Dezynfekcja chemiczna zbiorów

Pobierz folder informacyjny o usłudze [.pdf]

Zasady świadczenia usługi dezynfekcji chemicznej w komorze fumigacyjnej

Ogólna charakterystyka usługi

1. Dezynfekcja chemiczna w komorze fumigacyjnej KONVAK odbywa się przy użyciu gazu Rotanox (Gaz S–9), będącego mieszaniną zawierającą 9% tlenku etylenu i 91% dwutlenku węgla.

2. Przebieg procesu opisują poniższe parametry:

1) w odniesieniu do materiałów archiwalnych

a) temperatura procesu – około 30oC

b) czas wstępnego nawilżania i nagrzewania materiałów – 180 min

c) wilgotność względna w fazie wstępnej – około 50%

d) czas dezynfekcji właściwej – 36 h

e) ciśnienie gazu w komorze – około 750 mbar

f) cykle przewietrzania – 17 cykli po 20 min

g) kwarantanna – minimum 5 dni

2) w odniesieniu do książek

a) temperatura procesu – około 35o

b) czas wstępnego nawilżania i nagrzewania materiałów – 240 min

c) wilgotność względna w fazie wstępnej – około 50%

d) czas dezynfekcji właściwej – 36 h

e) ciśnienie gazu w komorze – około 750 mbar

f) cykle przewietrzania – 15 cykli po 15 min

g) kwarantanna – minimum 5 dni

3. Teoretyczna pojemność komory fumigacyjnej wynosi około 0,65 m3. Załadunek możliwy jest w przestrzeni o kształcie prostopadłościanu o wymiarach: w podstawie 66,5 cm na 140 cm i wysokości 70 cm.

Zakres usługi dezynfekcji chemicznej

1. W ramach oferowanej usługi wykonawca zapewnia przeprowadzenie procesu dezynfekcji powierzonych materiałów w komorze fumigacyjnej KONVAK, zgodnie z powszechnie przyjętymi normami i standardami.

2. Usługa nie obejmuje badania mikrobiologicznego przyjętych materiałów i oceny skuteczności dezynfekcji.

3. Wykonawca nie dokonuje klasyfikacji przyjmowanych materiałów pod kątem wrażliwości na działanie tlenku etylenu oraz nie prowadzi oceny przygotowania materiałów do procesu dezynfekcji. W szczególności nie udziela porad w zakresie potencjalnego negatywnego oddziaływania tlenku etylenu na określone rodzaje materiałów.

 Materiały poddawane dezynfekcji

1. Do dezynfekcji przyjmowane są: książki, czasopisma, materiały archiwalne, inne dokumenty itp.

2. Nie świadczy się usług w zakresie dezynfekcji: obrazów, grafik, rzeźb, tkanin, elementów wystroju wnętrz itp.

3. Z dezynfekcji wyłączone są w szczególności: materiały zafoliowane, zawierające tworzywa sztuczne, elementy metalowe, wrażliwe materiały fotograficzne, pergamin itp. Obowiązek oceny powierzanych materiałów pod kątem ich wrażliwości na działanie tlenku etylenu i innych czynników fizycznych (wynikających z technologii procesu dezynfekcji zastosowanego w komorze fumigacyjnej KONVAK) spoczywa na zleceniodawcy.

4. Do dezynfekcji nie są przyjmowane materiały nadmiernie zawilgocone, których wilgotność względna przekracza 70%.

5. Materiały o widocznym wysokim stopniu zakażenia przyjmowane są wyłącznie do oddzielnej dezynfekcji. Obowiązuje opłata za całą objętość komory fumigacyjnej.

 Odpowiedzialność wykonawcy

1. Wykonawca gwarantuje dochowanie szczególnej staranności w zakresie zapewnienia parametrów procesu dezynfekcji zgodnych ze standardami przewidzianymi dla materiałów archiwalnych i księgozbiorów.

2. Usługa realizowana jest z zachowaniem klauzuli poufności zgodnie z zapisami Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 1997 nr 133 poz. 883). Wykonawca może odmówić usługi w odniesieniu do materiałów, które naruszają ustawę o ochronie danych osobowych.

 Wyłączenia odpowiedzialności wykonawcy

1. Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za zniszczenia powierzonych materiałów będące wynikiem oddziaływania tlenku etylenu i innych czynników fizycznych, wynikających z technologii procesu dezynfekcji zastosowanego w komorze fumigacyjnej KONVAK.

2. Z uwagi na całkowitą lub częściową oporność na działanie tlenku etylenu niektórych gatunków i szczepów mikroorganizmów, wykonawca nie gwarantuje pełnej skuteczności biobójczej dezynfekcji. Tym samym, brak pełnej skuteczności dezynfekcji nie stanowi podstawy do formułowania jakichkolwiek roszczeń względem wykonawcy.

 Przyjmowanie i odbiór materiałów

1. Na zleceniodawcy ciąży obowiązek dostarczenia powierzanych materiałów do siedziby wykonawcy i wniesienia ich na własny koszt i ryzyko do magazynu wstępnego.

2. Na zleceniodawcy ciąży obowiązek odbioru materiałów po procesie dezynfekcji wprost z siedziby wykonawcy (z magazynu kwarantanny) i wyniesienia ich na własny koszt i ryzyko.

3. W przypadku prowadzenia dezynfekcji materiałów niezapakowanych w pojemniki, lub pakowanych bezpośrednio przed procesem w pojemniki wykonawcy, zleceniodawca dodatkowo winien ułożyć dostarczone materiały na regałach i z nich je odebrać.

4. Materiały do dezynfekcji winny być dostarczone w terminie umożliwiającym rozpoczęcie świadczenia usługi zgodnie z przyjętym zobowiązaniem.

5. Zleceniodawca powinien odebrać powierzone materiały niezwłocznie po zakończeniu świadczenia usługi.

6. Ilość materiałów przyjmowanych jednorazowo od zleceniodawcy jest ograniczona pojemnością magazynu wstępnego i magazynu kwarantanny. W przypadku większych zleceń wykonawca może zażądać dostarczenia i odbioru materiałów, będących przedmiotem jednego zlecenia, w kilku turach.

 Dokumentowanie usługi

1. Zleceniodawca zobowiązany jest przygotować, w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, szczegółowy wykaz materiałów powierzanych do dezynfekcji.

2. Wykonawca dokonuje pokwitowania przyjęcia materiałów do dezynfekcji na egzemplarzu przeznaczonym dla zleceniodawcy.

3. Wykonawca wydaje zleceniodawcy zaświadczenie dokumentujące przebieg dezynfekcji i potwierdzające podstawowe parametry fizyczne przeprowadzonego procesu. Zaświadczenie wydaje się osobno dla każdej dezynfekowanej partii materiałów (pojedynczego wsadu do komory fumigacyjnej).

4. Odbiór dezynfekowanych materiałów potwierdza protokół odbioru materiałów zleceniodawcy sporządzany przez wykonawcę. Zamawiający zaświadcza, iż nie wnosi jakichkolwiek zastrzeżeń do stanu fizycznego i kompletności odbieranych materiałów.

Termin realizacji zlecenia

Wykonawca zastrzega sobie prawo wydłużenia terminu realizacji zlecenia w przypadku zaistnienia okoliczności, których – pomimo zachowania należytej staranności – nie mógł przewidzieć.

 Godziny pracy wykonawcy

1. Wszelkie czynności obciążające zleceniodawcę, których wykonanie odbywa się w siedzibie wykonawcy, winny być przeprowadzone pod nadzorem przedstawiciela wykonawcy w dni robocze w godzinach 8-14.

2. Prowadzenie czynności opisanych w pkt.

Koszt usługi

Koszt usługi określono w cenniku opłat za usługi biblioteczne.