Wypożyczalnia międzybiblioteczna

Wypożyczanie międzybiblioteczne ma na celu dostarczenie użytkownikom materiałów bibliotecznych, których nie posiada Biblioteka Uniwersytecka oraz inne biblioteki w Olsztynie.

Prawo do korzystania z wypożyczania międzybibliotecznego mają pracownicy, uczestnicy studiów doktoranckich i studenci Uniwersytetu oraz pracownicy Instytutu Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności PAN, posiadający ważną kartę biblioteczną.

Zasady korzystania z Wypożyczalni Międzybibliotecznej

  • Zamówienia studentów i doktorantów powinny być potwierdzone przez opiekuna lub promotora pracy magisterskiej lub doktorskiej.
  • Sprowadzanie materiałów za pośrednictwem wypożyczalni międzybibliotecznej Biblioteki Uniwersyteckiej jest bezpłatne.
  • Użytkownik ponosi koszty wynikające z opłat wyznaczanych przez biblioteki realizujące zamówienia (np. koszt wykonania i przesłania odbitek, koszt przesyłek pobraniowych, koszt wypożyczenia międzynarodowego wg stawek Biblioteki Narodowej lub bibliotek zagranicznych).
  • Użytkownik ma obowiązek sprawdzenia, czy poszukiwane pozycje nie są dostępne w innych bibliotekach systemu biblioteczno-informacyjnego UWM lub w innych bibliotekach Olsztyna.
  • Zamówienie powinno zawierać dokładny opis bibliograficzny poszukiwanej pozycji, nazwisko, telefon służbowy, numer karty bibliotecznej i ewentualnie e mail zamawiającego. Może być ono dostarczone e-mailem na adres: bib.wyp.miedzybiblioteczna@uwm.edu.pl, faxem na numer (89) 524-00-05, osobiście do pokoju nr 11 (parter) Biblioteki Uniwersyteckiej lub złożone za pośrednictwem katalogu komputerowego.
  • O sposobie realizacji zamówień (o ilości i rodzaju kwerend przyjmowanych jednocześnie od jednego użytkownika, terminie i sposobie ich zamawiania w bibliotekach współpracujących) decyduje bibliotekarz, kierując się obowiązującymi przepisami oraz porozumieniami lub umowami zawartymi z poszczególnymi bibliotekami.
  • Biblioteka Uniwersytecka ponosi odpowiedzialność za oryginalne materiały sprowadzane z innych bibliotek, w związku z czym udostępnia je wyłącznie na miejscu, przez okres ustalony przez bibliotekę wypożyczającą i według ustalonych przez nią zasad. Kopiowanie sprowadzonych materiałów może być wykonywane jedynie za zgodą Biblioteki Uniwersyteckiej i musi być zgodne z obowiązującym prawem autorskim.
  • Innym bibliotekom nie są wypożyczane rękopisy, dzieła rzadkie i o wyjątkowej wartości, bieżące roczniki czasopism, pozycje z księgozbiorów podręcznych i aktualne podręczniki akademickie.
  • Biblioteka lub użytkownik, przetrzymujący książki sprowadzone za pośrednictwem wypożyczalni międzybibliotecznej, tracą prawo do zamawiania i wypożyczania kolejnych pozycji do chwili dokonania zwrotu zaległości i wniesienia opłaty za niezwrócenie w terminie materiałów bibliotecznych. Opłata za przetrzymanie książki ze zbiorów Biblioteki Uniwersyteckiej wynosi 0,20 zł za dobę. Opłata za książki sprowadzone z innych bibliotek naliczana jest według stawek biblioteki wypożyczającej.