakażenia przyjmowane są wyłącznie do oddzielnej dezynfekcji. Obowiązuje opłata za całą objętość komory fumigacyjnej.

Odpowiedzialność wykonawcy

 1. Wykonawca gwarantuje dochowanie szczególnej staranności w zakresie zapewnienia parametrów procesu dezynfekcji zgodnych ze standardami przewidzianymi dla materiałów archiwalnych i księgozbiorów.
 2. Wykonawca zobowiązuje się do przestrzegania zapisów Ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2019 poz. 1781) w odniesieniu do powierzonych materiałów, zwłaszcza w odniesieniu do zachowania ich poufności i niewykorzystywaniu danych osobowych zawartych w powierzonych materiałach do żadnych celów. Wykonawca może odmówić usługi w odniesieniu do materiałów, które naruszają ustawę o ochronie danych osobowych.

Wyłączenia odpowiedzialności wykonawcy

 1. Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za zniszczenia powierzonych materiałów będące wynikiem oddziaływania tlenku etylenu i innych czynników fizycznych, wynikających z technologii procesu dezynfekcji zastosowanego w komorze fumigacyjnej KONVAK.
 2. Z uwagi na całkowitą lub częściową oporność na działanie tlenku etylenu niektórych gatunków i szczepów mikroorganizmów, wykonawca nie gwarantuje pełnej skuteczności biobójczej dezynfekcji. Tym samym, brak pełnej skuteczności dezynfekcji nie stanowi podstawy do formułowania jakichkolwiek roszczeń względem wykonawcy.

Przyjmowanie i odbiór materiałów

 1. Na zleceniodawcy ciąży obowiązek dostarczenia powierzanych materiałów do siedziby wykonawcy i wniesienia ich na własny koszt i ryzyko do magazynu wstępnego.
 2. Na zleceniodawcy ciąży obowiązek odbioru materiałów po procesie dezynfekcji wprost z siedziby wykonawcy (z magazynu kwarantanny) i wyniesienia ich na własny koszt i ryzyko.
 3. W przypadku prowadzenia dezynfekcji materiałów niezapakowanych w pojemniki, lub pakowanych bezpośrednio przed procesem w pojemniki wykonawcy, zleceniodawca dodatkowo winien ułożyć dostarczone materiały na regałach i z nich je odebrać.
 4. Materiały do dezynfekcji winny być dostarczone w terminie umożliwiającym rozpoczęcie świadczenia usługi zgodnie z przyjętym zobowiązaniem.
 5. Zleceniodawca powinien odebrać powierzone materiały niezwłocznie po zakończeniu świadczenia usługi.
 6. Ilość materiałów przyjmowanych jednorazowo od zleceniodawcy jest ograniczona pojemnością magazynu wstępnego i magazynu kwarantanny. W przypadku większych zleceń wykonawca może zażądać dostarczenia i odbioru materiałów, będących przedmiotem jednego zlecenia, w kilku turach.

Dokumentowanie usługi

 1. Zleceniodawca zobowiązany jest przygotować, w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, szczegółowy wykaz materiałów powierzanych do dezynfekcji.
 2. Wykonawca dokonuje pokwitowania przyjęcia materiałów do dezynfekcji na egzemplarzu przeznaczonym dla zleceniodawcy.
 3. Wykonawca wydaje zleceniodawcy zaświadczenie dokumentujące przebieg dezynfekcji i potwierdzające podstawowe parametry fizyczne przeprowadzonego procesu.
 4. Odbiór dezynfekowanych materiałów potwierdza „Protokół odbioru materiałów Zleceniodawcy” sporządzony przez wykonawcę. Zleceniodawca zaświadcza, iż nie wnosi jakichkolwiek zastrzeżeń do stanu fizycznego i kompletności odbieranych materiałów.

Termin realizacji zlecenia

Wykonawca zastrzega sobie prawo wydłużenia terminu realizacji zlecenia w przypadku zaistnienia okoliczności, których – pomimo zachowania należytej staranności – nie mógł przewidzieć.

Godziny pracy wykonawcy

 1. Wszelkie czynności obciążające zleceniodawcę, których wykonanie odbywa się w siedzibie wykonawcy, winny być przeprowadzone pod nadzorem przedstawiciela wykonawcy w dni robocze w godzinach 8-14.
 2. Prowadzenie czynności opisanych w pkt. 1 wymaga każdorazowego telefonicznego uzgodnienia z przedstawicielem wykonawcy.

Koszt usługi

Koszt usługi określono w cenniku opłat za usługi biblioteczne.

Kontakt

Dział Obsługi Użytkowników, Sekcja Magazynów
tel.: 89 524 51 61
e-mail: radoslaw.korniak@uwm.edu.pl

Dokumenty do pobrania

Folder informacyjny o usłudze
Zlecenie usługi dezynfekcji
Umowa usługi dezynfekcji
Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych