Digitalizacja zbiorów

Biblioteka Uniwersytecka Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie oferuje profesjonalna usługę digitalizacji materiałów drukowanych (książek, gazet, map, zdjęć itp.) wykonywanych na skanerze wielkoformatowym.

Profesjonalny skaner wielkoformatowy Zeutschel OS10000 umożliwia stworzenia możliwie wiernej kopii cyfrowej materiału wyjściowego. Digitalizacja wykonywana jest z najwyższą starannością przez doświadczony w pracy z dokumentami i posiadający obszerna wiedze z dziedziny obróbki graficznej personel.

Ofertę kierujemy zarówno do Klientów instytucjonalnych, jak tez do osób prywatnych.

Pobierz folder informacyjny o usłudze [.pdf]

Zasady świadczenia usługi digitalizacji

Ogólna charakterystyka usługi

Usługa dotyczy digitalizacji materiałów na profesjonalnym skanerze wielkoformatowym Zeutschel OS10000. Dopuszczalna powierzchnia skanowania to format A1 (594 × 841 mm).

Zakres usługi

 1. Usługa polega na przetworzeniu powierzonych przez zleceniodawcę materiałów analogowych na format cyfrowy, poprzez wykonanie skanów w formacie TIFF lub JPG.
 2. Istnieje możliwość zlecenia obróbki graficznej, m.in. zmiana wielkości plików, formatu, zapis w pliku PDF, czyszczenie, korekcja barw. Wykonanie obróbki graficznej zwiększa o 20% koszt usługi podstawowej.
 3. Digitalizacja materiałów wydanych przed 1945 rokiem lub z innego powodu kwalifikowanych jako “materiały/zbiory specjalne” oraz wymagających skomplikowanej obróbki, zwiększa o 50% koszt usługi podstawowej.
 4. Usługa realizowana jest z zachowaniem klauzuli poufności zgodnie z zapisami Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 1997 nr 133 poz. 883). Komórka zajmująca się digitalizacją może odmówić wykonania kopii materiałów, które naruszają ustawę o ochronie danych osobowych.

Materiały poddawane digitalizacji

 1. Digitalizacji podlegają tylko materiały, którymi zleceniodawca ma prawo dysponować.
 2. Do skanowania przyjmowane są materiały drukowane (książki, gazety, mapy, zdjęcia itp.), które nie posiadają elementów metalowych lub plastikowych, w formacie nieprzekraczającym dopuszczalnej powierzchni skanowania skanera.
 3. Wykonawca może odmówić wykonania skanów, jeśli może to spowodować trwałe zniszczenie materiałów lub uszkodzenie skanera.
 4. Wykonawca może odmówić wykonania skanów materiałów wymagających przeprowadzenia dezynfekcji chemicznej przed przystąpieniem do digitalizacji.

Odpowiedzialność wykonawcy

 1. Komórką odpowiedzialną za usługę digitalizacji jest Sekcja Zbiorów Specjalnych Biblioteki Uniwersyteckiej UWM w Olsztynie (ul. Oczapowskiego 12 B (I p.), pok. 106).
 2. Digitalizacja wykonywana jest z najwyższą starannością w celu stworzenia możliwie wiernej kopii cyfrowej materiału wyjściowego.

Wyłączenia odpowiedzialności wykonawcy

Proces digitalizacji jest wykonywany z zachowaniem najwyższej ostrożności na profesjonalnym sprzęcie, może jednak wpłynąć na stan fizyczny materiałów dostarczonych do digitalizacji przez zleceniodawcę. Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne uszkodzenia oryginalnych dokumentów powstałe w procesie digitalizowania.

Odbiór i przyjmowanie materiałów

 1. Zamówienia na usługę przyjmowane są drogą elektroniczną, telefonicznie lub osobiście w Sekcji Zbiorów Specjalnych Biblioteki Uniwersyteckiej.
 2. Na zleceniodawcy ciąży obowiązek dostarczenia materiałów do siedziby wykonawcy na własny koszt i ryzyko.
 3. Zleceniodawca powinien odebrać materiały niezwłocznie po zakończeniu procesu digitalizacji na własny koszt i ryzyko.
 4. Ilość materiału dostarczana jednorazowo do digitalizacji przez zleceniodawcę jest ograniczona przestrzenią magazynową i powinna być każdorazowo konsultowana z wykonawcą.
 5. Pliki cyfrowe będące wynikiem procesu digitalizacja przekazywane są zleceniodawcy na nośniku zleceniodawcy lub za dodatkową opłatą na nośniku dostarczonym przez wykonawcę.

Dokumentowanie usługi

 1. Zleceniodawca zobowiązany jest przygotować, w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, szczegółowy wykaz materiałów przekazywanych do digitalizacji.
 2. Wykonawca sprawdza i kwituje przyjęcie materiałów na egzemplarzu zleceniodawcy.
 3. Po wykonaniu zlecenia wykonawca sporządza protokół zwrotu powierzonych na czas usługi materiałów.
 4. Zamawiający potwierdzając odbiór materiałów zaświadcza, iż nie wnosi zastrzeżeń do stanu fizycznego i kompletności odbieranych materiałów.

Terminy realizacji zamówienia

 1. Zlecenia dotyczące wykonania do 100 skanów (z wyjątkiem wymagających specjalnej uwagi zbiorów specjalnych), złożone i zatwierdzone do realizacji przez bezpośredniego wykonawcę do godz.12:00, realizowane są następnego dnia roboczego. Przy większych zamówieniach termin ustalany jest indywidualnie.
 2. Wykonawca zastrzega sobie prawo wydłużenia terminu realizacji i zobowiązuje się do poinformowania o przyczynach zmiany oraz nowym terminie wykonania zlecenia.

Koszt usługi

Koszt usługi określono w cenniku opłat za usługi biblioteczne.